Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Więcej islamu w Europie

W Europie mieszka 25,8 mln muzułmanów (nie liczšc kilkunastu milionów w Rosji). Na zdjęciu: protest muzułmanów w Clichy pod Paryżem.
AFP
Nawet bez imigracji w najbliższych dziesięcioleciach liczba muzułmanów wzroœnie o 10 milionów.

W chwili obecnej muzułmanie stanowiš 4,9 proc. mieszkańców Europy. Jak oblicza  prestiżowy waszyngtoński instytut badawczy Pew Research Center, w 2050 roku będzie ich już od 7,4 proc. do nawet 14 proc.

W Europie (rozumianej jako państwa UE plus Norwegia i Szwajcaria) mieszka 25,8 mln muzułmanów. Przy mało realistycznym założeniu braku napływu nowych imigrantów-muzułmanów w następnych dziesięcioleciach (scenariusz zero imigracji) liczba ta powinna się zwiększyć do 35,8 mln za niespełna 30 lat, co odpowiadać będzie 7,4 proc. obywateli.

Przyczynę takiego rozwoju sytuacji badacze Pew Research Center widzš w fakcie, że ludnoœć muzułmańska jest œrednio o 13 lat młodsza od pozostałych mieszkańców. Inny jest też przyrost naturalny w rodzinach muzułmańskich. W œrodowisku tym na jednš kobietę przypada œrednio jedno dziecko więcej. Oznacza to, że wzrostowi liczby muzułmanów towarzyszyć będzie spadek liczby niemuzułmańskiej częœci mieszkańców Europy. Jest ich obecnie 495,1 mln, a w 2050 roku będzie o 50 mln mniej.

Ekspansja nieunikniona

Interesujšcy jest drugi scenariusz, w którym Pew Research Center zakłada, że fala uchodŸców z ostatnich lat zostanie zatrzymana i do Europy napływać będš jedynie muzułmanie na „starych" zasadach. W takim wypadku w 2050 roku na naszym kontynencie będzie 57,9 mln muzułmanów.

Jedynie w szeœciu latach poczšwszy od poczštku obecnej dekady do Europy przybyło w sumie 3,7 mln muzułmanów, z czego zdecydowana większoœć, aż 2,5 mln osób, trafiła na nasz kontynent w drodze jak najbardziej legalnej imigracji. Pozostali to uchodŸcy z ostatnich dwu lat, którzy szukali w Europie schronienia. W tej liczbie sš także imigranci zarobkowi.

Wszyscy ci ludzie przybyli w czasie tzw. lata imigracji, jak nazywa się w fachowej literaturze 2015 rok, kiedy to kanclerz Angela Merkel otworzyła granice Niemiec dla rzeszy uchodŸców zdšżajšcych pieszo w kierunku Austrii z Budapesztu. Częœć z nich nie ma szans na azyl, co Pew Research Center uwzględnia w swych projekcjach, jak i to, że imigracja muzułmanów utrzyma się na poziomie sprzed lata imigracji.

Ten scenariusz wydaje się bliższy rzeczywistoœci. W konkretnych liczbach oznacza to, że w 2050 roku w Wielkiej Brytanii mieszkać będzie 13 mln muzułmanów, a więc trzy razy więcej niż obecnie. Nieco mniej (12,6 mln) we Francji, a więc ponad dwa razy więcej (5,7 mln). W Niemczech z obecnych 4,9 mln muzułmanów zrobi się 8,4 mln, a we Włoszech z 2,9 mln aż 7 mln. Jedynym krajem, w którym procentowy udział muzułmanów przekroczy 20 proc., będzie Szwecja – 20,5 proc. Oznacza to, że mieszkać tam będzie niemal 2,5 mln muzułmanów zamiast 810 tys. obecnie.

Łatwo sobie wyobrazić, że takie zmiany społeczne będš miały wiele skutków politycznych. Fala imigracyjna ostatnich lat nie pozostała bez wpływu na wynik wyborów w Austrii czy Niemczech. 22 proc. obywateli Szwecji jest zdania, że uchodŸcy stanowiš „poważne zagrożenie". W Grecji, we Włoszech, na Węgrzech czy w Polsce współczynnik ten jest co najmniej trzy razy wyższy.

Polska wyjštkiem

Pew Research Center rozpatrywał jeszcze jeden scenariusz, zakładajšc, że napływ ludnoœci muzułmańskiej do Europy będzie się odbywał w przyszłoœci na takim poziomie jak w latach 2014–2016. Wtedy w 2050 roku liczba muzułmanów przekroczyłaby 75 mln osób, a co siódmy mieszkaniec Europy byłby wyznawcš islamu. W takich krajach, jak Niemcy, Francja, Belgia czy Austria, muzułmanie stanowiliby już prawie 20 proc. obywateli, a w Szwecji 30 proc.

– Do tego rodzaju opracowań należy podchodzić z rezerwš. Przede wszystkim nie ma żadnych pewnych danych co do liczebnoœci społecznoœci muzułmańskiej w Europie. Tym trudniej jest dokonywać prognoz. Można jednak uznać, że liczba muzułmanów będzie niewštpliwie wzrastać i może sięgnšć w skali europejskiej ok. 10 proc. za ponad 30 lat – tłumaczy „Rzeczpospolitej" Yasmine El-Menouar, badaczka islamu z Fundacji Bertelsmanna. Zwraca uwagę to, że potomkowie imigrantów z krajów islamskich w Niemczech w drugim i trzecim pokoleniu wykazujš nawet większe przywišzane do religii niż ich przodkowie.

Zdaniem ekspertów Pew Research Center w Polsce mieszka obecnie 10 tys. muzułmanów. Ta liczba nie powinna się zmienić przy założeniu, że granice naszego kraju pozostanš dla muzułmańskich imigrantów zamknięte. Jednak przy założeniu, że nie zawsze tak będzie, liczba wyznawców islamu w naszym kraju może się zwiększyć do 50–60 tys. osób za nieco ponad 30 lat

– Dzietnoœć w rodzinach muzułmańskich nie odbiega od œredniej krajowej, więc z tej racji nie należy się spodziewać wzrostu liczby wyznawców naszej religii – tłumaczy „Rzeczpospolitej" Musa Czachorowski, rzecznik Muzułmańskiego Zwišzku Religijnego. Ma jednak zastrzeżenia co do ocen amerykańskiego instytutu odnoœnie do liczby mieszkajšcych w Polsce muzułmanów.

Z braku wiarygodnych danych możliwe sš jedynie szacunki, z których wynika, że społecznoœć muzułmańska dzisiaj liczy ok. 25 tys. osób.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.jendroszczyk@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL