Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Pozew zbiorowy wywłaszczonych z OFE oddalony

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Sšd Okręgowy oddalił pozew 53 osób żšdajšcych stwierdzenia nieważnoœci przeniesienia ich składek z OFE do ZUS.

Sšd Okręgowy w składzie trzech sędziów zawodowych uznał w œrodę, że ubezpieczeni w OFE otrzymali w miarę ekwiwalentne prawo (a dokładniej jego tzw. ekspektatywę) do emerytury w ZUS.

Nie wiadomo czy się będš odwoływać, a jeœli wyrok się uprawomocni, będzie to cios w nadzieję na odwrócenie zmian w OFE na drodze cywilnej.

Sporna reforma

Pozew jest pokłosiem ustaw, która wchodzšc w lwiej częœci w życie 1 lutego 2014 r., przeniosły ponad połowę emerytalnych składek ubezpieczonych z OFE do ZUS (chodzi o ponad 150 mld zł).

W pierwotnej wersji pozwu członkowie tej grupy domagali się by sšd cywilny ustalił odpowiedzialnoœć odszkodowawczš Skarbu Państwa za pozbawienie ich własnoœci. Krótko mówišc za wywłaszczenia bez odszkodowania czego zabrania konstytucja. Państwo w ich ocenie dopuœciło się złamania prawa, tzw. deliktu legislacyjnego.

Tę kwestię jednak korzystnie dla państwa przesšdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 listopada 2014 r. ( 1/14). Stwierdził, choć nie niejednogłoœnie, że składka emerytalna jest jak podatek: przymusowa, bezzwrotna i władczo egzekwowana. Nie jest to więc własnoœć prywatna, ale publiczna. W tej sytuacji uczestnicy dzisiejszego postępowania grupowego zmienili podstawę prawnš. Po wyroku TK domagali się stwierdzenia nieważnoœci umorzenia i przeniesienie œrodków, jednostek uczestnictwa w OFE do ZUS. Twierdzili, że de facto było to wywłaszczenie bez stosownego odszkodowania, co narusza także postanowienia konwencji praw człowieka, jej protokołu pierwszego. Stanowi on, że każda osoba ma prawo do poszanowania swego mienia i nikt nie może być pozbawiony swojej własnoœci, chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego.

– Tu nie chodziło o interes publiczny, ale zwyczajnie fiskalny państwa, co wręcz napisano w uzasadnieniu ustawy i nie ma też mowy o stosownym odszkodowaniu – argumentował adwokat Paweł Kowalczyk, reprezentowane grupy.

Coœ za coœ

Sšd Okręgowy nie podzielił tego stanowiska:

– Powodowie słusznie wskazywali, że ustawa naruszyła zaufanie obywateli do państwa, że zostały zmienione zasady umowy społecznej zawartej w drugiej połowie lat 90, ale te zastrzeżenia nie wystarczš do uwzględnienia powództwa – powiedział w uzasadnieniu wyroku sędzia SO Rafał Wagner. – Owszem uczestnicy pozwu stracili ekspektatywę œwiadczenia emerytalnego emerytury z filara OFE, ale uzyskali innš, pewnie nieraz nie zupełnie ekwiwalentnš, z emerytury z ZUS – powiedział w uzasadnieniu sędzia SO Rafał Wagner.

Wczeœniej pełnomocnik Skarbu Państwa – głównego pozwanego, radca Prokuratorii Generalnej Małgorzata Sieńko, argumentowała, że reforma OFE nie była wywłaszczeniem, ale jedynie przeniesieniem składek ubezpieczonych z konta w OFE na indywidualne konto w ZUS.

Na koniec sędzia Wagner powiedział, że pozew ten stanowił ważny głos w dyskusji dotyczšcej zmian w OFE, które budziły duże emocje społeczne i do których zgłaszano szereg wštpliwoœci. Zgłaszał je m.in. rzecznik praw obywatelskich, ale też sędziowie Trybunału w zdaniu odrębnym. I bioršc pod uwagę wkład uczestników w tę ważnš dyskusję sšd z odstšpił od zasšdzenia od nich kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny, reprezentant grupy powiedział, że nie jest wykluczona apelacja, ale musi tę kwestię omówić z członkami grupy.

Na wyroku nie było ich dużo, ale jeden z nich Hubert Barański – mieszkaniec Warszawy, powiedział, że czuje się okradziony przez państwo (z lokaty w OFE) i nie żałuje uczestnictwa w tej sprawie i wydatku 500 zł na koszty jej prowadzenia.

sygn. akt: I C 599/14

REFORMA II FILARU
Kto stracił, kto zyskał
Po reformie w lutym 2014 r. OFE przekazały do ZUS 51,5 proc. wartoœci swoich aktywów na kwotę 153 mld 150 mln zł. Przekazano obligacje skarbowe warte 134 mld zł, 106 mln euro, 17,2 mld w obligacjach gwarantowanych przez Skarb Państwa i 1,9 mld zł w gotówce. Członkami otwartych funduszy było wówczas 16,6 mln Polaków. Do ZUS wpłynęło 2,5 mln oœwiadczeń, czyli w OFE pozostało 15 proc. dotychczasowych członków.
—reg
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL