Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Wspólne gospodarstwo z konkubinš pozbawiło zasiłku

123RF
Osoba, która faktycznie mieszka z konkubentem, ryzykuje utratę statusu samotnie prowadzšcej gospodarstwo domowe.

Naczelny Sšd Administracyjny oddalił skargę kasacyjnš skarżšcego, któremu odmówiono pomocy w formie zasiłku stałego.

Spór w sprawie zaczšł się po tym, gdy w lutym 2015 r. dyrektor miejskiego oœrodka pomocy społecznej (MOPS) zmieniła wczeœniejszš decyzję i odmówiła mu pomocy w formie zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarujšcej, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawš nowej decyzji okazała się zmiana sytuacji osobistej beneficjenta pomocy. Z wywiadu œrodowiskowego w miejscu zamieszkania wynikało bowiem, że obecnie prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z konkubinš. Ponieważ zaœ łšczny dochód rodziny przekracza ustawowe kryterium dochodowe, pomoc w formie zasiłku stałego mu nie przysługuje. Pomocy odmówiono od 1 stycznia 2015 r.

Mężczyzna nie zgadzał się z tym. Przekonywał, że od wielu lat nie żyje w konkubinacie, więc nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego.

Samorzšdowe kolegium odwoławcze uchyliło zakwestionowanš decyzję, ale tylko w w częœci dotyczšcej terminu odmowy przyznania pomocy, przesuwajšc go o miesišc. Co do meritum potwierdziło podstawy pozbawienia pomocy.

Spór trafił na wokandę. Wojewódzki Sšd Administracyjny we Wrocławiu nie przyznał racji skarżšcemu. Przypomniał, że rodzinę tworzš osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostajšce w faktycznym zwišzku, wspólnie mieszkajšce i gospodarujšce.

Z zebranych dowodów, m.in. pisma komendy policji, zeznań œwiadków oraz wywiadu œrodowiskowego czy wizyt pracownika w mieszkaniu skarżšcego, wynika, że jego twierdzenia o prowadzeniu oddzielnego gospodarstwa domowego sš gołosłowne. W ocenie WSA istotne jest, że mimo twierdzeń o niemieszkaniu wspólnie z konkubinš skarżšcy nie wskazał żadnego innego miejsca pobytu. Partnerka też nie wskazała żadnego innego adresu swojego pobytu.

O tym, że skarżšcy nie jest osobš samotnie gospodarujšcš, przekonany był również NSA. Jak podkreœlił sędzia Rafał Wolnik, okolicznoœci faktyczne potwierdzajš, że skarżšcy ze względu na mieszkanie z konkubinš przestał być osobš prowadzšcš samodzielne gospodarstwo domowe. Tym samym wystšpiła podstawa, żeby zmienić decyzję o pomocy, nawet na niekorzyœć skarżšcego. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: I OSK 1318/16

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL