Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Postępowanie podatkowe

Interpretacje wspólne: Po interpretację lepiej razem niż osobno

123RF
Podatnicy chętnie korzystajš ze wspólnych pytań do ministra finansów. W pierwszym roku obowišzywania przepisów zadali ich ponad 800.

Lepszy jeden wniosek kilku uczestników tego samego zdarzenia niż osobne pytania. Eksperci potwierdzajš, że wprowadzone na poczštku 2016 r. wspólne wnioski o wydanie interpretacji podatkowych szybko przyjmujš się w praktyce. Dane Ministerstwa Finansów, do których dotarła „Rz", też pokazujš, że firmy widzš zalety tego rozwišzania.

Do 31 grudnia 2016 r. złożonych zostało 831 wniosków wspólnych o wydanie interpretacji. Na ich podstawie minister finansów zdšżył wydać 546 wyjaœnień. W 109 przypadkach sprawę zakończył postanowieniem o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia, odmawiajšc wszczęcia postępowania lub stwierdzajšc zastosowanie interpretacji ogólnej.

Jedna odpowiedŸ

– Wspólne pytanie eliminuje ryzyko różnej oceny tego samego zdarzenia przez różne organy podatkowe. To najważniejsza zaleta tego rozwišzania – tłumaczy Kamil Pierœcionek, ekspert podatkowy w KPMG w Polsce. – Przykładowo, sprawa może dotyczyć opodatkowania wypłat dokonywanych przez spółkę na rzecz wspólników, gdzie każdy z uprawnionych do ich uzyskania jest w takiej samej sytuacji. Zdarzało się, że kilkunastu wspólników składało wiosek o ocenę skutków podatkowych, każdy do właœciwej dla siebie izby skarbowej, a te odpowiadały inaczej. PóŸniej sprawy trafiajš do różnych sšdów administracyjnych, które znów mogš różnie orzekać. Takie sytuacje się zdarzały przy identycznym opisie stanu faktycznego i identycznie zadanym pytaniu – dodaje.

Ekspert ocenia, że bioršc pod uwagę roczny okres obowišzywania nowych przepisów, liczba podatników z nich korzystajšcych jest wysoka.

– Pamiętajmy, że tego typu wnioski majš sens, gdy dwie strony transakcji majš zbieżne interesy i poglšdy i nie podajš argumentów na poparcie przeciwnych tez – zaznacza.

– Ta możliwoœć najlepiej sprawdza się w zdarzeniach, w których występuje wiele podmiotów w takich samych rolach, np. uprawnionych do wypłaty zysków ze spółki, czy też w transakcjach, w których uprawnienie jednej strony zależy od obowišzku drugiej – mówi Anna Pęczyk-Tofel, doradca podatkowy z Crido Taxand. – Jeœli koniecznoœć doliczenia do ceny sprzedaży kwoty VAT jest sporna, to sporna jest też możliwoœć odliczenia tego podatku – tłumaczy.

Ekspertka wyjaœnia, że szczególnie w przypadku sprzedaży nieruchomoœci przesšdzenie, czy należy zastosować zwolnienie z VAT, czy doliczyć podatek, może zależeć od okolicznoœci znanych tylko jednej stronie, tj. od wysokoœci nakładów sprzedawcy i od sposobu korzystania z nieruchomoœci w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia.

Kupujšcy często nie wie o tych zdarzeniach i w konsekwencji nie zna swojej sytuacji. Wtedy uzyskanie interpretacji na wspólny wniosek daje lepszy efekt.

Trzeba też zaznaczyć, że niestety w ramach postępowań podatkowych interpretacje sš coraz częœciej pomijane przez urzędników twierdzšcych, że opis zdarzeń odbiega od rzeczywistoœci, a w takim przypadku interpretacje nie dajš ochrony. Wspólny wniosek, w którego napisanie zaangażujš się wszyscy uczestnicy transakcji, może odwrócić tę praktykę – podpowiada Anna Pęczyk-Tofel.

Ochrona dla wielu

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystšpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczšcych w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo majšcych uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Wszyscy zgodnie muszš wtedy wskazać jeden podmiot, który jest stronš postępowania i który otrzyma interpretację. Pozostałym izba skarbowa wyœle odpisy rozstrzygnięcia, ale interpretacja będzie chroniła wszystkich uczestników w równym stopniu.

546 interpretacji wydał minister w ubiegłym roku na wspólny wniosek podatników

20 proc. wniosków zakończyło się innym rozstrzygnięciem niż wydanie interpretacji, w tym odmowš wszczęcia postępowania

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL