Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Czy samotny rodzic ubiegajšcy się o pomoc 500+ musi wystšpić z pozwem o alimenty

Fotolia.com
Po zmianie przepisów, jednym z wymagań koniecznych do przyznania œwiadczenia 500+ osobie samotnie wychowujšcej dziecko jest przedstawienie przez niš tytułu wykonawczego ustalajšcego alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Takim tytułem wykonawczym nie musi być jednak wyrok sšdu.

- Kobieta samotnie wychowujšca dziecko nie ma wyroku sšdu ustalajšcego alimenty na dziecko od jego ojca, w zwišzku z czym złożyła wniosek o œwiadczenie wychowawcze na okres od 1 paŸdziernika 2017 r. bez tego wyroku. Czy, zamiast kierować do sšdu pozew o alimenty, może uzupełnić swój wniosek przez przedstawienie aktu notarialnego, w którym ojciec dziecka zobowišże się do płacenia alimentów i podda egzekucji, po nadaniu temu aktowi klauzuli wykonalnoœci?

Tak. Warunki nabywania prawa do œwiadczenia wychowawczego (tzw. 500+) oraz zasady przyznawania i wypłacania tego œwiadczenia okreœla ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przewidziano w niej, że œwiadczenie 500+ na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego i przysługuje jeżeli dochód rodziny na osobę nie przekracza 800 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko – 1 200 zł. Œwiadczenie 500+ na drugie i kolejne dziecko nie zależy od wysokoœci dochodu.

Prawo do œwiadczenia wychowawczego ustala się na okres od 1 paŸdziernika do 30 wrzeœnia następnego roku. Po zmianie przepisów, przy ustalaniu prawa do œwiadczenia 500+ na okres rozpoczynajšcy się 1 paŸdziernika 2017 r. obowišzuje nowe ograniczenie polegajšce na tym, że œwiadczenie 500+ na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowujšcej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od drugiego rodzica, œwiadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzšcego lub zatwierdzonego przez sšd. Nie dotyczy to sytuacji, gdy:

- drugie z rodziców dziecka nie żyje,

- ojciec dziecka jest nieznany,

- powództwo o ustalenie œwiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

- sšd zobowišzał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowišzał drugiego z rodziców do œwiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka bšdŸ

- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sšdu, jest pod opiekš naprzemiennš obojga rodziców sprawowanš w porównywalnych i powtarzajšcych się okresach.

W myœl art. 776 kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) tytułem wykonawczym, będšcym podstawš egzekucji, jest zasadniczo tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalnoœci. Natomiast zgodnie z art. 777 k.p.c. tytułem egzekucyjnym jest nie tylko orzeczenie sšdu (prawomocne lub podlegajšce natychmiastowemu wykonaniu), czy ugoda zawarta przed sšdem, ale także akt notarialny spełniajšcy wymagania okreœlone w tym przepisie. Jak zwrócono uwagę w wyjaœnieniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://www.mpips.gov.pl), aby osoba samotnie wychowujšca dziecko spełniła warunek przestawienia aktu wykonawczego, nie musi występować do sšdu z pozwem o alimenty. Wystarczajšce jest uzyskanie i przedstawienie tytułu wykonawczego ustalajšcego alimenty zatwierdzonego przez sšd, którym to tytułem będzie np. ugoda zawarta przed mediatorem, protokół z posiedzenia sšdu zatwierdzajšcego ugodę zawartš przed sšdem, a nawet umowa zawarta w formie aktu notarialnego, której sšd nadał klauzulę wykonalnoœci.

Osoba samotnie wychowujšca dziecko nie musi czekać ze złożeniem wniosku o œwiadczenie 500+ na uzyskanie potrzebnego tytułu wykonawczego. W sytuacji, gdy złoży wniosek, ale nie dołšczy do niego tytułu wykonawczego, podmiot realizujšcy œwiadczenie wychowawcze ma obowišzek przyjšć wniosek i wyznaczyć termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W razie dostarczenia tego tytułu w terminie, œwiadczenie będzie przysługiwać od miesišca złożenia wniosku. Natomiast niezastosowanie się do wezwania spowoduje zasadniczo pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jednak w sytuacji, gdy powodem niedostarczenia tytułu wykonawczego było to, że – po skierowaniu sprawy do sšdu – sšd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu na uzupełnienie wniosku o œwiadczenie 500+ ulegnie zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego. Po dostarczeniu tego tytułu, œwiadczenie będzie przysługiwać od miesišca złożenia wniosku, ale nie wczeœniej niż od miesišca, od którego drugi rodzic został zobowišzany do zapłaty alimentów.

Autorka jest radcš prawnym

podstawa prawna: art. 5, art. 8, art. 18-19, art. 21 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (DzU z 2016 r. poz. 195 ze zm.)

podstawa prawna: art. 19 ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw zwišzanych z systemami wsparcia rodzin (DzU z 2017 r. poz. 1428)

podstawa prawna: art. 776, art. 777 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL