Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Kiedy nagrody w konkursie sš zwolnione z PIT

Fotolia.com
Wygrane otrzymane w konkursie sš œwiadczeniem nieodpłatnym. Udział w turnieju i podejmowana w ramach tego udziału aktywnoœć uczestników nie stanowiš bowiem ekwiwalentu nagrody otrzymywanej przez zwycięzców.

Tak orzekł Wojewódzki Sšd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 5 lipca 2017 r. (SA/Bk 488/17).

Stan faktyczny

Spółka przeprowadzała konkursy, w których brały udział osoby fizyczne będšce ostatecznymi nabywcami produktów sprzedawanych przez spółkę, podwykonawcy spółki oraz kontrahenci i pracownicy kontrahentów. Zasady każdego konkursu okreœlały organizatora konkursu, czas trwania konkursu, zasady i przedmiot rywalizacji, kryteria wyłaniania zwycięzców oraz przewidziane nagrody wraz ze sposobem ich wydawania. Uczestnicy konkursów rywalizowali pomiędzy sobš w celu osišgnięcia najlepszych rezultatów.

Spółka zadała pytanie czy w przypadku wydania w ramach konkursu nagrody o wartoœci nieprzekraczajšcej jednorazowo 200 zł osobie fizycznej, która łšcznie spełnia następujšce warunki:

1) nie prowadzi działalnoœci gospodarczej lub prowadzi działalnoœć gospodarczš, lecz bierze udział w konkursie bez zwišzku z prowadzonš przez siebie działalnoœciš gospodarczš oraz

2) nie jest pracownikiem spółki, a także

3) nie jest osobš pozostajšcš ze spółkš w stosunku cywilnoprawnym

– nagroda ta korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.

Zdaniem spółki, wydawane przez niš nagrody spełniajš wszystkie warunki objęcia zwolnieniem, o którym mowa w tym przepisie, w tym warunek nieodpłatnoœci œwiadczenia będšcego nagrodš. Argumentowała to tym, że uczestnicy konkursu nie wykonujš żadnych œwiadczeń w zamian za nabycie nagrody. Udziału w konkursie nie można bowiem nazwać œwiadczeniem ekwiwalentnym, natomiast wykonanie zadania konkursowego nie kreuje po stronie spółki realnego przysporzenia.

W dalszej częœci uzasadnienia swojego stanowiska spółka przywołała argumenty przemawiajšce za tym, że œwiadczenie na rzecz zwycięzców konkursu pozostaje w zwišzku z promocjš i reklamš spółki.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Uznał, że nagrody uzyskiwane przez zwycięzców konkursów nie sš œwiadczeniami nieodpłatnymi, gdyż warunkiem ich otrzymania jest udział w konkursie oraz osišgnięcie najlepszych wyników w rywalizacji. Zdaniem organu, wobec niespełnienia przesłanki nieodpłatnoœci œwiadczenia zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, nie może być zastosowane do nagród wydawanych przez spółkę.

Spółka zaskarżyła interpretację do WSA w Białymstoku.

Wyrok sšdu

WSA w Białymstoku uchylił interpretację. Uznał, że nagrody wydawane przez spółkę zwycięzcom konkursów sš œwiadczeniem nieodpłatnym. Udział w konkursie nie powoduje, zdaniem sšdu, koniecznoœci ponoszenia przez uczestników jakichkolwiek kosztów zwišzanych z udziałem w konkursach. Wprawdzie uczestnik konkursu musi wykazać się aktywnoœciš, ale nie jest ona tak daleko idšca, aby miała realnš wartoœć materialnš.

Sšd wskazał, że nagrody sš wydawane niektórym, a nie wszystkim uczestnikom w zamian za udział w konkursie. Z tego powodu nie można uznać, że nie sš œwiadczeniem nieodpłatnym.

podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

Komentarz eksperta

Organizator nie uzyskuje œwiadczenia od uczestników - Karol Szelšgowski, doradca podatkowy w Dziale Doradztwa Podatkowego w BDO

Stanowisko WSA w Białymstoku należy uznać za słuszne. Udział w konkursie nie jest bowiem œwiadczeniem, z którego podmiot wydajšcy nagrodę osišga jakškolwiek korzyœć. Organizacja konkursu służy jedynie trzem celom:

1) wyłonieniu osób, które dostanš nagrodę,

2) zapewnieniu uczestnikom atrakcji, jakš jest konkurs sam w sobie,

3) promocji i reklamie danego podmiotu i towarów lub usług sprzedawanych przez niego.

Nie można zatem stwierdzić, że uczestnicy wykonujš œwiadczenia, które przynoszš realne korzyœci przedsiębiorcy organizujšcemu konkurs. Tym samym wydanie nagrody jest œwiadczeniem nieodpłatnym i przy spełnieniu pozostałych przesłanek, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, korzysta ze zwolnienia zawartego w tym przepisie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL