Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Sienkiewicz o Rosji: Niestety, nadchodzš złe czasy

Rzeczpospolita, Jerzy Dudek
Największym uderzeniem w politykę Putina byłby bojkot mistrzostw œwiata w piłce nożnej.

Rzeczpospolita: Co nam mówiš wybory prezydenckie w Rosji?

Bartłomiej Sienkiewicz, współtwórca Oœrodka Studiów Wschodnich, były szef MSWiA: Mówiš nam sporo o systemie politycznym w Rosji Putina. To jest system, który z demokracjš i wolnymi wyborami nie ma nic wspólnego.

Co dla Rosji, Polski i œwiata oznacza ponowny wybór Władimira Putina?

Politykę konfrontacji wobec Zachodu. Resentyment imperium rosyjskiego trwa od momentu upadku ZSRR. Putin narzucił Rosjanom przekonanie, że ich podstawowym przeciwnikiem jest Zachód. Rosja nie pogodziła się z tym, że przestała był globalnym imperium i próbuje cały czas uzyskać ten status. Ten status chce uzyskać nie w wyniku odpowiedzialnoœci za œwiat, ale przede wszystkim przez nagš siłę i strach. Przez politykę cišgłej konfrontacji z Zachodem.

„Prawdopodobnie to sam Putin zdecydował o ataku na Skripala", mówi szef brytyjskiego MSZ. Jesteœmy w przededniu nowej zimnej wojny?

Pytanie, jakie będš konsekwencje tej diagnozy. Wydalenie 23 dyplomatów nie jest odpowiedziš na œmierć Skripala. To zaledwie podstawowy gest Wielkiej Brytanii na to, co się stało. Jeœli Wielka Brytania chciałaby uzyskać adekwatnš odpowiedŸ, to przede wszystkim musiałaby uderzyć w symboliczne piramidy Putina, które utwierdzajš jego panowanie nad umysłami Rosjan.

To znaczy w co?

W mistrzostwa œwiata w piłce nożnej organizowane w Rosji. Jeœli państwa Zachodu, solidarnie z Wielkš Brytaniš, postanowiłyby zbojkotować mistrzostwa œwiata, to byłoby największe uderzenie w politykę Putina. Jeœli komuœ się wydaje, że nie należy mieszać sportu z politykš, to mam na to jednš odpowiedŸ: w takim razie nie należało Rosji przyznawać prawa do organizacji tej imprezy. A na pewno wycofać się z tego po agresji na Ukrainę.

Również szef polskiego MSZ nie ma wštpliwoœci mówišc: „Rosja była zaangażowana w atak na Skripala".

Dokonano ataku najgroŸniejszš substancjš, zaliczanš do broni chemicznych, a ofiarš nie jest tylko były rosyjski szpieg, majšcy brytyjskie obywatelstwo, wczeœniej wymieniony na innych szpiegów, tylko wiele innych, niewinnych osób, które znalazły się w pobliżu. Bezwzględnoœć rosyjska na terenie Wielkiej Brytanii roœnie, a nie maleje. Jeœli ten wypadek zostanie zlekceważony, w sensie braku adekwatnej odpowiedzi, to nie zdziwiłbym się, gdybyœmy za jakiœ czas mieli kolejne trupy na ulicach Londynu. Bezkarnoœć rozzuchwala agresora.

Putin na tym konflikcie traci czy zyskuje?

Putin wychodzi z niego zwycięsko. Mówi œwiatu: nie tylko Rosja zabiła swojego zdrajcę, ale też dokonała najbardziej spektakularnego ataku chemicznego na Zachodzie. I co? I Anglicy przyjeżdżajš do nas i grajš grzecznie na naszych mistrzostwach œwiata. I inne drużyny z państw NATO. Widzicie, jacy oni słabi?

Za rzšdów PO–PSL Radosław Sikorski chciał wcišgać Rosję do rodziny państw demokratycznych. Dziœ jest to już niemożliwe?

Sikorski nie był wyjštkiem w œwiecie państw Zachodu. Po agresji Putina na Ukrainie, próby wcišgania Rosji w normalny cywilizowany dialog uległy przerwaniu. Œwiat zdał sobie sprawę, że to jest daremny trud. Z punktu widzenia naszego położenia i interesów polityka ówczesnego MSZ była bardzo rozsšdna. To był komunikat wysłany nie do Rosji, ale na Zachód. Rosjanom udawało się przez lata szerzyć opinię, że nie można liczyć się ze zdaniem Polski ws. polityki wschodniej, UE czy NATO, gdyż Polska jest „genetycznie antyrosyjska". Przez lata odpowiedzialnej polityki MSZ udało się skutecznie tę politykę rosyjskš zniwelować. I kiedy przyszedł moment prób, czyli umowy stowarzyszeniowej z Ukrainš i póŸniej agresji na Krym, to że Zachód odpowiedział solidarnie i spójnie sankcjami, było m.in. wynikiem tego, że Polska w sprawach rosyjskich była słuchana wœród naszych sojuszników jako równorzędny i kompetentny partner, a nie rusofobiczny kraj z pogranicza.

Czy œmierć Skripala to tylko problem Wielkiej Brytanii?

Został zaatakowany cały Zachód. Œmierć Skripala tak samo dotyczy Polski, Czech czy Niemiec jak Wielkiej Brytanii. Jesteœmy we wspólnym systemie bezpieczeństwa, wspólnym systemie gospodarczym i prawnym. Polityka Rosji zmierza do rozbicia tej wspólnoty i ustanowienia stosunków z każdym z tych państw osobno. Jeœli pozwolimy Rosji na osobne rozgrywanie polityki z Wielkš Brytaniš, osobno z Czechami, osobno z Polskš, osobno z Niemcami, to będzie wielki triumf Putina.

Ustawa o IPN już dzieli Polskę z USA, Ukrainš, Izraelem i częœciš państw UE.

Putin nie musi się starać, żeby podzielić Polskę z Zachodem. Krótkowzroczna polityka PiS robi to za niego.

Putin prezydentem na kolejnš kadencję to dla Polski ryzyko nowej zimnej wojny?

Nowa zimna wojna już trwa. Prowadzi się jš innymi œrodkami niż wczeœniej. Choć np. na Ukrainie trwa wojna, w której ginš ludzie, a w Syrii toczy się klasyczna wojna supermocarstw, w których imieniu walczš partyzantki i lokalne strony. Pytanie, kiedy zimna wojna przejdzie w fazę goršcej wojny i gdzie będzie następny front? Ta faza może rozpoczšć się od twardego cyberterroryzmu ze strony Rosji, który jest trudny do formalnego udowodnienia.

Jak będzie wyglšdała kolejna kadencja prezydentury Putina?

Wiosnš 2014 roku Putin powiedział wyraŸnie, że wyczerpały się Ÿródła rozwoju Rosji. Kontekst był tego taki, że Rosji została tylko ekspansja i siła. Postawi na siłę, bo gospodarczo system jest już zatkany.

Co jest największym niebezpieczeństwem kolejnej kadencji Putina?

Konfrontacja z Zachodem, która będzie zwiększała się, a nie zmniejszała. Polska musi zrobić wszystko, żeby siedzieć przy tym samym stole, przy którym siedzš nasi sojusznicy z UE i NATO, i z nimi koordynować działania, nawet jeœli one nie zawsze nam się podobajš, i równoczeœnie nie puszczać się poły amerykańskiego płaszcza. W finale rola USA jest nie do zastšpienia. Dlatego tak groŸny w skutkach jest kryzys polsko-izraelsko-amerykański wywołany kretyńskš ustawš o IPN, bo on uderza w to, co jest istotš bezpieczeństwa. Polski nie obroni rzekomo samodzielna armia, co bufonowato proklamował minister Macierewicz. Zbyt niebezpieczne rzeczy dziejš się na linii Rosja–Zachód, żeby teraz Polska mogła unosić się dumš i niszczyć relacje z sojusznikami, od których zależš nasze elementarne zdolnoœci obronne. Obym się mylił, ale mam po zamachu w Londynie poczucie, że nadchodzš złe czasy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL