Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

PIT 2017: kiedy zarobki z zagranicy trzeba wykazać w Polsce

Adobe Stock
Jeœli podatnik w 2017 r. uzyskał przychód nad Wisłš i w innym kraju, to może mieć obowišzek rozliczenia całoœci wynagrodzenia przed polskim fiskusem. Zależy to od tego, ile czasu przebywał w Polsce i gdzie ma centrum interesów życiowych.

Choć termin rocznego rozliczenia PIT z urzędem skarbowym wydaje się odległy, warto wczeœniej się do tego obowišzku przygotować, aby rozliczenie przebiegło sprawnie i bez niepotrzebnych błędów. Wyjštkowo uważnie powinni podejœć do obowišzku rozliczenia ci podatnicy, którzy w danym roku uzyskali przychody z kilku Ÿródeł, w tym przychód z pracy wykonywanej za granicš. Od tego bowiem w jakim kraju został osišgnięty przychód zależeć będzie metoda, którš należy zastosować do rozliczenia łšcznych przychodów tak, aby m.in. nie doszło do podwójnego opodatkowania.

Trzeba sięgnšć do odpowiedniej umowy

W zwišzku z tym, że obowišzkiem podatnika jest rozliczenie się z całego przychodu, niezależnie od kraju uzyskania go, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania Polska podpisała kilkadziesišt umów międzynarodowych w tym zakresie. W przypadku osišgnięcia przychodów za granicš warto przeanalizować zapis odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli taka istnieje, w celu zastosowania odpowiedniej metody rozliczenia uzyskanego przychodu.

Metody do wyboru

Choć teoretycznie istniejš cztery takie metody (metoda: wyłšczenia pełnego, odliczenia pełnego, wyłšczenia z progresjš, odliczenia proporcjonalnego), to jednak w praktyce stosowane sš dwie z nich. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju rekomenduje stosowanie dwóch ostatnich wymienionych metod.

Zasadnicza różnica pomiędzy metodš wyłšczenia z progresjš a metodš odliczenia proporcjonalnego polega na tym, że pierwsza dotyczy dochodu, natomiast druga podatku.

Metoda wyłšczenia z progresjš polega na tym, że osišgnięty za granicš dochód wyłšczony jest z podstawy opodatkowania w państwie, w którym podatnik posiada rezydencję podatkowš, lecz uwzględniony jest w wyliczeniu stawki podatku właœciwej w tym państwie rezydencji dla pozostałego dochodu osišgniętego przez podatnika.

Z kolei metoda proporcjonalnego odliczenia polega na tym, że dochód osišgnięty za granicš opodatkowany jest w państwie, w którym podatnik posiada rezydencję podatkowš, przy jednoczesnym odliczeniu kwoty podatku należnego zapłaconego poza granicami państwa rezydencji. Ważne jest jednak, że podatek odliczony nie może przekroczyć podatku należnego w państwie rezydencji, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie niebędšcym państwem rezydencji.

Praktyka nie taka oczywista

Przedstawmy sytuację rozliczenia przychodów zagranicznych na praktycznym przykładzie.

Przykład

Podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce, a dodatkowo ma tu swoje centrum interesów i przebywał na terytorium Polski dłużej niż 183 dni. Do 30 wrzeœnia 2017 r. pracował w Polsce i osišgnšł dochód 350 000 zł. Od 1 paŸdziernika 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. pracował za granicš uzyskujšc z tego tytułu dochód w wysokoœci 250 000 zł. Od tego dochodu zagraniczny pracodawca potršcił podatek w wysokoœci 85 000 zł.

Różnica w wyliczeniu dwoma metodami przedstawia się następujšco:

I Metoda wyłšczenia z progresjš

Podatnik osišgnšł łšczny dochód w wysokoœci 600 000 zł (suma dochodu w Polsce i za granicš). Podatek należny w Polsce od całkowitego dochodu wyniesie 180 026 zł (600 000 zł – 85 528 zł) x 32 proc. + 15 395,04 zł). Efektywna stopa procentowa wyniesie 30 proc. (180 026 zł/ 600 000 zł). Podatek należny w Polsce wyniesie 105 000 zł (350 000 zł x 30 proc.). Suma podatku należnego w Polsce i zapłaconego za granicš wyniesie 190 000 zł.

II Metoda odliczenia proporcjonalnego

Podatnik osišgnšł łšczny dochód w wysokoœci 600 000 zł (suma dochodu w Polsce i za granicš). Podatek należny w Polsce od całkowitego dochodu wyniesie 180 026 zł [(600 000 zł – 85 528 zł) x 32 proc. + 15 395,04 zł)].Podatek zagraniczny do odliczenia w Polsce wyniesie 75 011 zł (180 026 zł x 250 000 zł : 600 000 zł). Podatek do zapłaty w Polsce wyniesie zatem 105 015 zł (180 026 zł – 75 011 zł). Suma podatku należnego w Polsce i zapłaconego za granicš wyniesie 190 015 zł.

Autorka jest menedżerem ds. Zarzšdzania Zasobami Ludzkimi i Administracji Kadrowo-Płacowej w Dziale Usług Księgowych BDO

podstawa prawna: art. 3 i art. 4a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

Ograniczony i nieograniczony obowišzek podatkowy

Jeżeli osoby fizyczne majš miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to podlegajš obowišzkowi podatkowemu od całoœci swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia Ÿródeł przychodów (nieograniczony obowišzek podatkowy).

Za osobę majšcš miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizycznš, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (oœrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Osoby fizyczne, które nie majš na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegajš obowišzkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osišganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowišzek podatkowy).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL