Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

PIT za 2017: więcej osób skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej, ale wydatki trzeba udowodnić

Adobe Stock
Niepełnosprawni odliczš do 2280 zł na używanie samochodu. Problem w tym, jak udokumentować te koszty.

Dojazd do pracy, do urzędu, lekarza czy na zakupy – już w rozliczeniu za 2017 r. niepełnosprawni odliczš wydatki na codzienne używanie auta.

– To bardzo dobra wiadomoœć, bo dotychczas ulga przysługiwała tylko na dojazdy na rehabilitację – mówi prawnik Marcin Malinowski.

Więcej uprawnionych

Kwota ulgi się nie zmienia, ale według Ministerstwa Finansów celem zmian jest ułatwienie codziennego życia osób niepełnosprawnych lub majšcych na utrzymaniu takš osobę, np. dziecko. Poza tym poszerza się kršg uprawnionych do odpisu. Dotychczas warunkiem było zaliczenie do I i II grupy inwalidztwa.

Co istotne, choć nowelizacja ustawy o PIT weszła w życie 1 stycznia 2018 r., to stosuje się jš wstecz za 2017 r.

– Oznacza to, że w zeznaniu za 2017 r. z odliczenia mogš skorzystać wszyscy niepełnosprawni bez względu na grupę inwalidzkš, którzy spełniš pozostałe warunki okreœlone w przepisach – wyjaœniło Ministerstwo Finansów na pytanie „Rzeczpospolitej".

MF wyjaœnia też, że do wydatków na używanie samochodu zalicza się nie tylko opłaty za paliwo. Odliczyć można również inne wydatki na utrzymanie auta, np. jego naprawę, wymianę opon czy ubezpieczenie.

Podatnicy majš jednak wštpliwoœci, jak udokumentować te koszty, bo przepisy tego nie precyzujš.

– Zgodnie z nowym brzmieniem art. 26 ust. 7c ustawy o PIT w przypadku wydatków na używanie samochodu osobowego nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzajšcych ich wysokoœć. Na żšdanie organów podatkowych podatnik jest jednak obowišzany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia – wyjaœnia Ministerstwo Finansów.

Eksperci ostrzegajš, że brak dowodów, które potwierdzałyby wysokoœć poniesionych kosztów, może oznaczać ryzyko sporu z fiskusem.

– Zasadš jest, że organ podatkowy może sprawdzić poprawnoœć odliczeń. Mimo iż do zeznania podatkowego nie dołšcza się żadnych dokumentów, to urzšd może zażšdać ich póŸniej – mówi Malinowski. I dodaje, że w poprzednich latach kwestionowanie odliczenia wydatków na rehabilitację, w tym używanie samochodu, nie było wcale rzadkš praktykš.

– Należy jednak mieć nadzieję, że nowa ulga będzie rzeczywistš pomocš dla osób w trudnej sytuacji – podkreœla.

Szeœć lat przedawnienia

Mariusz Przyborowski, doradca podatkowy z Kancelarii Prawno-Podatkowej Grant z Bydgoszczy, wskazuje, że dowody poniesienia wydatków należy przechowywać do upływu terminu przedawnienia. W praktyce dokumenty za 2017 r. należy zachować do końca 2023 r. Dodatkowo podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawnš, np. dziecko, będzie musiał udowodnić ten fakt.

– Przepisy przewidujš możliwoœć żšdania przez fiskusa dowodów w celu skontrolowania prawidłowoœci zastosowania ulgi. Prowadzi to do wniosku, że dowody te należy posiadać przez szeœć lat – mówi.

Warto więc gromadzić dowody np. zakupu leków, żywnoœci, wizyty u lekarzy. Mogš się przydać, gdy przyjdzie udowodnić przed fiskusem cel użytkowania pojazdu – jako zwišzanego z rehabilitacjš lub ułatwieniem czynnoœci życiowych osoby niepełnosprawnej.

– Osoba niepełnosprawna powinna mieć dowód rejestracyjny pojazdu (z którego wynika, że jest właœcicielem lub współwłaœcicielem auta), prawo jazdy, orzeczenie o niepełnosprawnoœci, OC pojazdu. Moim zdaniem fiskus może też żšdać paragonów za paliwo, aby ustalić, że samochód jest rzeczywiœcie użytkowany – mówi Przyborowski. Š?

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Izabela Andrzejewska-Czernek, radca prawny w kancelarii Zimny Doradcy Podatkowi

Celem nowych przepisów jest ułatwienie życia osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzicom i opiekunom. Niestety, sš one na tyle niejasne, że wiele z tych osób obawia się odliczenia wydatków na używanie samochodu, by nie narazić się w przyszłoœci na spór z fiskusem. Nie wiedzš, jakie dokumenty sš potrzebne i czy muszš mieć np. faktury na paliwo. Należy mieć nadzieję, że w rozliczeniu za 2017 r. urzędy skarbowe będš rozstrzygały wštpliwoœci na korzyœć podatników. Jeœli zaœ Ministerstwo Finansów obawia się nadużyć, powinno wskazać, jakie dokumenty sš niezbędne do odliczenia, pamiętajšc o tym, że częœć danych o podatnikach już ma w swoich zasobach. Ludzi w trudnej sytuacji życiowej nie trzeba obarczać dodatkowymi obowišzkami administracyjnymi.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL