Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Walka ze smogiem wolna od PIT

123RF
Mieszkańcy nie zapłacš PIT od dotacji, które gmina przyznaje im na wymianę starych pieców.

Najnowsza interpretacja podatkowa to dobra informacja dla samorzšdów terytorialnych, które chcš poprawić jakoœć powietrza. Jeœli zwrócš mieszkańcom częœć wydatków na wymianę kopcšcych kotłów, nie będš musiały wystawiać PIT-8c. Œrodki te sš zwolnione z PIT.

Krajowa Informacja Skarbowa odpowiedziała na pytanie gminy, która chce udzielać osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji służšcych ochronie œrodowiska i poprawie jakoœci powietrza. Gmina podjęła we wrzeœniu 2017 r. uchwałę na podstawie przepisów o samorzšdzie gminnym i ochronie œrodowiska, dotyczšcš regulaminu, na podstawie którego będzie przyznawane dofinansowanie. Zwróci mieszkańcom częœć poniesionych i udokumentowanych kosztów inwestycji, takich jak demontaż starego pieca oraz zakup i montaż nowego kotła gazowego lub na paliwa stałe okreœlonej klasy. Może też dopłacić do zakupu i montażu palnika dopalajšcego dym. O wsparcie mogš się ubiegać osoby majšce tytuł prawny do nieruchomoœci położonej w granicach gminy.

Gmina chciała potwierdzić, że dotacje będš zwolnione z podatku i nie musi mieszkańcom wystawiać informacji o uzyskanych dochodach.

Dyrektor KIS przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego sš dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorzšdu terytorialnego. Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych dotacje to podlegajšce szczególnym zasadom rozliczania œrodki z budżetów: państwa, samorzšdów oraz z państwowych funduszy celowych, przeznaczone na finansowanie zadań publicznych.

Dyrektor KIS uznał na tej podstawie, że jeœli gmina dopłaci ze swojego budżetu do inwestycji służšcych ochronie œrodowiska, to mieszkańcy będš mieli z tego tytułu przychód. Skorzystajš jednak ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT. W konsekwencji gmina nie musi sporzšdzać dla nich informacji PIT-8c.

W innej interpretacji (0113-KDIPT23.4011.151.2017.2.SJ) skarbówka potwierdziła, że zwolnione z podatku będš dotacje dla mieszkańców, na które gmina zacišgnie pożyczkę z wojewódzkiego funduszu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej. Chodziło o dopłatę do wymiany kotłów centralnego ogrzewania w gospodarstwach domowych. Gmina napisała, że chce dopłacić 60 proc. wartoœci inwestycji netto, ale nie więcej niż 10 tys. zł.

Zwolniona z podatku będzie też pomoc na budowę przydomowych oczyszczalni œcieków oraz usuwanie z budynków elementów azbestowych (0113-KDIPT2-2.4011.138.2017.3.ACZ).

numer interpretacji: 0115-KDIT2-2.4011. 362.2017.1.AG

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL