Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

500+: samotni donoszš dokumenty

Fotolia
Rodzice żyjšcy bez œlubu już znaleŸli sposób, by wyłudzić 500 zł na pierwsze dziecko po zmianie przepisów.

Wielu samotnych rodziców jest wzywanych do uzupełnienia wniosków o 500+. Okazuje się, że niewielu wiedziało, że starajšcy się o œwiadczenie, nawet na drugie dziecko, muszš przedstawić dowód na ustalenie alimentów od drugiego rodzica.

– Mogliœmy wezwać do uzupełnienia wniosku nawet tysišc samotnych rodziców – mówi Natalia Siekierka, kierownik œwiadczeń rodzinnych z Oœrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

A w sierpniu we Wrocławiu złożono 28 tys. wniosków. Z kolej w Olsztynie, gdzie złożono 8,8 tys. wniosków, ok. 200–250 rodziców wezwano z powodu niedołšczenia dokumentów poœwiadczajšcych zasšdzone alimenty. Podobnie jest w innych samorzšdach.

– Około 30 proc. wniosków składanych przez samotnych rodziców wymaga uzupełnienia – mówi Arkadiusz Kulewicz, kierownik działu organizacyjnego Gdańskiego Centrum Œwiadczeń.

Sprytni rodzice

W Opolu, gdzie także wzywano samotnych do uzupełnienia wniosku, zdarzały się za to telefony z pytaniami o ustalenie alimentów u notariusza. Okazuje się bowiem, że rodzice znaleŸli sposób na obejœcie ostatniej nowelizacji.

W mijajšcym okresie zasiłkowym zdarzało się, że aby spełnić kryterium dochodowe i uzyskać 500+ na pierwsze dziecko, rodzice żyjšcy bez œlubu deklarowali samotne wychowywanie dziecka, aby nie liczyć dochodów lepiej zarabiajšcego partnera. Dlatego Ministerstwo Rodziny uszczelniło system. Teraz, składajšc wniosek o 500+, takie osoby muszš mieć ustalone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn obiektywnych, np. gdy drugi z rodziców nie żyje lub ojciec jest nieznany. Rodzic może przedstawić odpis podlegajšcego wykonaniu orzeczenia sšdu zasšdzajšcego alimenty, odpis postanowienia sšdu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierajšcego treœć ugody sšdowej lub ugody zawartej przed mediatorem bšdŸ umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po nadaniu klauzuli wykonalnoœci przez sšd. To ostatnie rozwišzanie może posłużyć oszustom.

Wystarczy pójœć do notariusza i zawrzeć umowę opiewajšcš chociażby na 60 zł miesięcznie. Potem sšd nadaje jej klauzulę wykonalnoœci. A niepracujšca matka może spełnić kryterium dochodowe uprawniajšce do 500+ na pierwsze dziecko.

O czym zapominajš

Przy składaniu wniosków o 500+ rodzice zapominajš nie tylko o dokumentach dotyczšcych alimentów. Częstym błędem jest podanie niewłaœciwego adresu, składu rodziny czy niewskazanie okresu zasiłkowego, na który majš być przyznane œwiadczenia. Rodzice nie zawsze wiedzš, że w tym okresie zasiłkowym trzeba dołšczyć zaœwiadczenie o przychodzie, jeœli rodzic rozlicza się z fiskusem w sposób uproszczony.

- Wnioski składane osobiœcie nie zawierajš błędów, bo sš na miejscu sprawdzane. Rodzice składajšcy wnioski drogš elektronicznš zapominajš podać członków rodziny. Ale błędów w tym roku jest dużo mniej. Być może to zasługa banków, które podpowiadajš, jak wypełnić wniosek składany przez internet – mówi Anna Radlak, dyrektor Miejskiego Centrum Œwiadczeń w Opolu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL