Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Eksperci ministra Zbigniewa Ziobry bez konkursu. Wielu nie spełnia wymogów

PAP/Radek Pietruszka
Nie tylko prezydenckie weta mogš martwić ministra sprawiedliwoœci. "Rzeczpospolita" dotarła do raportu o zatrudnianiu ekspertów w MS.

Absolwenci studiów po praktyce w sšdzie zostali ekspertami resortu Zbigniewa Ziobry. Jak wykryła Najwyższa Izba Kontroli, aż 13 z 22 ekspertów zatrudnionych w resorcie w ubiegłym roku nich nie spełniało wymogu co najmniej trzyletniego stażu pracy, choć taki wymóg wynika z rozporzšdzenia Rady Ministrów z 2010 r. Żaden z nich nie został zatrudniony w ramach otwartego konkursu.

Umowy o pracę z ekspertami zawierał dyrektor generalny Radosław Płucisz, na wniosek dyrektorów odpowiednich biur i departamentów. Również on, na ich wniosek, przyznawał dodatki specjalne oraz zwalniał ze spełniania wymogu stażu pracy. Jest to możliwe w uzasadnionych przypadkach, jednak przy zatrudnieniu trzech osób pisma o skróceniu wymogu stażu pracy nie zawierały żadnego uzasadnienia. Np. dwóch z trzech ekspertów zatrudnionych w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwoœci nie posiadało żadnego stażu pracy, a jedynie praktyki w kancelariach prawnych, sšdach i prokuraturze.

Czy resort Ziobry miał prawo zatrudnić ekspertów bez konkursu? Nie.

Dopiero od 4 listopada 2016 r. obowišzuje „Instrukcja w sprawie zatrudniania pracowników niebędšcych członkami korpusu służby cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwoœci pozwalajšca na zatrudnienie pracownika (w tym eksperta) w trybie ťkonkursowymŤ lub ťbez konkursu – CV w załšczeniuŤ".

NIK wykrył też, że wszystkim nowo zatrudnionym ekspertom przyznano premie w maksymalnej wysokoœci (50 proc. umowy o pracę). Otrzymało je aż 15 ekspertów, choć przysługujš one za wyjštkowš sumiennoœć i wykonywanie pracy. Problem w tym, że „spełnianie przesłanek do wypłaty comiesięcznej premii nie było dokumentowane" – wytknšł NIK. Minister sprawiedliwoœci wyjaœnił kontrolerom, że... „premia jest traktowana jako stały składnik wynagrodzenia okreœlony w umowie o pracę" i może być cofnięta, np. kiedy ekspert nie wywišzuje się z obowišzków lub przyjdzie do pracy pijany.

Poza premiami 14 ekspertów otrzymywało też dodatki specjalne, w tym siedmiu w kwotach powyżej 40 proc. wynagrodzenia. Przyznawano je za zadania należšce do podstawowego zakresu czynnoœci eksperta. Jak ujawnia NIK, „jednemu ekspertowi przyznano, na okres pięciu miesięcy, dodatek specjalny w wysokoœci 516 proc. podstawy wynagrodzenia".

W czterech przypadkach decyzja o przyznaniu dodatku nie zawierała uzasadnienia. W pozostałych dziesięciu przypadkach decyzja o przyznaniu dodatku była uzasadniona powierzeniem ekspertowi dodatkowych obowišzków. Tu pojawiły się poważne nieprawidłowoœci, np. dodatek specjalny dla trzech ekspertów przyznano w dniu zawarcia umowy o pracę, dla innych trzech – jeszcze przed okreœleniem ich obowišzków. „Zakres czynnoœci dwóch ekspertów, którym przyznano dodatek za wykonywanie dodatkowych obowišzków, został okreœlony dopiero w trakcie kontroli NIK, siedem miesięcy po zawarciu umowy o pracę" – ustalili kontrolerzy Izby.

Mimo zatrudnienia rzeszy ekspertów (koszt – ponad milion złotych), w tym aż czterech do promocji działań ministra i resortu, Zbigniew Ziobro dał umowę-zlecenie firmie piarowej na doradztwo za ponad 310 tys. zł. Zawarł też umowy na wykonywanie korekty stylistycznej wystšpień i prezentacji resortu sprawiedliwoœci za kwotę 2750 zł miesięcznie (łšcznie blisko 20 tys. zł).

Poprosiliœmy resort o nazwiska ekspertów i odniesienie się do zarzutów NIK. Do chwili publikacji nie otrzymaliœmy odpowiedzi.

Do powyższego tekstu Ministerstwo Sprawiedliwoœci nadesłało sprostowanie.

Sprostowanie

Nie sš prawdziwe informacje, które znalazły się w artykule „Eksperci ministra Zbigniewa Ziobry bez konkursu. Wielu nie spełnia wymogów” opublikowanym na portalu rp.pl dnia 24 lipca 2017 r., że powoływanie ekspertów bez konkursu było niezgodne z prawem. W rzeczywistoœci dyrektor generalny urzędu może i mógł zatrudniać pracowników bez konkursu – taka możliwoœć daje ustawa z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Nieprawdziwa jest także informacja, że Ministerstwo Sprawiedliwoœci zawarło umowę-zlecenie firmie PR na doradztwo za ponad 310 tys. zł. Taka umowa nie została zawarta.

Michał Woœ

podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
 

Od Autorki:

Zapowiadam skorzystanie z prawa do polemiki wobec sprostowania Ministerstwa Sprawiedliwoœci. 

Izabela Kacprzak

Rzeczpospolita

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL