Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Nie będzie posiedzenia Komisji Mniejszości Narodowych w Przemyślu

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński
Fotorzepa, Piotr Guzik
Wyjazdowe posiedzenie Komisji Mniejszoœci Narodowych na razie nie odbędzie się w Przemyœlu. Nie chce tego marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

We wtorek oraz œrodę na Podkarpaciu miała obradować sejmowa Komisja Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych. W programie było m.in. spotkanie z przedstawicielami mniejszoœci ukraińskiej i łemkowskiej. Chcieli opowiedzieć m.in. o przypadkach niszczenia pomników i cmentarzy.

– Chcieliœmy, aby spotkanie odbyło się jeszcze przed planowanymi pod koniec kwietnia uroczystoœciami zwišzanymi z obchodami 70. rocznicy akcji „Wisła" – przyznaje Piotr Tyma, prezes Zwišzku Ukraińców w Polsce.

Przypomnijmy, że MSWiA nie dało pieniędzy na organizację tych uroczystoœci.

Zdaniem Piotra Tymy komisja mogłaby się podjšć roli mediatora po antyukraińskich incydentach. W liœcie skierowanym do ABW przedstawiciele zwišzku opisujš kilkanaœcie przypadków dewastacji pomników i grobów. Tyma przypomina, że w czerwcu ubiegłego roku w Przemyœlu zaatakowana została wspólna procesja grekokatolików i prawosławnych.

Spór o komisję

Posłowie chcieli spotkać się z mniejszoœciami właœnie w Przemyœlu, ale musieli zrezygnować. – Nie ma na to zgody marszałka Sejmu – przyznaje w rozmowie z „Rzeczpospolitš" przewodniczšca komisji Danuta Pietraszewska (PO).

6 marca złożyła ona do marszałka Sejmu wniosek o zgodę na wyjazd posłów. – Pan marszałek zwlekał z wprowadzeniem tego wniosku na posiedzenie Prezydium Sejmu. Z listu, który otrzymałam od wojewody podkarpackiego wynikało, że chętnie się z nami spotka, ale w Rzeszowie – opisuje przewodniczšca. – A my nie chcieliœmy spotkania z wojewodš, tylko z Ukraińcami i Łemkami – dodaje.

Sugeruje też, że nie było zgody na spotkanie z mniejszoœciami w Przemyœlu, bo to rodzinne miasto marszałka Kuchcińskiego. Dopiero pod koniec poprzedniego tygodnia sprawš zajšł się Konwent Seniorów, a także Prezydium Sejmu. Zapadła decyzja, że komisja odwiedzi Podkarpacie, ale... w maju.

Nie wiadomo jednak, jaki będzie porzšdek tego posiedzenia. Ten zaakceptowany przez częœć członków prezydium komisji obejmował m.in. wizytę w Pawłokomie przy pomniku zamordowanych tam Ukraińców, w muzeum łemkowskim w Zyndranowej (placówka ta niedawno została okradziona), na ukraińskim cmentarzu wojennym w Przemyœlu.

Poseł Szymon Giżyński, wiceprzewodniczšcy komisji z PiS zapewnia, że posłowie zawitajš do Przemyœla i Rzeszowa. Dodaje, że przyjęty przez komisję porzšdek obrad nie był z nim konsultowany.

Jego zdaniem powinien on zostać zmodyfikowany, tak aby nawišzywał także do pozytywnych elementów historii polsko-ukraińskiej, np. wspólnego czynu zbrojnego czy pomocy udzielanej Polakom przez Ukraińców w czasie rzezi wołyńskiej.

– Spotkanie to powinno być zgodne z polskš racjš stanu, w sytuacji, gdy stosunki polsko-ukraińskie podminowane sš przez geopolityczne interesy Rosji i Niemiec – dodaje wiceprzewodniczšcy komisji.

Pienišdze majš płynšć

Spór wokół miejsca obrad komisji to niejedyne w ostatnim czasie iskrzenie na linii mniejszoœci – władza.

Jak ujawniliœmy w poprzednim tygodniu, organizacje mniejszoœciowe dotychczas nie otrzymały dofinansowania.

Nie majš za co wydawać gazet i płacić pracownikom; zacišgajš kredyty na bieżšcš działalnoœć. Konkursy na wspieranie działalnoœci „w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju tożsamoœci kulturowej mniejszoœci oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego" zostały przez MSWiA rozpisane we wrzeœniu. Pierwsza transza podziału œrodków została zatwierdzona przez ministra w grudniu (na 11 mln zł), a druga w lutym (3,5 mln zł). Pienišdze te jednak nie dotarły do organizacji.

Tym zajmowała się w poprzednim tygodniu sejmowa Komisja Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych. Przedstawiciele mniejszoœci wskazywali na zbytnie zbiurokratyzowanie procesu przekazywania pieniędzy, na liczne błędy popełniane przez urzędników w umowach.

Z informacji przekazanej do mediów przez MSWiA wynika, że pienišdze te majš być wypłacane od poniedziałku. Resort informuje, że do organizacji zostało wysłanych 325 projektów umów.

W budżecie państwa na 2017 r. przewidziana została kwota 16 mln 444 tys. zł na wspieranie działalnoœci mniejszoœci narodowych. Jest to suma o ok. 900 tys. zł większa niż przeznaczona na te cele w roku 2016.

Gdy sprawš poœlizgu w podpisaniu umów zainteresowała się „Rzeczpospolita", stanowisko stracił dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych i Mniejszoœci Narodowych MSWiA Józef Różański. Resort nie podał nam przyczyn jego odwołania.

Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Kaszubi...

Z danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. wynika, że w Polsce mieszka 261,6 tys. przedstawicieli mniejszoœci narodowych. Najliczniejszš grupę stanowi mniejszoœć niemiecka, która ma swojego przedstawiciela w parlamencie. Niemcy zamieszkujš głównie województwa opolskie oraz œlšskie. W Polsce mieszkajš też mniejszoœci etniczne. Do najliczniejszej grupy należš Romowie (16,7 tys.) i Łemkowie (ponad 9,6 tys. osób). W Rzeczypospolitej mieszkajš też Karaimi oraz Tatarzy.

Przedstawiciele mniejszoœci narodowych i etnicznych wydajš czasopisma, zrzeszeni sš w stowarzyszeniach, prowadzš też szkoły – na tę działalnoœć otrzymujš dofinansowanie od państwa.

Językiem kaszubskim jako językiem regionalnym najczęœciej używanym w kontaktach domowych zgodnie z ostatnim spisem posługuje się 108 140 osób (wedle danych poprzedniego narodowego spisu z 2002 r. liczba użytkowników języka kaszubskiego wynosiła 52 665 osób).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL