Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Krzysztof Szczerski: Prezydent dobrze odczytał nastroje

Prezydent nie może się domyœlać, co będzie zawierać jakiœ ważny projekt – mówi Krzysztof Szczerski.
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Ministrom musi wejœć w krew informowanie prezydenta o ważniejszych projektach – mówi szef gabinetu Andrzeja Dudy.

Rz: Odwołanie nominacji generalskich 15 sierpnia, ostre słowa ministra sprawiedliwoœci o prezydencie, czy to już konflikt pomiędzy prezydentem a obozem rzšdzšcym?

Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy: Pan prezydent współtworzy formację politycznš, która podejmuje dzieło reformatorskie w Polsce i jest jej kluczowym elementem. Stšd zależy mu na jego jednoœci, bo bez niej niemożliwe będzie skuteczne i trwałe dokończenie reform państwa, również tych zapowiadanych przez pana prezydenta w trakcie kampanii wyborczej. I to jest przesłanka naczelna jego działania. Poszczególne decyzje trzeba widzieć w jej œwietle.

A co dziœ zagraża tej jednoœci? Decyzje szefa MON, zachowanie ministra sprawiedliwoœci?

Nie odnoszšc się do poszczególnych osób, powiem ogólnie. Jest sporo spraw, które należy naprawić. W wielu miejscach, żeby była jasnoœć: także w Kancelarii Prezydenta. Od komunikacji po sprawy, które wynikajš z jakichœ osobistych ambicji czy interesów osób, które naruszajš jednoœć tego obozu. Te trudnoœci trzeba przezwyciężyć. Rok 2015 przyniósł wielkie zwycięstwo, ponieważ wtedy wszyscy działali razem, by posłużyć się frazš księdza Piotra Skargi, swoich pożytków zapomniawszy, dla dobra Polski. Dziœ trzeba wrócić do tej maksymy, porzucić partykularne pożytki i wspólnie pracować dla dobra kraju.

Brzmi to jak aluzja do słów Zbigniewa Ziobry, który niemal otwarcie zaatakował prezydenta.

Chcemy odbudować jednoœć, dlatego nie czas skupiać się na nazwiskach czy słowach wypowiadanych przez koalicjantów Prawa i Sprawiedliwoœci. Musimy wycišgnšć wnioski z zaistniałej sytuacji, majšc oczywiœcie w pamięci, kto chciał przeprowadzić skutecznš reformę sšdownictwa, a kto forsował projekty, które nie dawały gwarancji jej przeprowadzenia w sposób bezpieczny. Pan prezydent zdecydował się na zawetowanie ustaw o Sšdzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sšdownictwa właœnie dlatego, że na sercu leży mu powodzenie tej reformy.

Ale równoczeœnie narasta napięcie między prezydentem a MON. Odwołano nominacje generalskie, wczeœniej wybuchł spór o odsunięcie szefa departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w BBN gen. Jarosława Kraszewskiego od dostępu do informacji niejawnych.

Relacje miedzy prezydentem, armiš i MON okreœla w Polsce konstytucja. I między innymi dlatego pan prezydent zainicjował dyskusję nad zmianš ustroju, bo w wielu miejscach realizowanie odpowiedzialnoœci prezydenta w stosunku do działań MON może prowadzić do napięć. Wiemy nie od dziœ, że relacje między ministrem obrony narodowej a prezydentem sš niełatwe. Nie chodzi tu o konflikt personalny, po prostu zapisana w konstytucji współodpowiedzialnoœć prezydenta powoduje, że między różnymi organami państwa może dochodzić do różnic. Ale one sš rozładowywane wewnštrz ładu instytucjonalnego państwa.

Ale odwołanie nominacji generalskich 15 sierpnia nie zdarza się często...

Nominacje się odbędš w sprzyjajšcych warunkach, w innym terminie. Powtarzam raz jeszcze, to nie konflikt, ale skomplikowana procedura dochodzenia do wspólnego stanowiska. Decyzja o nierealizowaniu teraz nominacji zapadła ze względu na niezakończone prace nad nowym systemem kierowania i dowodzenia wojskiem, który nie został jeszcze uzgodniony. A powinny one wynikać z modelu dowodzenia armiš. Generałowie sš dla armii, a nie odwrotnie. Najważniejsze jest to, by udało się ustalić wspólne stanowisko w tej kwestii. Ale powtórzę, że takie napięcia wynikajš z porzšdku instytucjonalnego opisanego w naszej konstytucji. Dlatego warto podjšć obywatelskš debatę nad nowym ustrojem państwa.

Mówił pan o tym, że trzeba poprawić komunikację. Chodzi o komunikację pomiędzy partiš rzšdzšcš a obozem prezydenckim? Istniejš kanały komunikacji między nimi?

Zapewniam, że taka komunikacja istnieje. Ale dla mnie najważniejsze jest to, by prezydent informowany był na bieżšco, a nie dopiero wtedy, gdy podjęto już ostateczne decyzje i konieczne jest łagodzenie sporów. Takiej komunikacji w przypadku ostatnich ustaw o sšdownictwie zabrakło. Prezydent nie może się domyœlać tego, co będzie zawierać jakiœ ważny projekt. To ministrowie prowadzšcy konkretne ustawy powinni mieć œwiadomoœć, że ich obowišzkiem jest informować o nich prezydenta na każdym etapie. Członkom rzšdu musi wejœć w krew, by z własnej inicjatywy informować prezydenta o różnych ważnych projektach.

Czy to działa w drugš stronę? Czy piszšc własne ustawy, prezydent konsultuje się z rzšdem? Ostatnio resort finansów chwalił ustawę frankowš prezydenta, podkreœlajšc dobrš współpracę między tymi oœrodkami.

Oczywiœcie. Pan prezydent nie ma takiego aparatu administracyjnego jak rzšd. To dzięki wsparciu czy współdziałaniu z rzšdem może przygotowywać swoje projekty. Ta otwartoœć na współpracę musi być jednak obustronna, szczególnie w obszarach, które bezpoœrednio dotyczš kompetencji pana prezydenta.

Po wetach Andrzeja Dudy pojawiły się pytania, w co gra prezydent. Czy to budowanie własnej pozycji, własnego ugrupowania, chęć wybicia się na niezależnoœć?

Pan prezydent nie gra na szachownicy partyjnej. Nie można do niego stosować logiki partyjnej. Wštpliwoœci prezydenta dotyczyły treœci ustaw, sposobu ich procedowania oraz tego, że nie były z nim konsultowane. Wynikały też z jego poczucia odpowiedzialnoœci za bezpieczeństwo i spokój w Polsce. Celem pana prezydenta nie było wywołanie jakichkolwiek skutków na scenie partyjnej. Ale jeœli jego decyzja przeorganizuje w jakiœ sposób relacje w ramach obozu dobrej zmiany, to będzie to raczej niezamierzona konsekwencja, a nie œwiadomie realizowany cel pana prezydenta.

Ale te wydarzenia układajš się w pewnš całoœć. Z jednej strony weto, z drugiej coraz ostrzejsze działania w relacjach z MON, a do tego jeszcze kilka nowych inicjatyw ustawodawczych. Pan prezydent chce podkreœlić swojš pozycję?

Drugi rok prezydentury Andrzeja Dudy był rokiem dużej aktywnoœci politycznej prezydenta. Wiele rzeczy, które wydarzyły się w tym roku – od wyboru Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ, szczytu Trójmorza i wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie po sprawy reformy sšdownictwa i inicjatywy zwišzanej z referendum konstytucyjnym – pokazuje, że prezydent aktywnie kształtuje politykę w Polsce. Z każdym miesišcem coraz więcej wydarzeń politycznych w naszym kraju wišże się z inicjatywami lub decyzjami politycznymi pana prezydenta.

To widać też w geografii inicjatyw społecznych. Gdy ktoœ apeluje o podjęcie ważnych decyzji politycznych, to idzie albo pod Sejm, gdzie biegnie proces legislacyjny, albo pod Pałac Prezydencki, gdzie podejmowane sš decyzje o ostatecznym kształcie reform w Polsce. To pokazuje, jak ludzie widzš realne oœrodki władzy w Polsce.

A jeœli mowa o ludziach. Polacy dobrze ocenili decyzję o dwóch wetach. Niezadowolona jest jednak z niej częœć wyborców PiS. Elektorat prawicy jest tu podzielony.

Oczywiœcie różne œrodowiska majš prawo do różnej oceny. Ale to tylko dowodzi, że prezydent nie kalkulował, jak zostanie oceniona w poszczególnych częœciach elektoratu jego decyzja, ale działał w sposób zgodny z wymogami stawianymi przez konstytucję urzędowi prezydenckiemu. Jeœli ponad trzy czwarte Polaków dobrze oceniło tę decyzję, to znaczy, że prezydent dobrze odczytał oczekiwania społeczne, a nie oczekiwania poszczególnych partii czy ich elektoratów. Podobnie było, gdy ratyfikowano traktat lizboński. Ta decyzja spotkała się wtedy z ostrš krytykš ze strony częœci œrodowisk prawicowych, nawet w kierunku rozłamu. Ale z czasem przyszła refleksja nad długoterminowymi skutkami tych decyzji i oceny się zmieniły. Jestem przekonany, że tak samo będzie w tym przypadku.

Andrzej Duda przypomniał ostatnio przegranš PiS w 2007 roku i jego podział z 2011 roku. To dobra rada czy groŸba?

Nie. Po prostu prezydent wycišga właœciwe wnioski z przeszłoœci. Historia pokazuje, że przesadne ambicje prowadzš do porażki. Polacy nagradzajš tych, którzy potrafiš być ponad dzielšcymi sprawami, szukać czegoœ, co łšczy. Jeœli będziemy kroczyć tymi œcieżkami, które prowadzš wysoko, dojdziemy na szczyt, ale gdy zboczymy z tej drogi, czeka nas przepaœć.

Czy Andrzej Duda już zdecydował o tym, czy wystartuje w 2020 roku?

Andrzej Duda został prezydentem, ponieważ zaufały mu miliony Polaków oczekujšcych dobrej zmiany w Polsce. I w swoich działaniach pan prezydent kieruje się wypełnianiem swojego wyborczego zobowišzania wobec Polaków. Do wyborów prezydenckich zostały jeszcze blisko trzy lata, więc na decyzję w tej sprawie przyjdzie jeszcze czas. Na pewno kluczowy wpływ będš tu miały oczekiwania samych Polaków. Prezydent powiedział zresztš wyraŸnie, że, jeœli Polacy będš chcieli przedłużenia jego misji, to ponownie weŸmie udział w wyborach.

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL