Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki lokalne

Elektrownie wiatrowe z wysokim podatkiem od nieruchomości

Bloomberg
Od 2017 r. podatek od wiatraków wzrósł kilkakrotnie. Niekorzystnš interpretację potwierdził właœnie sšd.

Nie tylko maszt i fundamenty, ale też całš częœć technicznš z wirnikiem z łopatami elektrowni wiatrowej obejmie podatek od nieruchomoœci. Wynosi on 2 proc. rocznie liczone od wartoœci całego wiatraka. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Bydgoszczy (WSA).

Eksperci alarmujš, że to nawet cztery razy więcej niż dotychczas. Wszystko przez ustawę, przy której uchwalaniu mało kto zwracał uwagę na podatki. Firmy nie spodziewały się więc takich skutków.

Konstrukcja i urzšdzenia

Wyrok WSA dotyczy nowych, obowišzujšcych od 1 stycznia regulacji i jest to jedno z pierwszych rozstrzygnięć w nowym stanie prawnym.

Wštpliwoœci powstały w zwišzku z uchwalonš w ubiegłym roku ustawš o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, tzw. ustawš odległoœciowš. Zgodnie z jej potocznš nazwš reguluje ona głównie kwestie lokalizacyjne nowych inwestycji. W ustawie znalazł się też zapis, że elektrownia wiatrowa jest budowlš w rozumieniu prawa budowlanego, składajšcš się z fundamentu, wieży i elementów technicznych. Te ostatnie z kolei to m.in. wirnik z łopatami, przeniesienie napędu, generator pršdotwórczy, łšcznie stanowišce lwiš częœć wartoœci całego wiatraka.

Podatek od nieruchomoœci od budowli płaci się od jej wartoœci, według stawek ustalanych przez gminy. Z reguły jest to ustawowe maksimum, czyli 2 proc. wartoœci.

Na tej podstawie gminy żšdajš zapłaty od całej wartoœci wiatraka, który zgodnie z ustawš odległoœciowš jest budowlš w całoœci.

Tak było właœnie w omawianej sprawie. Właœciciel farmy we wniosku do burmistrza o wydanie interpretacji opisał, że wirnik z łopatami i inne urzšdzenia techniczne nie sš elementami budowlanymi. Sš one wytwarzane w fabrykach i przywożone na miejsce montażu na wieży. Po ich zdemontowaniu mogš być użyte do wytwarzania pršdu na innym maszcie. Ich demontaż nie wymaga też przeprowadzenia robót budowlanych.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych odsyła do prawa budowlanego, a nie do ustawy lokalizacyjnej, ale burmistrz odpowiedział, że od 2017 r. liczy się definicja z ustawy odległoœciowej.

WSA oddalił skargę na tę interpretację. Stwierdził, że skoro w prawie budowlanym nie ma definicji elektrowni wiatrowej, a istnieje inna ustawa, która przesšdza, że jest ona budowlš, to również do celów podatkowych trzeba przyjšć tę definicję.

Wštpliwy przepis przejœciowy

Na niekorzyœć podatnika sšd zinterpretował też przepis przejœciowy z ustawy wiatrakowej, zgodnie z którym do końca 2016 r. podatek od elektrowni wiatrowych pobiera się na starych zasadach. Choć ustawa nie ustala wprost nowych, ten przepis przejœciowy sugeruje, że sš one inne niż wczeœniej. Gdyby się nie zmieniły, ten przepis nie byłby potrzebny.

sygnatura akt: I SA/Bd 866/16

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, partner w kancelarii Nielepkowicz & Partnerzy

Ustawa o inwestycjach w elektrownie wiatrowe opisuje całš elektrownię wiatrowš jako budowlę ze względu na chęć objęcia tej całoœci, łšcznie z łopatami, nadzorem budowlanym. Taki cel ustawy wynika z uzasadnienia do niej. Nie było natomiast w nim mowy o chęci kilkakrotnego podniesienia obcišżeń podatkowych farm wiatrowych. Nie analizowano też skutków finansowych po stronie gmin, tj. nie zakładano, że uzyskajš one wyższe wpływy. Uważam, że ustawa niemajšca nic wspólnego z podatkami, do której na dodatek nie odwołujš się przepisy podatkowe, nie może w tak znacznym stopniu wpłynšć na obowišzki podatkowe. Ani wprowadzone ustawš zmiany w przepisach, ani sam przepis przejœciowy dotyczšcy podatku od nieruchomoœci nie uzasadniajš zmiany tych obowišzków.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL