Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Polisa ubezpieczeniowa kupiona za granicš z podatkiem CIT u źródła

Fotolia.com
Gdy firma ubezpieczeniowa z innego kraju gwarantuje polskiej spółce wypłatę odszkodowania w razie niewypłacalnoœci dłużnika, fiskus może uznać, że od przekazywanych składek krajowy podmiot powinien pobrać zryczałtowanš daninę.

Zdarza się, że polska spółka nabywa usługę ubezpieczeniowš od firmy majšcej siedzibę za granicš. Przedmiotem zawartej umowy jest w szczególnoœci wypłata przez ubezpieczyciela odszkodowania w przypadku przewlekłej zwłoki (długotrwałego braku zapłaty) lub niewypłacalnoœci dłużników polskiego podmiotu – do wysokoœci wskazanej w polisie ubezpieczeniowej. W zwišzku z zawartš umowš ubezpieczeniowš mogš powstać wštpliwoœci w zakresie obowišzku poboru podatku u Ÿródła.

Katalog œwiadczeń

Ustawodawca objšł obowišzkiem podatkowym w Polsce przychody nierezydentów m.in. z tytułu œwiadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarzšdzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz œwiadczeń o podobnym charakterze (art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT). W interpretacjach organów podatkowych wskazuje się, że w ramach tego katalogu za œwiadczenia o podobnym charakterze należy uznać wyłšcznie œwiadczenia równorzędne do wymienionych w tym przepisie. Oznacza to, że aby dane œwiadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, powinno ono spełniać takie same przesłanki albo powinny wynikać z niego takie same prawa i obowišzki dla stron jak ze œwiadczeń wymienionych w cytowanym przepisie (por. interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 listopada 2014 r., IBPBI/2/ 423-1312/14/BG).

W kontekœcie œwiadczeń nabywanych przez polski podmiot na uwagę zasługujš usługi poręczenia oraz gwarancji.

Poręczenie i gwarancja

- Poręczenie jest umowš, w której poręczyciel zobowišzuje się względem wierzyciela wykonać zobowišzanie na wypadek, gdyby dłużnik go nie wykonał.

- Gwarancja natomiast jest umowš, na podstawie której gwarant zobowišzuje się na rzecz beneficjenta gwarancji, że po spełnieniu przez beneficjenta okreœlonych warunków zapłaty, wykona on na rzecz beneficjenta œwiadczenie pieniężne. W ramach tego stosunku, gwarant poniesie więc odpowiedzialnoœć, w sytuacji gdy dłużnik nie spełni swojego œwiadczenia. Gwaranta obcišża zatem ryzyko niekorzystnych następstw tego zdarzenia, gdyż będzie on zobowišzany do zapłaty okreœlonej sumy pieniędzy na rzecz beneficjenta gwarancji.

Zabezpieczenie wierzytelnoœci

Obie opisane umowy – poręczenia oraz gwarancji – służš zabezpieczeniu wierzytelnoœci. Na tej podstawie można zatem uznać, że umowa, której stronš jest polski podmiot, należy do umów o charakterze podobnym do umów poręczenia lub gwarancji. Przedmiotem tej umowy jest bowiem także zabezpieczenie należnoœci polskiej spółki jako wierzyciela. Zagraniczna firma ubezpieczeniowa gwarantuje polskiemu podmiotowi wypłatę, w okreœlonej wysokoœci, w przypadku niewypłacalnoœci dłużnika. W zwišzku z tym, w przypadku wypłat dokonywanych na rzecz podmiotu zagranicznego z tytułu ubezpieczenia należnoœci (zapłata za polisę) istnieje wysokie ryzyko uznania przez organy podatkowe, że sš objęte dyspozycjš przepisu art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

Przyda się certyfikat rezydencji

Dodatkowo należy wskazać, że w ostatnim czasie pojawiły się interpretacje organów podatkowych, które traktujš ogólnie usługi ubezpieczenia jako usługi o charakterze podobnym do usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Organy argumentujš, że zgodnie z art. 805 § 1 ustawy – Kodeks cywilny przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowišzuje się, w zakresie działalnoœci swego przedsiębiorstwa, spełnić okreœlone œwiadczenie w razie zajœcia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczajšcy zobowišzuje się zapłacić składkę, co czyni tę umowę zbliżonš do umowy gwarancji (por. interpretację indywidualnš dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 wrzeœnia 2017 r., 0114-KDIP2-1.4010.132.2017.1.AJ).

Tym samym, w celu eliminacji ryzyka podatkowego, zasadne byłoby pozyskanie przez polski podmiot, aktualnego na dzień wypłaty należnoœci, certyfikatu rezydencji zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego. Pozwoli to bowiem na zastosowanie całkowitego zwolnienia z opodatkowania w Polsce wynikajšcego z właœciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Autorka jest konsultantkš podatkowš w ECDDP Sp. z o.o. www.ecdpgroup.com

podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 2a i art. 26 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL