Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Nagroda burmistrza za szczególne osišgnięcia w sporcie lub kulturze z PIT-8c

123RF
Przyznana przez urzšd miasta gratyfikacja dla funkcjonariuszy, sportowców i ludzi kultury to przychód z innych Ÿródeł, który sami rozliczajš.

Krajowa Informacja Skarbowa wyjaœniła, jakie obowišzki wobec fiskusa majš instytucje, które wypłacajš osobom fizycznym pienišdze lub dajš bonusy rzeczowe za szczególne osišgnięcia.

Z pytaniem zwrócił się urzšd miasta, który przyznaje mieszkańcom nagrody w różnych kategoriach, m.in. za wyniki sportowe dla sportowców i trenerów oraz za osišgnięcia w dziedzinie kultury dla artystów i animatorów. Nagrody okolicznoœciowe otrzymujš też policjanci, strażnicy miejscy oraz pracownicy muzeów i teatrów. Majš one charakter indywidualny i sš przyznawane za szczególne osišgnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalnoœci. Mogš mieć postać pieniężnš lub rzeczowš. Laureatami sš osoby fizyczne nieprowadzšce działalnoœci gospodarczej.

Urzędnicy mieli wštpliwoœci, w jaki sposób ich rozliczyć i czy muszš pobierać zaliczki na podatek.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że ustawa o PIT wymienia różne Ÿródła przychodów, m.in. inne Ÿródła (art. 10 ust. 1 pkt 9). Z kolei zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT przychodami z innych Ÿródeł sš m.in.: nagrody i inne nieodpłatne œwiadczenia nienależšce do przychodów okreœlonych w art. 12–14 i art. 17. Dyrektor KIS uznał na tej podstawie, że nagrody pieniężne oraz wartoœć nagród rzeczowych sš dla laureatów przychodem z innych Ÿródeł. Oznacza to, że urzšd nie ma obowišzku poboru zaliczki na podatek dochodowy. Musi natomiast sporzšdzić dla nagrodzonych osób informację PIT-8C, w której wykazuje się przychody z innych Ÿródeł, z kapitałów pieniężnych i wypłacone stypendia. Informację PIT-8c za dany rok sporzšdza się do końca lutego następnego roku dla podatnika i urzędu skarbowego.

– W tej sytuacji nagrodzony sam rozlicza podatek. Powinien wykazać kwotę wynikajšcš z PIT-8c w składanym za 2017 r. formularzu PIT-36, właœciwym dla dochodów, od których płatnik nie pobrał zaliczki. W tym samym zeznaniu rozlicza też dochody z pracy i od całoœci płaci PIT według skali, czyli stawek 18 i 32 proc. – mówi prawnik Marcin Malinowski.

Brak PIT-8c nie zwalnia nagrodzonego z rozliczenia. Jeœli podatnik podejrzewa, że otrzymana nagroda czy inny bonus jest opodatkowany, powinien wykazać jš w zeznaniu.

numer interpretacji: 0115-KDIT2-2.4011. 340.2017.1.RS

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL