Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Wymiana danych o kontach Polaków uszczelni podatki

123RF
Skarbówka otrzyma informacje o rachunkach polskich rezydentów w innych krajach, a sama przekaże innym krajom dane zagranicznych rezydentów.

W pištek Sejm uchwalił ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która implementuje dyrektywę 2014/107/UE. Celem jest uszczelnienie systemów podatkowych poszczególnych państw.

Wymiana ma się odbywać z urzędu lub na wniosek. Postępowanie ma być zakończone bez zbędnej zwłoki, najpóŸniej w cišgu szeœciu miesięcy od otrzymania wniosku. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie z urzędu informować organy podatkowe innych państw m.in. o dochodach ich rezydentów. Będzie też przekazywać informacje, gdy uprawdopodobnione jest uszczuplenie podatków lub obejœcie przepisów podatkowych innego państwa.

Ustawa zakłada automatycznš wymianę informacji o rachunkach prowadzonych przez rezydentów podatkowych w innych krajach. Polska skarbówka np. otrzyma dane o œrodkach gromadzonych przez Polaków za granicš. Z kolei polskie instytucje finansowe, m.in. banki, będš musiały przekazywać zagranicznym fiskusom informacje o rachunkach rezydentów.

Automatyczna wymiana obejmie m.in. takie dane, jak imię i nazwisko lub nazwa, adres, numer identyfikacyjny podatnika, data i miejsce urodzenia (w przypadku osób fizycznych), a także numer rachunku, jego saldo oraz wartoœć.

– Bez współpracy administracji podatkowych pojedyncze państwo członkowskie nie może skutecznie przeciwdziałać oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania – uzasadnia Ministerstwo Finansów.

Ustawa nakłada nowe obowišzki na banki, SKOK, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeniowe i towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Będš musiały identyfikować tzw. rachunki raportowane oraz sporzšdzać i przekazywać ministrowi właœciwemu ds. finansów publicznych informacje o tych rachunkach.

Wymiana obejmie też informacje o indywidualnych interpretacjach podatkowych, porozumieniach w sprawie zawierania cen transakcyjnych oraz opiniach zabezpieczajšcych w sprawie klauzuli o unikaniu opodatkowania. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie przekazywał takie dane, jeœli interpretacje dotyczš transakcji transgranicznych lub zagranicznych rezydentów.

Ustawa ma wejœć w życie w cišgu siedmiu dni od ogłoszenia. Przepisy o automatycznej wymianie informacji o rachunkach raportowanych majš obowišzywać od 1 maja 2017 r.

etap legislacyjny: trafi do Senatu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL