Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Wszczęcie postępowania karnego a skreślenie z listy pracowników ochrony

Fotorzepa, Rafał Guz
W przypadku wszczęcia postępowania karnego organy Policji nie majš wyjœcia, i muszš pozbawić uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Taki wniosek płynie z wyroku Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie, który rozpatrywał sprawę skreœlenia K.K. z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Powodem był toczšce się przeciwko mężczyŸnie postępowanie karne o przestępstwo z art. 157 par. 1 Kodeksu karnego.

K.K. postawiono zarzut, iż będšc ochroniarzem lokalu (...) zatrudnionym w Agencji Ochrony Osób i Mienia (...), dokonał uszkodzenia ciała (...) uczestnika imprezy odbywajšcej się w w/w dyskotece w ten sposób, że użył wobec niego z bliskiej odległoœci ręcznego miotacza gazu, skierowujšc strumień gazu w twarz pokrzywdzonego, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci oparzenia chemicznego rogówki i spojówek oka prawego, które to obrażenia naruszyły prawidłowe funkcjonowanie jego organizmu na okres powyżej siedmiu dni".

Organy Policji wskazały, że ustawodawca stanowišc, że pracownika ochrony skreœla się z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizyczne w przypadku, gdy wszczęto w stosunku do takiego pracownika postępowanie karne o popełnienie przestępstwa umyœlnego, nie pozostawił możliwoœci innego rozstrzygnięcia, jak tylko wskazane w tym przepisie obligatoryjne skreœlenie.

W skardze do sšdu administracyjnego K.K. stwierdził, że obligatoryjnoœć skreœlenia, jaka wynika z art. 29 ust. 6 pkt 1 ustawy o ochronie osób i mienia, jest sprzeczna z konstytucyjnš zasadš domniemania niewinnoœci do czasu skazania prawomocnym wyrokiem sšdu.

Sšd nie miał jednak wštpliwoœci, że art. 29 ust. 6 pkt 1 u.o.o.m. jest jasny i nie pozostawia żadnych wštpliwoœci interpretacyjnych. Wynika z niego, że w sytuacji, gdy wobec pracownika ochrony ziœci się któraœ z przesłanek w nim wskazanych, tj. albo zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sšdu za popełnienie przestępstwa umyœlnego lub – jak w rozpoznawanym przypadku, wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo umyœlne, pracownik podlega skreœleniu. - Norma ta nie pozostawia dla organów Policji żadnego luzu decyzyjnego, co oznacza, że sš one zwišzane sankcjš przewidzianš przez ustawodawcę w tym przepisie. Z powyższego faktu zwišzania organów wynika w dalszej perspektywie, że w toku postepowania nie badajš one żadnych innych okolicznoœci, czy przesłanek, jak tylko wskazanych w tym przepisie – wyjaœnił WSA w Warszawie.

Sšd doszedł do przekonania, że organy Policji prawidłowo i zasadnie skreœliły skarżšcego z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, gdyż w stosunku do skarżšcego bezsprzecznie ziœciła się jedna z przesłanek wskazana w tym przepisie, obligujšca je do wydania takiej decyzji.

WSA w Warszawie przywołał uzasadnienie zmian w ustawie o ochronie osób i mienia odnoszšcych się do zasad wykreœlenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony, gdzie wskazano, że: "Za przesłankę do wykreœlenia uznano toczenie się przeciwko pracownikowi postępowania karnego za przestępstwo umyœlne. Mimo obowišzujšcej zasady domniemania niewinnoœci fakt prowadzenia postępowania karnego uniemożliwia dopuszczenie pracownika ochrony do możliwoœci stosowania œrodków przymusu bezpoœredniego i broni. Wykreœlenie z listy nie przekreœla możliwoœci zatrudnienia tej osoby jako pracownika ochrony niekwalifikowanego, tj. w obszarze ochrony, gdzie nie występuje koniecznoœć pracy z broniš oraz bez możliwoœci stosowania œrodków przymusu bezpoœredniego. Obszar ochrony osób i mienia - gdzie ustawa wymaga zatrudnienia pracowników kwalifikowanych - jest mocno ograniczony. Zdecydowana większoœć zadań ochrony mienia nie wymaga kwalifikacji, zatem na czas trwajšcego postępowania pracownik byłby "przesuwany" z obszaru kwalifikowanej ochrony na obszar, gdzie wpis na listę pracowników kwalifikowanych nie jest konieczny, co ze względu na szczególny charakter pracy jest uzasadnione."

W kwestii domniemania niewinnoœci do czasu prawomocnego skazania, WSA stwierdził, że w niektórych – szczególnie uzasadnionych przypadkach, domniemanie to może doznać ograniczenia lub wyłšczenia ze uwagi na nadrzędny, ważny interes publiczny. Jak jednak zauważono, w przypadku kwalifikowanej ochrony fizycznej, taka osoba musi mieć nieposzlakowanš opinię, a jej zachowanie musi cechować nienagannoœć. - Trudno sobie bowiem wyobrazić, że zawód ten wykonuje osoba postawiona w stan oskarżenia o popełnienie przestępstwa umyœlnego lub też skazana za popełnienie takiego przestępstwa – napisano w uzasadnieniu.

Wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie z 14 paŸdziernika 2016 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1705/15)

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL