Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Niemcy znów będš przyjmować rodziny uchodźców z Syrii

AFP
Niemieckie partie, które cztery miesišce po wyborach wcišż negocjujš umowę koalicyjnš, zgodziły się na kompromis. Syryjscy uchodŸcy wojenni będš mogli sprowadzać do Niemiec swoje rodziny.

Sprawa uchodŸców była największš przeszkodš w rozmowach między centroprawicowym blokiem Angeli Merkel a socjaldemokratami z partii SPD. Chrzeœcijańska Unia Społeczna (CSU) nalegała na surowe ograniczenia, podczas gdy SPD domagała się większej elastycznoœci.

 

Kompromis, który pojawił się miesišc po rozpoczęciu rozmów o wznowieniu rzšdzšcej obecnie "wielkiej koalicji" oraz po tym, jak upadły trzymiesięczne negocjacje Merkel z liberałami i Zielonymi powinien umożliwić osišgnięcie ostatecznego porozumienia - informuje politico.eu.

Jak podaje serwis, strony chcš zakończyć rozmowy do tego końca tygodnia. Jeœli osišgnš porozumienie, decydować będš w wewnętrznym głosowaniu członkowie SPD. Proces tez zajšć może kilka kolejnych tygodni.

Na specjalnej konwencji, która odbyła się na poczštku tego miesišca, delegaci SPD poparli dalsze rozmowy koalicyjne pod warunkiem, że ich negocjatorzy będš szukać ustępstw i kompromisów konserwatystów w kwestii migracji, zasad zatrudnienia i publicznej opieki zdrowotnej. Problem uchodŸców okazał się jednak najtrudniejszy do rozwišzania.

Strony znalazły się pod silnš presjš, aby osišgnšć kompromis, ponieważ obowišzujšce obecnie moratorium na łšczenie rodzin uchodŸców miało wygasnšć w marcu. Bez porozumienia, do życia powróciłoby obowišzujšce prawo, które znosi wszelkie ograniczenia dotyczšce liczby członków rodziny, jakš uchodŸcy mogš œcišgać ze sobš do Niemiec.

Zasady dotyczšce łšczenia rodzin, spowodowały, że Niemcy stały się ulubionym miejscem dla Syryjczyków, którzy uciekajš przed wojnš domowš. Rodziny zbierały pienišdze, żeby wysłać młodego mężczyznę w nadziei, że po przedostaniu się do Niemiec, będzie mogła do niego przyjechać reszta krewnych - pisze politico.eu.

Krytycy komentowali to mówišc, że tego rodzaju polityka otwiera drzwi dla nieograniczonej migracji. W zwišzku z tym rzšd Angeli Merkel zmuszony został do działania i wprowadzenia w zeszłym roku moratorium. Od tego czasu napływ uchodŸców znacznie się zmniejszył. Stało się to między innymi w zwišzku z zawartš przez Unię Europejskš umowš o uchodŸcach z Turcjš, ale również dlatego, że większoœć Syryjczyków dysponujšcych œrodkami do podróży do Europy znajduje się już na jej terytorium.

W Niemczech jest obecnie około 200 tysięcy syryjskich uchodŸców wojennych, którym przyznano tymczasowy azyl. Liczba członków rodziny, którzy kwalifikujš się do przyjazdu do Niemiec, nie jest jasna. Szacunki wahajš się pomiędzy 50 a kilkuset tysišcami.

Brak jasnoœci sprawił, że łšczenie rodzin stało się najtrudniejszym problemem politycznym. CSU, która jesieniš stanie w obliczu wyborów regionalnych w Bawarii, jest zaniepokojona tym, że wycofanie się ze stanowiska może pomóc skrajnie prawicowej Alternatywie dla Niemiec, osišgajšcej postępy w regionie.

Jak podaje politico.eu, kompromis nie oznacza jednak, że sprawa ta szybko zniknie. Niektórzy członkowie SPD uważajš, że partia osišgnęła jedynie to, co zostało już ustalone w rozmowach wstępnych.

Przywódcy SPD zapowiedzieli także, że będš naciskać również na ustępstwa w sprawie definicji "trudnych" przypadków. To właœnie przez te, do Niemiec może przedostać się znacznie więcej niż 1000 osób miesięcznie.

Organizacje, które wspierajš uchodŸców domagały się powrotu do nieograniczonego łšczenia rodzin. Teraz atakujš i krytykujš kompromis. Grupa Kinderhilfswerk, która pomaga nieletnim uchodŸcom, nazwała go "katastrofš praw człowieka" - informuje politico.eu. 

ródło: politico.eu

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL