Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

PIT za 2017 - ulga na rehabilitację: nowe możliwości

123RF
Więcej osób z niepełnosprawnoœciš i ich opiekunów skorzysta z podatkowego odliczenia.

Już przy rozliczeniu za zeszły rok można stosować korzystniejsze przepisy o uldze na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Wprowadziła je nowelizacja ustawy o PIT z 27 paŸdziernika 2017 r. Weszła ona w życie z nowym rokiem, ale zgodnie z regulacjami przejœciowymi zmiany w uldze na rehabilitację majš zastosowanie też do rozliczeń za 2017 r.

Przypomnijmy, że odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym można wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki zwišzane z ułatwieniem wykonywania czynnoœci życiowych, poniesione przez niepełnosprawnego lub osobę, która go utrzymuje.

W tej drugiej sytuacji przepisy wprowadzajš dodatkowy warunek. Otóż dochody osób znajdujšcych się pod naszš opiekš nie mogš przekroczyć okreœlonego limitu. Wczeœniej wynosił on 9120 zł rocznie, a teraz został podniesiony do 10 080 zł. Wprowadzono też zasadę, że do tego limitu nie wlicza się alimentów na rzecz dzieci, np. małoletnich albo otrzymujšcych zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalnš.

Prawo do odliczenia mamy wtedy, gdy utrzymujemy niepełnosprawnego współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, rodziców współmałżonka, ojczyma, macochę, zięciów i synowe.

Co to znaczy utrzymywać? W jednym z wyroków Naczelnego Sšdu Administracyjnego (sygn. I SA/Lu 535/99) czytamy: „Utrzymywać, to jest zapewniać œrodki do życia, ponosić koszty zwišzane z czyimœ wyżywieniem, mieszkaniem i innymi potrzebami".

Z kolei Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie (sygn. VIII SA/Wa 840/09) podkreœlił, że „sprawowanie opieki nad rodzicami, w tym przekazywanie im doraŸnej pomocy materialnej w trudnych sytuacjach życiowych, nie jest równoznaczne z ich utrzymywaniem".

Katalog wydatków, które można odliczyć od dochodu, znajdziemy w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Sš to m.in. wydatki na używanie samochodu osobowego. Auto musi być własnoœciš osoby niepełnosprawnej lub tego, kto jš utrzymuje.

Ustawa o PIT przewidywała jeszcze dodatkowe warunki. Osoba z niepełnosprawnoœciš musiała mieć I lub II grupę inwalidztwa. A samochód powinien być wykorzystywany do koniecznego przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Przy rozliczeniu za 2017 r. grupa inwalidzka nie będzie już miała znaczenia. Nie ma już także ograniczeń w sposobie korzystania z samochodu. Zostaje natomiast limit wydatków, o które można pomniejszyć dochód – 2280 zł rocznie.

Ze zmiany przepisów ucieszš się też osoby, które korzystajš z pomocy psa asystujšcego. Mogš odliczyć wydatki na jego utrzymanie do 2280 zł rocznie. Dotychczas z odliczenia mogły korzystać wyłšcznie osoby niewidome i niedowidzšce zaliczone do I i II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnoœciš narzšdu ruchu majšce I grupę inwalidztwa. Teraz nie ma już tego ograniczenia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL