Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Józef Zych: PiS naruszył regulamin

Fotorzepa, Mateusz Dšbrowski
Jeœli media nie zostały wpuszczone do Sali Kolumnowej na głosowania, jest to ograniczenie prawa do informacji – mówi Józef Zych, były marszałek Sejmu.

Rzeczpospolita: Czy Marek Kuchciński, marszałek Sejmu, miał prawo wykluczyć posła opozycji z prac Sejmu po tym, gdy ten wniósł kartkę z napisem #WolneMediawSejmie ?

Józef Zych, sędzia Trybunału Stanu, były marszałek Sejmu: Regulaminowo marszałek Sejmu może wykluczyć posła z obrad. To bardzo ciężka kara, która stosowana jest bardzo rzadko, w ostatecznoœci, kiedy rzeczywiœcie dochodzi do złamania regulaminu. Regulamin Sejmu jest po to, żeby regulować prace Sejmu i ułatwić posłowi wykonywanie swoich obowišzków.

Czy poseł rzeczywiœcie uniemożliwiał obrady Sejmu?

Wykluczenie posła powinno być bardzo dokładnie zbadane. Poseł po narzuceniu na niego kary ma prawo odwołać się do Sejmu. Skierowanie sprawy do Komisji Regulaminowej nie jest ostatecznym zamknięciem tematu. Decyzja pana marszałka Kuchcińskiego była przedwczesna i nie była poprzedzona wnikliwš analizš wysłuchania posła.

A czy okupowanie mównicy Sejmu przez posłów PO jest naruszeniem regulaminu?

To nie był pierwszy przypadek okupowania mównicy Sejmu. I przed Samoobronš dochodziło do tego, ale zawsze udawało się doprowadzić do rozwišzania problemu.

Od czego należało zaczšć rozwišzywać problem?

Od dowiedzenia się, dlaczego poseł protestuje. I czy regulaminowo ma do tego prawo czy nie. Oczywiœcie regulamin nie mówi nic o tym, że poseł ma prawo blokować mównicę. Blokowanie nie jest najlepszš formš protestu, bo uniemożliwia prowadzenie obrad. Z regulaminowego punktu widzenia jest to praktyka naganna. Pytania, co posłowie mogš zrobić innego, będšc w ostatecznoœci, jeżeli nie majš innej możliwoœci wypowiedzenia się. Tego typu problem, jakiego œwiadkami byliœmy w pištkowy wieczór w Sejmie, można było rozwišzać, rozmawiajšc. To był spór do rozwišzania.

Jarosław Kaczyński powiedział, że okupowanie mównicy Sejmu było przestępstwem i nakłanianiem do przestępstwa.

Nie chcę oceniać słów pana prezesa. Regulaminowo nie ma zakazu okupowania mównicy. Nie pochwalam takich zachowań, ale w przeszłoœci tego typu spory zawsze udawało się rozwišzać.

Czy głosowanie nad budżetem mogło zostać przeniesione z sali plenarnej Sejmu do Sali Kolumnowej?

Tylko sala główna Sejmu jest przygotowana pod kštem głosowań.

Można było przenieœć posiedzenie?

To nie jest problem samej sali. Pytanie, czy obrady musiały zostać przeniesione, bo były istotne przeszkody uniemożliwiajšce obrady i głosowanie oraz czy zostały stworzone warunki do tego, żeby wszyscy posłowie mogli właœciwie wykonywać swoje obowišzki. A więc występować i głosować.

Mogli?

Sejm powinien to ocenić. Marszałek przed przeniesieniem obrad powinien zasięgnšć opinii Konwentu Seniorów. Czy wypowiedziało się Prezydium Sejmu? Czy sala umożliwiała wszystkim posłom wzięcie udziału w głosowaniach? Czy posłowie byli poinformowani o obradach i umożliwiono wszystkim wzięcie w nich udziału? I czy nie było tak, że tylko posłom jednej frakcji umożliwiono wzięcie udziału w obradach? Czy spełnione były warunki techniczne do przeprowadzenia obrad i głosowań? To sš kluczowe pytania. Czy obrady zostały przeniesione do sali, która była do tego przygotowana dla wszystkich posłów? Na te pytania powinien odpowiedzieć marszałek Kuchciński.

Czy naruszeniem regulaminu i konstytucji było niewpuszczenie mediów do Sali Kolumnowej podczas głosowania?

Dziennikarze wczeœniej nie przeszkadzali politykom. Kamery były zawsze porozstawiane. Zgodnie z regulaminem i obyczajem. Jeœli media nie zostały wpuszczone do Sali...

Nie zostały. Dziennikarze nie zostali wpuszczeni do œrodka. Kamery były ustawione przed Salš, w dużej odległoœci, a nie w œrodku.

...to jest to ograniczenie prawa do informacji. Uchylenie drzwi, przez które ukradkiem media miałyby rejestrować głosowania, uchybia powadze Sejmu i jest nieodpowiedzialne w stosunku do dziennikarzy. Jako marszałek Sejmu nigdy nie zakazałbym obecnoœci mediów na sali podczas głosowań.

Częœć posłów PiS dopiero po głosowaniu składała podpisy na liœcie obecnoœci, co udokumentowali posłowie opozycji.

Jeżeli byłyby takie przypadki i sš udokumentowane, to doszło do istotnego naruszenia regulaminu i prawa.

Głosowanie nad budżetem powinno zostać powtórzone?

Problemem jest też głosowanie w blokach. Zgodnie z regulaminem blokowo można głosować tylko w sprawach tej samej materii. Każdy poseł ma prawo zadawać pytania, wypowiedzieć się w debacie. Inaczej może dojœć do istotnego naruszenia regulaminu. Opozycja powinna przedstawić swoje zarzuty, a marszałek Sejmu powinien odpowiedzieć na wszystkie zarzuty

Jak zakończyć ten spór? Czy może nic się nie stało i Sejm może pracować dalej?

Sprawa jest już na arenie międzynarodowej. Dzisiaj potrzebne jest podjęcie inicjatywy w kierunku rozwišzania konfliktu. Karty na stół, przedłożyć dowody i rozstrzygnšć sprawę.

—rozmawiał Jacek Nizinkiewicz

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL