Prenumerata 2018 juś┐ w sprzed┐aśy - SPRAWDśĆ!

Polityka

5 procent dla partii Razem

Fotorzepa, Adam Burakowski
Jeden sonda┐ to za ma│o, by wyci╣gaŠ daleko id╣ce wnioski. Ale 5 proc. dla Partii Razem w badaniu dla äRzeczpospolitej" pokazuje, ┐e partia Zandberga trafi│a na dobry moment.

Narzekania na kondycjŕ polskiej lewicy s╣ ostatnio rˇwnie czŕste, jak na sytuacjŕ opozycji w ogˇle. Ale w ostatnim sonda┐u partyjnym dla äRz" dwie lewicowe, chocia┐ bardzo rˇ┐ne, partie zdobywaj╣ mandaty w Sejmie. To SLD z wynikiem 6 proc. i Partia Razem, ktˇra od poprzedniego badania zyska│a 3,2 pkt i mo┐e liczyŠ na 5 proc. poparcie. S╣ co najmniej trzy powody, dla ktˇrych Razem zyskuje.

Po pierwsze, to premia za pracŕ i polityczny refleks. Najlepiej pokazuj╣ to ostatnie dni. Razem bardzo szybko wykorzysta│a temat kontrowersyjnej kampanii billboardowej dotycz╣cej reformy s╣downictwa i jako pierwsza partia ľ jeszcze w czwartek ľ z│o┐y│a wniosek do Najwy┐szej Izby Kontroli o sprawdzenie dzia│alnoťci Polskiej Fundacji Narodowej. Przes│anie Razem by│o jednoznaczne: kampania to skandal, a dzia│anie PFN powinno byŠ natychmiast zbadane przed odpowiednie instytucje.

Razem sprawnie wykorzystuje te┐ komunikacjŕ w internecie, a koszt kampanii PFN przeliczono w internetowym memie na tony oťmiorniczek ľ symbol arogancji poprzedniej ekipy.

Dzia│acze Razem systematycznie pracuj╣ w terenie, zw│aszcza przy zbieraniu podpisˇw pod obywatelskim projektem dotycz╣cym liberalizacji aborcji. To wprawdzie inicjatywa koalicji äRatujmy Kobiety", ale Razem doťŠ skutecznie przy tej okazji pokazuje swoj╣ si│ŕ i zaanga┐owanie. Partia mia│a te┐ pomys│, jak zaprezentowaŠ siŕ wizerunkowo w trakcie protestˇw przeciwko reformie s╣dˇw.

Po drugie, ugrupowanie Adriana Zandberga zyskuje dziŕki spˇjnemu programowi i pogl╣dom. Zarˇwno w sprawach gospodarczych, jak i ťwiatopogl╣dowych politycy tej partii nie musz╣ obawiaŠ siŕ pyta˝ o wiarygodnoťŠ (jak w przypadku PO) czy koniunkturalizm. Na tle innych ugrupowa˝ opozycyjnych Zandberg i jego koledzy oraz kole┐anki prezentuj╣ siŕ jako polityczny monolit mimo wewnŕtrznych rˇ┐nic zda˝ i dyskusji w samej partii.

Po trzecie, Razem korzysta na dobrym uk│adzie si│. SLD mimo swoich inicjatyw nie prezentuje tak wyrazistego programu spo│eczno-gospodarczego i przede wszystkim ťwiatopogl╣dowego. Nowoczesna mimo zapowiedzi na majowej konwencji nie z│o┐y│a ca│y czas np. ustawy o zwi╣zkach partnerskich czy projektˇw dotycz╣cych lekcji religii w szkole czy Funduszu Koťcielnego. Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej jest jako formacja jeszcze zbyt ma│o rozpoznawalna. Tu pojawia siŕ luka, ktˇr╣ wype│ni│o Razem.

Ale wielkimi krokami zbli┐a siŕ test dla partii i organizacji walcz╣cych o lewicowo-liberalny elektorat: wybory samorz╣dowe. One najlepiej poka┐╣, czy ostatni sonda┐ to coť wiŕcej ni┐ tylko chwilowy moment koniunktury. Zandberg zadeklarowa│ kilka miesiŕcy temu, ┐e mo┐e kandydowaŠ na prezydenta Warszawy. A Razem zapowiada budowŕ szerokiej listy do Rady Miasta. Ju┐ to poka┐e, na ile ugrupowanie bŕdzie potrafi│o wykorzystaŠ dobry moment i prze│amaŠ wra┐enie, ┐e ma problemy z polityczn╣ wspˇ│prac╣ i budow╣ koalicji.

Razem ma te┐ problemy, np. relatywnie skomplikowana struktura wewnŕtrzna. Inaczej ni┐ wiŕkszoťŠ partii w Polsce nie ma przewodnicz╣cego, w│adzŕ w partii sprawuj╣ organy kolegialne, jak np. 11-osobowy Zarz╣d czy 50-osobowa Rada Krajowa, stanowi╣ca reprezentacjŕ regionˇw. W przeciwie˝stwie jednak do innych partii opozycyjnych Razem nie czeka w najbli┐szym czasie absorbuj╣cy energiŕ i uwagŕ proces wyborˇw wewnŕtrznych. W│adze wybrano w czerwcu 2017 roku. Tymczasem PO i Nowoczesn╣ ľ o czym pisaliťmy w äRzeczpospolitej" ľ czekaj╣ tej jesieni wybory. Razem mo┐e skupiŠ siŕ na przygotowaniach do walki o samorz╣dy. Nie bŕdzie to │atwe starcie. Silne w samorz╣dach SLD bŕdzie broni│o swojego stanu posiadania. Partia Zandberga nie ma nic do stracenia, za to bardzo du┐o mo┐e zyskaŠ.

Ćrˇd│o: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL