Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Z wnioskiem o emeryturę najlepiej omijać czerwiec

123RF
Jeœli œwiadczenie emerytalne zostało przyznane na podstawie podania złożonego w czerwcu, ZUS nie będzie mógł zwaloryzować składek kwartalnym wskaŸnikiem. Ubezpieczony dostanie przez to niższš emeryturę.

- W prasie pojawiajš się informacje, że czerwiec jest najmniej korzystnym miesišcem do składania wniosku o emeryturę ze względu na niskš waloryzację składek. W czerwcu 2018 r. mogłabym złożyć wniosek o wyliczenie emerytury, ale może warto poczekać jeszcze miesišc lub dwa? – pyta czytelniczka.

Jeœli wniosek o przyznanie emerytury czytelniczka złoży w czerwcu, do obliczenia œwiadczenia ZUS zastosuje wskaŸnik rocznej waloryzacji składek. Natomiast w pozostałych miesišcach ZUS zastosowałby wskaŸnik kwartalny, który zwykle jest wyższy.

Zasady ustalania wysokoœci emerytur i rent okreœlajš przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1383 ze zm.; dalej: ustawa emerytalna). W myœl art. 25a tej ustawy, przy ustalaniu wysokoœci emerytury kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatniš waloryzację, o której mowa w art. 25, jest waloryzowana kwartalnie.

W przypadku ustalania wysokoœci emerytury:

- w I kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za III kwartał poprzedniego roku,

- w II kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za IV kwartał poprzedniego roku,

- w III kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za I kwartał danego roku,

- w IV kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za II kwartał danego roku.

Waloryzacja roczna

Składki zewidencjonowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego waloryzowane sš co roku, przy zastosowaniu rocznego wskaŸnika. Operację tę przeprowadza się od 1 czerwca każdego roku. Waloryzacji podlega kwota składek zapisanych na koncie ubezpieczonego według stanu na 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana.

Metoda roczna nie uwzględnia jednak dowartoœciowania składek za ostatnie miesišce pracy przed przejœciem na emeryturę, zewidencjonowanych po 31 stycznia. Dlatego rocznš waloryzację uzupełnia ta kwartalna, za ostatnie kwartały niestanowišce pełnego roku kalendarzowego.

Metodę liczenia dodatkowej, uzupełniajšcej kwartalnej waloryzacji składek, okreœlonš w art. 25a ustawy emerytalnej wprowadziła nowelizacja tej ustawy z 20 kwietnia 2004 r. (DzU nr 121, poz. 1264). Intencjš było podwyższenie œwiadczeń emerytalnych w taki sposób, aby stan konta przechodzšcych na œwiadczenie uwzględniał przyrost przypisu składek przypadajšcy po ostatniej waloryzacji rocznej.

Kwartalna jako uzupełnienie

Rocznš waloryzację składek przeprowadza się do czasu, gdy ubezpieczony zgłosi wniosek o emeryturę. Wtedy składki waloryzuje się dodatkowo kwartalnie za okres, za który nie były one objęte obliczeniami rocznymi. Jeœli więc wysokoœć emerytury ustala się np. w kwietniu lub maju, składki zapisane na koncie ubezpieczonego po 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatniš waloryzację rocznš, jak i składki zewidencjonowane wczeœniej poddane ostatniemu rocznemu docenieniu (z czerwca poprzedniego roku) sš dodatkowo waloryzowane kwartalnie. Gdy zaœ emerytura jest ustalana w czerwcu, kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie jest dodatkowo dowartoœciowana kwartalnie. Została już bowiem doceniona rocznie za poprzedni rok od 1 czerwca roku, w którym został zgłoszony wniosek o emeryturę.

Wzrost przypisu składek

Formuła obliczania wskaŸnika waloryzacji składek rocznej oraz kwartalnej jest oparta na wzroœcie przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne. W I kwartale roku wzrost przypisu składek w stosunku do IV kwartału poprzedniego roku jest znacznie wyższy niż w pozostałych kwartałach. W konsekwencji wskaŸnik waloryzacji składek za I kwartał danego roku jest dużo wyższy niż roczny. Im większa jest ta różnica, tym waloryzacja kwartalna składek jest dla ubezpieczonego bardziej korzystna od rocznej.

WskaŸnik w danym roku

Wnioski o przyznanie œwiadczenia oraz wypłatę, które sš złożone w czerwcu, sš najmniej korzystne, ponieważ kwota składek jest wówczas poddana ostatniej rocznej waloryzacji i nie podlega żadnej waloryzacji kwartalnej. Jeœli wniosek wpłynie do ZUS w innych miesišcach, odbywa się zarówno waloryzacja roczna, jak i kwartalna. Jest to więc korzystniejsze.

Waloryzacja składek jest jednym z elementów odpowiadajšcych za podwyższenie œwiadczenia. Dłuższa aktywnoœć zawodowa powoduje, że roœnie kwota składek zapisywanych na kontach emerytalnych w ZUS. Maleje jednoczeœnie wskaŸnik dalszego trwania życia, przez który dzielony jest zebrany kapitał.

Według ZUS i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jeżeli przejœcie na emeryturę zostanie opóŸnione o 9 miesięcy i nastšpi w lipcu, to te 9 miesięcy œwiadczeń, których nie pobierzemy, pozostanie w naszym kapitale emerytalnym. Kiedy poprosimy o wyliczenie emerytury, to będzie ona o tyle wyższa. W odpowiedzi na interpelację 16066 resort pracy wskazał: "(...) w przypadku osoby, która spełniła warunki do emerytury, tj. osišgnęła wiek emerytalny, przed 1 czerwca danego roku i zamierza przejœć na emeryturę w I połowie tego roku, najkorzystniejszym terminem na ustalenie prawa do emerytury jest kwiecień lub maj, czyli pierwsze dwa miesišce drugiego kwartału. Natomiast osoby, które zamierzajš przejœć na emeryturę w czerwcu danego roku, ponieważ dopiero w tym miesišcu spełniajš wymagane warunki lub też nie chcš (nie mogš) kontynuować dłużej pracy zawodowej, powinny wstrzymać się z tš decyzjš i zgłosić wniosek o emeryturę w III lub IV kwartale tego roku, a więc nie wczeœniej niż w lipcu, tj. pierwszym miesišcu III kwartału.".

Ubezpieczeni gromadzš w ZUS kapitał emerytalny i ten kapitał jest co roku waloryzowany. Odchodzšc na emeryturę np. w lipcu 2018 r., będš mieli zapewnionš waloryzację składek za cały 2017 r. i dodatkowo za I kwartał 2018 r.

Rada dla ubezpieczonych

Również pracownicy ZUS odradzajš zainteresowanym składanie wniosku o emeryturę w czerwcu z uwagi na brak zastosowania kwartalnego wskaŸnika waloryzacji składek.

Na podstawie danych z roku 2017 i z lat poprzednich można powiedzieć, że najwyższy jest wskaŸnik waloryzacji za I kwartał każdego roku kalendarzowego. A jest on stosowany do wniosków o emeryturę złożonych w III kwartale roku kalendarzowego. Czasem więc warto poczekać z wnioskiem o œwiadczenie do lipca lub sierpnia.

Powód różnic

Nadwyżka wskaŸnika waloryzacji kwartalnej nad rocznš wynika z:

- okresowoœci wypłat wynagrodzeń, w tym w szczególnoœci w I kwartale w porównaniu do IV kwartału,

- zasady nieujemnoœci konta w wyniku przeprowadzenia waloryzacji kwartalnych (wskaŸnik waloryzacji nie może być mniejszy od 100 proc.), oraz

- zasady wskaŸnika waloryzacji co najmniej rekompensujšcego inflację (wskaŸnik ten nie może być niższy niż wskaŸnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL