Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Od kiedy podatek od nieruchomości po zakończeniu budowy

123RF
Obowišzek zapłaty podatku od nieruchomoœci powstaje 1 stycznia roku następujšcego po tym, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie obiektu przed jego ostatecznym wykończeniem.

Obowišzek podatkowy w podatku od nieruchomoœci powstaje od pierwszego dnia miesišca następujšcego po miesišcu, w którym powstały okolicznoœci uzasadniajšce powstanie tego obowišzku. Zgodnie jednak z zasadš wyrażonš w art. 6 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli okolicznoœciš, od której jest uzależniony obowišzek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich częœci, to obowišzek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następujšcego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich częœci przed ich ostatecznym wykończeniem.

Przykład

Budowa budynku zakończyła się w listopadzie 2017 roku, więc podatek od nieruchomoœci trzeba będzie płacić od stycznia 2018 r. Gdyby budowa zakończyła się w styczniu 2018 roku, obowišzek podatkowy powstałby dopiero w styczniu 2019 r.

Tylko jedno pomieszczenie

Bioršc pod uwagę ww. przepis, nawet jeœli podatnik rozpocznie użytkowanie tylko jednego pomieszczenia w nowo wybudowanym budynku, to podatek trzeba będzie płacić od całej powierzchni. Potwierdza to m.in. wyrok WSA we Wrocławiu z 18 stycznia 2008 r. (III SA/Wa 110/07). Zdaniem sšdu rozpoczęcie użytkowania częœci budynku powoduje powstanie obowišzku podatkowego w stosunku do całego budynku. WSA w Warszawie w wyroku z 13 wrzeœnia 2013 r. (III SA/Wa 245/13) wskazuje także, że obowišzek podatkowy w podatku od nieruchomoœci nowo budowanych budynków może powstać również przed zakończeniem ich budowy, jeżeli doszło do rozpoczęcia użytkowania budynku lub jego częœci przed ich ostatecznym wykończeniem.

Z wyroku WSA w Łodzi z 11 czerwca 2010 r. (I SA/Łd 336/08) wynika dodatkowo, że z punktu widzenia powstania obowišzku podatkowego na równi traktuje się przy tym fakt ukończenia budowy i rozpoczęcia użytkowania budynku. I w jednym, i w drugim przypadku obowišzek dotyczy całego budynku, chociażby właœciciel miał przez następne kilka lat zajmować tylko jego częœć z powodu niewykończenia reszty budynku. Jak stwierdził sšd, rozpoczęcie użytkowania budynku jeszcze niewykończonego ostatecznie powoduje koniecznoœć zapłacenia podatku od poczštku następnego roku, przy czym podatek ten jest ustalany od całego budynku. Obowišzek ten dotyczy również częœci obiektu, która nie została wykończona czy przekazana do użytkowania. Nie zmienia tego fakt, że np. właœciciel ma zamiar zajmować przez kilka następnych lat wyłšcznie parter z powodu niewykończenia reszty budynku. Piętra nieużytkowane też podlegajš opodatkowaniu.

Decyduje stan faktyczny, a nie uzyskanie zezwoleń

NSA w wyroku z 10 marca 2006 r. (II OSK 625/05) orzekł, że powstanie obowišzku podatkowego w podatku od nieruchomoœci uzależnione jest od faktu zakończenia prac zwišzanych ze wznoszeniem obiektu budowlanego lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót. Powstanie obowišzku podatkowego nie jest uwarunkowane uzyskaniem prawa do użytkowania budynku. Sšd podkreœlił dodatkowo, że dla istnienia obowišzku podatkowego powstałego wskutek rozpoczęcia użytkowania budynku lub jego częœci przed ich ostatecznym wykończeniem, nie jest istotne spełnienie warunków uprawniajšcych do użytkowania budynku, o których mowa w przepisach prawa budowlanego.

Rozbudowa i dobudowa

Z wyroku WSA w Poznaniu z 15 wrzeœnia 2010 r. (III SA/Po 390/10) wynika, że w przypadku rozbudowy, przez co należy rozumieć także dobudowę do istniejšcego budynku, okolicznoœciš decydujšcš o powstaniu obowišzku podatkowego w podatku od nieruchomoœci od tej nowo powstałej substancji budynkowej jest, tak samo jak w przypadku budowy samodzielnego obiektu budowlanego, istnienie tego nowego dobudowanego obiektu budowlanego. Opodatkowaniu może podlegać coœ, co już istnieje. Moment powstania obowišzku podatkowego nie zależy od tego, czy ten nowy obiekt budowlany zostanie wybudowany w odległoœci jednego lub kilku metrów od istniejšcego już obiektu budowlanego, czy będzie on dobudowany do tego obiektu (np. z wykorzystaniem œciany zewnętrznej tego istniejšcego budynku). W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z wybudowaniem nowej powierzchni budynku. Podatek od nieruchomoœci od nowej dobudowanej częœci trzeba będzie płacić od stycznia kolejnego roku. Potwierdza to również wyrok WSA w Warszawie z 23 stycznia 2009 r. (III SA/Wa 2010/08).

Inaczej jest przy modernizacji

W przypadku modernizacji budynku zastosowanie będzie miał art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jego treœciš, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie majšce wpływ na wysokoœć opodatkowania w tym roku, a w szczególnoœci zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego częœci, to podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynajšc od pierwszego dnia miesišca następujšcego po miesišcu, w którym nastšpiło to zdarzenie. W przypadku modernizacji istniejšcego budynku, gdy nie powstajš żadne nowe powierzchnie, jak miałoby to miejsce przy rozbudowie, wysokoœć podatku od nieruchomoœci zmieni się już od pierwszego dnia następnego miesišca. Potwierdza to m.in. NSA w wyroku z 16 stycznia 2007 r. (II FSK 90/06).

Autor jest ekspertem podatkowym, doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych PAN

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL