Podatki

Wymiana danych o kontach Polaków uszczelni podatki

123RF
Skarbówka otrzyma informacje o rachunkach polskich rezydentów w innych krajach, a sama przekaże innym krajom dane zagranicznych rezydentów.

W piątek Sejm uchwalił ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która implementuje dyrektywę 2014/107/UE. Celem jest uszczelnienie systemów podatkowych poszczególnych państw.

Wymiana ma się odbywać z urzędu lub na wniosek. Postępowanie ma być zakończone bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania wniosku. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie z urzędu informować organy podatkowe innych państw m.in. o dochodach ich rezydentów. Będzie też przekazywać informacje, gdy uprawdopodobnione jest uszczuplenie podatków lub obejście przepisów podatkowych innego państwa.

Ustawa zakłada automatyczną wymianę informacji o rachunkach prowadzonych przez rezydentów podatkowych w innych krajach. Polska skarbówka np. otrzyma dane o środkach gromadzonych przez Polaków za granicą. Z kolei polskie instytucje finansowe, m.in. banki, będą musiały przekazywać zagranicznym fiskusom informacje o rachunkach rezydentów.

Automatyczna wymiana obejmie m.in. takie dane, jak imię i nazwisko lub nazwa, adres, numer identyfikacyjny podatnika, data i miejsce urodzenia (w przypadku osób fizycznych), a także numer rachunku, jego saldo oraz wartość.

– Bez współpracy administracji podatkowych pojedyncze państwo członkowskie nie może skutecznie przeciwdziałać oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania – uzasadnia Ministerstwo Finansów.

Ustawa nakłada nowe obowiązki na banki, SKOK, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeniowe i towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Będą musiały identyfikować tzw. rachunki raportowane oraz sporządzać i przekazywać ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych informacje o tych rachunkach.

Wymiana obejmie też informacje o indywidualnych interpretacjach podatkowych, porozumieniach w sprawie zawierania cen transakcyjnych oraz opiniach zabezpieczających w sprawie klauzuli o unikaniu opodatkowania. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie przekazywał takie dane, jeśli interpretacje dotyczą transakcji transgranicznych lub zagranicznych rezydentów.

Ustawa ma wejść w życie w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia. Przepisy o automatycznej wymianie informacji o rachunkach raportowanych mają obowiązywać od 1 maja 2017 r.

etap legislacyjny: trafi do Senatu

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL