Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Więcej twórców będzie miało prawo do wyższych kosztów podatkowych

Adobe Stock
Prawo do wyższych kosztów będš mieli autorzy gier komputerowych, inżynierowie budowlani, niektórzy tłumacze oraz wykładowcy na uczelniach.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych oraz o ryczałcie. Ma poprawić częœć obowišzujšcych od 1 stycznia przepisów.

Na zmiany czekajš m.in. twórcy, którzy nie znaleŸli się w katalogu uprawnionych do odliczania (do wysokoœci limitu) 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Ten przywilej jeszcze w zeszłym roku mieli wszyscy, którzy stworzyli coœ indywidualnego i niepowtarzalnego oraz przenieœli prawa autorskie do swojego dzieła. Od 1 stycznia ulga przysługuje tylko wybranym zawodom, np. architektom, pisarzom, plastykom, muzykom, dziennikarzom, aktorom, reżyserom czy niektórym informatykom.

Ministerstwo Finansów postanowiło uzupełnić ten katalog. Do grona uprzywilejowanych dochodzš m.in. twórcy gier komputerowych, inżynierowie budowlani, niektórzy tłumacze, osoby zajmujšce się działalnoœciš konserwatorskš, muzealniczš, naukowš oraz prowadzonš na uczelni działalnoœciš dydaktycznš.

Resort finansów chce też poprawić przepisy o rozliczaniu w kosztach majštku otrzymanego w spadku bšdŸ darowiŸnie. Nowe regulacje pozwolš na zaliczanie do kosztów odpisów amortyzacyjnych od takiego majštku, z ograniczeniami przy darowiznach (szerzej o tych zmianach pisaliœmy w „Rzeczpospolitej" z 6 lutego).

Projekt przewiduje też inne zmiany. Przykładowo: dotyczšce dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych. Nowelizacja wskazuje, że preferencyjne zasady opodatkowania dotyczš również programów organizowanych przez spółki, których siedziba lub zarzšd znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w tym Polski) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kolejna propozycja to jednoznaczne przesšdzenie, że opodatkowaniu nie podlega wnoszenie do spółek wkładów pieniężnych.

Swoje zwolnienie będš miały też osoby pomagajšce policji (chodzi m.in. o œwiadków koronnych). Otrzymujš one wsparcie finansowe oraz inne œwiadczenia. Koniecznoœć odprowadzania podatku mogłaby spowodować ujawnienie informacji o takich osobach i narazić je na niebezpieczeństwo.

Nowe przepisy majš wejœć w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, ale będš miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. Jak podkreœla resort finansów, jest to możliwe, ponieważ zmiany sš korzystne dla podatników. Š?

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL