Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Świadczenie honorowe dla 100-latków podnosi opłatę za pobyt w DPS

Adobe Stock
Dlaczego stulatkowie muszš płacić więcej za pobyt w domu pomocy społecznej? – pyta Rzecznik Praw Obywatelskich.

Na podstawie jednej ze skarg, jakie trafiły do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem ustalania dochodu mieszkańca domu pomocy społecznej, któremu z racji osišgnięcia sędziwego wieku przyznano œwiadczenie honorowe. W sytuacji bowiem, gdy osoba ta osišga wiek 100 lat i poza œwiadczeniem emerytalno-rentowym uzyskuje prawo do œwiadczenia honorowego, wzrasta opłata za jej pobyt w domu pomocy społecznej z uwagi na koniecznoœć zaliczenia œwiadczenia honorowego do dochodu seniora.

Œwiadczenie honorowe przyznawane jest przez organ emerytalno-rentowy (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojskowe Biuro Emerytalne oraz Biuro Emerytalne Służby Więziennej) z urzędu każdej osobie, która osišga wiek 100 lat. Jest to swoista gratyfikacja, którš otrzymujš nieliczni obywatele.

W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich fakt uzyskania tego typu œwiadczenia nie powinien być traktowany jak każdy inny dochód, a w szczególnoœci nie powinien stwarzać sytuacji, w której wzrost dochodu mieszkańca domu pomocy społecznej daje możliwoœć zwiększenia kwoty odpłatnoœci za pobyt w placówce.

- Wliczanie œwiadczenia honorowego do dochodu ustalanego na potrzeby ustawy o pomocy społecznej rodzi uzasadnione poczucie niesprawiedliwoœci i w istocie zatraca swój wyjštkowy charakter, gdyż faktycznie do ršk seniora trafia wsparcie w znacznie obniżonej wysokoœci z racji zwiększenia odpłatnoœci za pobyt w domu pomocy społecznej – zauważa RPO.

Rzecznik zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z proœbš o przedstawienie stanowiska wobec sygnalizowanego problemu oraz rozważenie zasadnoœci podjęcia stosownej inicjatywy ustawodawczej modyfikujšcej zasady ustalania dochodu dla osób pobierajšcych œwiadczenia honorowe.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL