Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

O podatki można też zapytać w petycji

www.sxc.hu
Podatnicy mogš wnioskować o zmianę przepisów, wyjaœnienie wštpliwoœci czy rozwišzanie jakiegoœ problemu. Fiskus musi odpowiedzieć.

Jednolity Plik Kontrolny dla zagranicznych firm i VAT od opłat egzekucyjnych – o to ostatnio pytano ministra finansów w petycjach. To jednak cišgle mało znana forma kontaktu z fiskusem.

– Warto jš rozpropagować, ponieważ daje możliwoœć zasygnalizowania ministrowi finansów, jakie sš problemy z  podatkowymi rozliczeniami – mówi Hanna Filipczyk, doradca podatkowy w kancelarii Enodo Advisors. – Z tego, co można zaobserwować, minister podchodzi solidnie do sprawy i udziela wyczerpujšcych odpowiedzi.

Jaka ochrona dla pytajšcego

– Petycje majš służyć obywatelom do zgłaszania różnego rodzaju żšdań, w szczególnoœci dotyczšcych zmiany przepisów. Można także postulować w nich wyjaœnienie wštpliwoœci zwišzanych z rozliczeniem czy też zwracać uwagę, że jakieœ regulacje nie funkcjonujš albo sš Ÿle rozumiane – tłumaczy Aleksandra Kasińska, doradca podatkowy i radca prawny w kancelarii FL Tax. – Odgrywajš więc trochę innš rolę niż wnioski o interpretacje podatkowe. Przede wszystkim odpowiedŸ na petycję nie daje takiej ochrony jak interpretacja – tłumaczy doradca.

Przypomnijmy, że podatnik, który dostanie korzystnš interpretację, nie musi w razie sporu z urzędem przejmować się odsetkami za zwłokę i odpowiedzialnoœciš karnoskarbowš. Jeœli otrzymał jš jeszcze przed transakcjš, nie zapłaci także podatku.

Zasada zaufania do urzędów

– Przepisy o petycjach nic nie mówiš o gwarancjach dla podatnika, który stosuje się do odpowiedzi fiskusa – mówi Hanna Filipczyk. – Jeœli więc się okaże, że jego urzšd skarbowy ma w tej sprawie inne zdanie, nie pozostaje mu nic innego, jak powołać się na zasadę zaufania do organów skarbowych.

To może pomóc, o czym œwiadczy chociażby wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego (sygn. II FSK 2775/13). Podkreœlono w nim, że nie wolno kwestionować rozliczenia rocznego osoby kierujšcej się przy korzystaniu z ulg informacjami z ulotki Ministerstwa Finansów. Nie może bowiem ponosić negatywnych konsekwencji błędów administracji skarbowej.

– To, czy lepiej złożyć petycję czy wniosek o interpretację, zależy od okolicznoœci danej sprawy – tłumaczy Aleksandra Kasińska. – Petycje sš bezpłatne, natomiast interpretacja kosztuje 40 zł. Odpowiedzi na petycję nie da się jednak zaskarżyć. Na interpretację możemy złożyć skargę do sšdu i tam dochodzić swoich racji.

Dane, adres i opis sprawy

Petycja powinna zawierać imię i nazwisko wnoszšcego oraz dokładny adres do korespondencji. Jeœli jest składana w interesie innej osoby, musi to nastšpić za jej zgodš. Takš zgodę, wyrażonš w formie pisemnej, należy dołšczyć do pisma. W petycji trzeba przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujšcych sprawę, której dotyczy.

Ustawa o petycjach obowišzuje od 6 wrzeœnia 2015 r. W zeszłym roku złożono do ministra finansów tylko jednš. W bieżšcym już 28 (także wielokrotne), a minister ustosunkował się na razie do 22 (w kolejce czekajš m.in. petycje dotyczšce planowanych zmian w organizacji służb skarbowych i celnych).

Zdecydowanie popularniejsze sš interpretacje. Jak informuje Ministerstwo Finansów, w latach 2007–2015 wydano ich ponad 272 tys.

Fiskus pomaga także telefonicznie. W zeszłym roku pracownicy Krajowej Informacji Podatkowej udzielili ponad 1,8 mln takich porad.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora, p.wojtasik@rp.pl

Pismo do ministra

Petycję można złożyć na kilka sposobów:

1. przesłać listownie na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Œwiętokrzyska 12, 00-916 Warszawa;

2. wysłać faksem na numer: (22) 694-41-77;

3. przesłać w formie pisma elektronicznego, za poœrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP;

4. przekazać elektronicznie na adres: kancelaria@mf.gov.pl;

5. doręczyć osobiœcie codziennie w godzinach od 8.15 do 16.15 na Dziennik Podawczy Ministerstwa Finansów w biurze przepustek Ministerstwa Finansów, które znajduje się na parterze budynku przy ul. Œwiętokrzyskiej 12 w Warszawie.

ródło www.mf.gov.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL