Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Raje podatkowe nie sš już atrakcyjne

Adobe Stock
Transakcje na egzotycznych wyspach stajš się coraz mniej opłacalne. To efekt zaostrzanych od kilku lat rygorów w polskich przepisach.

Walka z rajami podatkowymi może być wkrótce skuteczniejsza. Na wtorkowym posiedzeniu ministrów finansów państw członkowskich Unii Europejskiej padła propozycja, by państwa, które nie dostarczajš niezbędnych informacji do walki z uchylaniem się od płacenia podatków, straciły dostęp do finansowania z dużych organizacji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Œwiatowy.

Analiza wprowadzanych ostatnio obostrzeń w prawie podatkowym pokazuje jednak, że już dziœ korzystanie z takich form optymalizacji jest coraz trudniejsze. Chodzi tu zarówno o przepisy polskie, jak i innych krajów – zwłaszcza członków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Polska danina od spółek

Żadne przepisy nie zabraniajš dokonywania transakcji z krajami uznawanymi za raje podatkowe. Kto jednak w biznesie próbuje takich operacji, musi się liczyć z różnymi szykanami. Już od kilkunastu lat obowišzujš przepisy o cenach transferowych nakazujšce szczegółowš dokumentację takich transakcji. W 2014 r. uchwalono ustawę o tzw. zagranicznej spółce kontrolowanej. Nakłada ona polski 19-proc. CIT na dochody spółki zależnej od polskiego podmiotu, zarejestrowanej w raju podatkowym. Całkiem niedawno, 27 paŸdziernika, Sejm dodatkowo zaostrzył jej rygory.

Wykorzystywanie schematów zmierzajšcych do optymalizacji z użyciem rajów podatkowych stało się jeszcze trudniejsze po modyfikacji wielu umów o unikaniu opodatkowania i wymianie informacji podatkowych. Proces ten trwał ostatnie pięć–siedem lat. Kolejnš poważnš barierš jest obowišzujšca od ubiegłego roku klauzula zakazu obchodzenia prawa podatkowego.

Najbogatsi i tak ucieknš

Józef Banach, radca prawny w kancelarii InCorpore, zwraca uwagę, że trzeba odróżnić planowanie podatkowe z użyciem krajów o liberalnych podatkach od używania typowych rajów podatkowych.

– Z tych drugich na ogół nie sposób wycišgnšć informacji, co się stało z ulokowanymi w nich pieniędzmi – wyjaœnia Banach.

Jego zdaniem korzystanie z typowych rajów podatkowych może być wštpliwe etycznie, a poza tym wystawia korzystajšcego na celownik służb skarbowych.

– Dzięki zaostrzonym szykanom prawnym majš oręż, by zakwestionować korzyœci podatkowe – zauważa Banach.

O tym, że takie obostrzenia poważnie utrudniajš stosowanie optymalizacji z użyciem rajów podatkowych, jest przekonana także Joanna Kanicka, doradca podatkowy w Independent Tax Advisers. Zaznacza jednak, że takie operacje zupełnie nie opłacajš się przeciętnemu Kowalskiemu, który prowadzi nawet nieduży biznes.

– Niemniej zawsze znajdš się osoby majętne, które będš chciały ukryć tam właœnie swoje majštki i uciec od ich opodatkowania. Z tych też względów wielu państwom i terytoriom zależnym zawsze będzie zależało na tym, by utrzymać status raju podatkowego i zapewnić sobie dochody – konkluduje ekspertka.

Jak jednak zauważa Józef Banach, nie można zarzucać złej woli osobom, które poœrednio inwestowały w różne fundusze robišce interesy w rajach podatkowych.

– Często bowiem nie wiedziały o działalnoœci tych podmiotów, a same działały z naturalnych pobudek legalnego pomnażania swojego majštku – zauważa ekspert.

Według Komisji Europejskiej najbardziej ostrożne szacunki wskazujš, że unikanie opodatkowania przez firmy kosztuje unijnych podatników ok. 50–70 mld euro rocznie.

Zgłoœ, jakie oszczędnoœci planujesz

Ministerstwo Finansów chce jeszcze bardziej zmniejszyć pole do korzystania z optymalizacji podatkowych. Służš temu m.in. uchwalone 27 paŸdziernika ograniczenia w zaliczaniu w koszty wielu transakcji dokonywanych wewnštrz grup kapitałowych.

Następnym krokiem ma być wprowadzenie obowišzku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules). Do 15 listopada 2017 r. trwajš konsultacje publiczne w tej sprawie. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, ich celem jest przeprowadzenie możliwie szerokich konsultacji na wstępnym etapie prac nad projektem. „Efektem prac będzie wprowadzenie do polskiego prawodawstwa nowej instytucji, zgodnie z którš podmioty wskazane w ustawie zobowišzane zostanš do obowišzkowego raportowania schematów podatkowych" – zapowiada resort. Chodzi tu m.in. o doradców podatkowych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL