Prenumerata 2018 juś┐ w sprzed┐aśy - SPRAWDśĆ!

Polityka

#RZECZoPOLITYCE Jacek Ozdoba: Chcemy odbiŠ Warszawŕ z r╣k PO

rp.pl
- W wyborach samorz╣dowych zale┐y nam przede wszystkim na tym, ┐eby Warszawŕ odbiŠ z r╣k PO. Przygotowujemy kompleksowy zestaw. Przygotowujemy dru┐ynŕ, ktˇra bŕdzie zmienia│a Warszawŕ - powiedzia│ w programie #RZECZoPOLITYCE Jacek Ozdoba, pe│nomocnik partii Porozumienie.

Radny Warszawy powiedzia│, ┐e w przysz│ym roku spodziewa siŕ, ┐e Platforma Obywatelska straci w│adzŕ w stolicy. Podkreťli│, ┐e prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz przyzna│a, ┐e w ratuszu miejskim dzia│a│a zorganizowana grupa przestŕpcza. Warszaw╣ i opini╣ publiczn╣ wstrz╣snŕ│a informacja o aferze reprywatyzacyjnej, ktˇra by│a znana czŕťciowo radnym, samorz╣dowcom, i mieszka˝com.

Polityk zaznaczy│, ┐e ze wzglŕdu na pewne uk│ady zwi╣zane z wymiarem sprawiedliwoťci i Prokuratur╣ nie uda│o siŕ wyci╣gn╣Š odpowiednich konsekwencji. - S╣dzŕ, ┐e to bŕdzie jeden z g│ˇwnych punktˇw kampanii wyborczej, dlatego, ┐e musimy pamiŕtaŠ, ┐e kandydat PO, Rafa│ Trzaskowski by│ szefem sztabu wyborczego pani prezydent, kiedy ubiega│a siŕ o urz╣d prezydenta miasta sto│ecznego. Afera reprywatyzacyjna jest o tyle punktem, ktˇry bŕdzie istotny w kampanii wyborczej, poniewa┐ budzi emocje. Mamy tutaj przyk│ady wielokrotnie wyrzucania ludzi na ulice (...) mamy przyk│ady drastycznych sytuacji, kiedy warszawiacy byli wyrzucani z dnia na dzie˝, nikt siŕ tym nie interesowa│, a beneficjentem czŕťciowo, ca│ego nieprawid│owego procederu w Warszawie by│a sama pani prezydent ľ podkreťli│ Ozdoba.

Ozdoba powiedzia│ rˇwnie┐, ┐e pojawia siŕ pytanie kto zostanie kandydatem na prezydenta stolicy, wystawionym z Zjednoczonej Prawicy. Podkreťli│, ┐e si│a tkwi w jednoťci. Jego zdaniem Porozumienie dobrze dzia│a w parlamencie. Struktura jest nowym ugrupowaniem politycznym, powsta│ym na zasadzie wczeťniejszej partii Polski Razem. - W wyborach samorz╣dowych zale┐y nam na tym, ┐eby Warszawŕ odbiŠ z r╣k PO, a przede wszystkim, ┐eby j╣ zmieniŠ, poniewa┐ jest wiele obszarˇw na polu ktˇrych nale┐y stolicŕ usprawniŠ i poprawiŠ ľ podkreťli│.

Radny powiedzia│, ┐e potrzebna jest wizja w zarz╣dzaniu miastem sto│ecznym. Obecnie istnieje samowolka i brak oťrodka, ktˇry ukierunkuje Warszawŕ na odpowiednie tory. Kluczowe rozwi╣zania bŕd╣ bardzo istotne w kampanii wyborczej. Wa┐ne ľ zdaniem Ozdoby - s╣ realne propozycje dla rozwoju miasta.

- Przygotowujemy kompleksowy zestaw. Przygotowujemy dru┐ynŕ, ktˇra bŕdzie zmienia│a Warszawŕ ľ oznajmi│ Ozdoba.

Pytany przez prowadz╣cego program, kiedy media poznaj╣ kandydata Zjednoczonej Prawicy na w│odarza stolicy, odpowiedzia│ ┐e trzeba trochŕ poczekaŠ a┐ kampania nabierze realnego kszta│tu. - S╣dzŕ, ┐e kandydat Zjednoczonej Prawicy pojawi siŕ do marca 2018 roku ľ powiedzia│.

Ozdoba pod koniec rozmowy zaznaczy│, ┐e PiS dobrze rz╣dzi w Polsce i widaŠ to po sonda┐ach. Doda│, ┐e politykom prawicy zale┐y na zrˇwnowa┐onym rozwoju Polski - ┐eby nie by│o Polski A i Polski B, oraz ┐eby kraj siŕ rozwija│. - Mazowsze bŕdzie tym miejscem, w ktˇrym PiS odniesie znaczny wynik wyborczy i uda nam siŕ przej╣Š w│adzŕ w Sejmiku, po to ┐eby zmieniŠ diametralnie linie prowadzon╣ przez obecny uk│ad PSL i PO ľ oznajmi│.

Ćrˇd│o: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL