Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

PIT: jak złożyć oświadczenie o wyborze preferencyjnej formy rozliczenia

Fotolia.com
Oœwiadczenie o wyborze preferencyjnej formy rozliczenia można złożyć w każdym miejscu PIT.

Dawid znów wygrał z Goliatem. Naczelny Sšd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjnš samotnej matki i nie zostawił suchej nitki na bezdusznym, formalistycznym podejœciu skarbówki do sposobu złożenia oœwiadczenia o wyborze preferencyjnego rozliczenia PIT.

Suma nieszczęœć

Sprawa kobiety wydawała się beznadziejna. Gdy zmarł jej mšż, została sama z córkš. Za 2013 r. chciała skorzystać z preferencyjnego rozliczenia jako samotnie wychowujšca dziecko. Okazało się, że płatnik błędnie sporzšdził PIT-11 dotyczšcy œwiadczenia dla dziecka po zmarłym ojcu, kwalifikujšc je jako przychody z pracy. Nie chciał go skorygować. Oficjalna infolinia skarbówki, a póŸniej jej urzędnicy zapatrzeni na informację od płatnika również twierdzili uparcie, że œwiadczenie wypłacone córce po œmierci ojca nie jest rentš rodzinnš i matka nie może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem.

Kobieta nie dawała za wygranš i postanowiła rozliczyć się jako samotna matka. Zeznanie wypełniała jednak przy użyciu oficjalnego programu do rozliczeń przez stronę resortu finansów. Przez błšd PIT-11 system nie dopuszczał możliwoœci zaznaczenia kwadratu, który powinna zakreœlić osoba rozliczajšca się jako samotny rodzic. Kobieta swoja wolę preferencyjnego rozliczenia wyraziła pod koniec formularza w częœci przeznaczonej na informacje uzupełniajšce.

Kilka miesięcy póŸniej złożyła jeszcze korektę zeznania za 2013 r. i wniosła o nadpłatę prawie 10 tys. zł. Tym razem zakreœliła kwadrat, którego zaznaczenie jest równoznaczne z wyborem preferencyjnej formy rozliczenia. Wskazała jednak na okolicznoœci zwišzane z błędami przy wystawianiu PIT-11.

Tym razem fiskus pochylił się nad błędnym PIT-11 i płatnik po jego interwencji go poprawił. Nic to jednak nie dało. Bo choć wiadomo było, że œwiadczenie wypłacone małoletniej po œmierci ojca to uposażenie rodzinne, to urzędnicy zasłonili się... terminem. Stwierdzili, że po upływie terminu do rozliczenia PIT rocznego, czyli po 30 kwietnia, nie można zmienić sposobu opodatkowania wybranego w pierwotnym PIT.

Kobieta bez skutku przekonywała, że w zeznaniu złożonym w terminie wyraziła wolę skorzystania z preferencji. Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie zgodził się z fiskusem, że brak jednego krzyżyka w pierwotnym PIT pozbawił kobietę preferencji.

Nad losem samotnej matki pochylił się dopiero NSA. Jego zdaniem przepisy ustawy o PIT nie okreœliły, w jaki sposób ma być wyrażony wniosek o wspólne opodatkowanie rodzica samotnie wychowujšcego dziecko, byleby to oœwiadczenie zostało wyrażone w rocznym PIT (terminowy). Podatnik może je złożyć, jak każde inne, w każdy możliwy sposób.

Nie tylko krzyżyk

Jak tłumaczył w uzasadnieniu sędzia NSA Stefan Babiarz, nie jest bowiem tak, że o sposobie wyboru formy opodatkowania decyduje tylko zaznaczenie bšdŸ nie okreœlonego kwadratu w zeznaniu podatkowym. Przesłanka woli opodatkowania osoby samotnie wychowujšcej dziecko może być wyrażona w każdym miejscu zeznania podatkowego i przez każde zachowanie, które jš wyraża w sposób dostatecznie jasny i zrozumiały. NSA nie miał wštpliwoœci, że w spornej sprawie błšd i wina tkwiš po stronie organów państwa, a nie skarżšcej. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 880/17

OPINIA

Marek Kolibski, radca prawny, doradca podatkowy, partner w KNDP, Kolibski, Nikończyk, Dec i Partnerzy

Najważniejsze jest to, że oœwiadczenie o wyborze okreœlonej formy opodatkowania zostało przez NSA uznane za typowe cywilistyczne oœwiadczenie woli. Skutki powszechnego przyjęcia takiej wykładni będš dalekosiężne dla wszystkich podatników. Każdy bowiem spotkał się z problemem zaznaczenia właœciwego kwadratu w skomplikowanym formularzu, choć dobrze wiedział z czego chce skorzystać. W takiej sytuacji podatnik może zdecydować się na bezpoœrednie wyrażenie woli w treœci danego formularza, np. przez dopisanie jej długopisem nawet w polu do tego nie przeznaczonym.

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL