Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

PIT: zapomogi losowe z nowym limitem w 2018 r.

Fotolia.com
Od 1 stycznia br. zmieniły się przepisy dotyczšce zapomóg wypłacanych w razie zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby lub œmierci. W zależnoœci od Ÿródła finansowania zlikwidowano lub podniesiono limit uprawniajšcy do zwolnienia tych œwiadczeń z podatku.

Od 1 stycznia 2018 r. art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT otrzymał nowe brzmienie. Na podstawie tego przepisu do 31 grudnia 2017 r. wolne od podatku dochodowego były zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub œmierci - do wysokoœci nieprzekraczajšcej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 40 i 79 ustawy o PIT. Wskazane zastrzeżenia dotyczyły zwolnienia œwiadczeń pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczšcych w innych formach kształcenia, pochodzšcych z budżetu państwa, budżetów jednostek samorzšdu terytorialnego oraz ze œrodków własnych szkół i uczelni, przyznanych na podstawie przepisów o systemie oœwiaty i ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (pkt 40) oraz œwiadczeń z pomocy społecznej (pkt 79).

Od 1 stycznia 2018 r. art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym, wolne od podatku dochodowego sš zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub œmierci:

a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu œwiadczeń socjalnych, z funduszy zwišzków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właœciwego ministra – niezależnie od ich wysokoœci,

b) z innych Ÿródeł – do wysokoœci nieprzekraczajšcej w roku podatkowym kwoty 6000 zł.

Zmiana w zasadach zwolnień tych zapomóg polega zatem na:

1) zlikwidowaniu limitu zwolnienia w sytuacji, gdy zapomoga finansowana jest z œciœle okreœlonych Ÿródeł, np. z zakładowego funduszu œwiadczeń socjalnych oraz

2) podniesieniu limitu zwolnienia zapomóg, jeżeli sš finansowane z innych Ÿródeł niż okreœlone w art. 21 ust. 1 pkt 26 z 2280 zł do 6000 zł rocznie.

Przykład

Pracownik otrzymał zapomogę z tytułu indywidualnego zdarzenia losowego w wysokoœci 7000 zł sfinansowanš:

- ze œrodków zakładowego funduszu œwiadczeń socjalnych – do 31 grudnia 2017 r. zwolnieniu podlegałaby jedynie kwota 2280 zł otrzymanej zapomogi, od 1 stycznia 2018 r. cala otrzymana zapomoga korzysta ze zwolnienia,

- ze œrodków obrotowych pracodawcy – do 31 grudnia 2017 r. zwolnieniu podlegałaby jedynie kwota 2280 zł otrzymanej zapomogi, od 1 stycznia 2018 r. kwota 6000 zł.

Autor jest doradcš podatkowym

podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne (DzU z 2017 r., poz. 2175)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL