Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

PIT: zwolnienie dla przychodów z zamiany rzeczy z wyższym limitem

123RF
Od 1 stycznia 2018 r. ustawodawca podniósł próg zwolnienia dotyczšcego przychodów z zamiany rzeczy lub praw z dotychczasowej kwoty wynoszšcej 2280 zł do 6000 zł.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 32b ustawy o PIT, w brzmieniu obowišzujšcym od 1 stycznia 2018 r., wolne od podatku dochodowego sš przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczajš kwoty 6 000 zł.

W praktyce należy przyjšć, że omawiane zwolnienie dotyczy tylko Ÿródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, pomimo, iż ustawodawca nie odwołuje się do tego przepisu. Skorzystanie z tego zwolnienia w przypadku przychodów zwišzanych z działalnoœciš gospodarczš wydaje się przynajmniej wštpliwe.

Odpłatne zbycie

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, Ÿródłami przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2 ustawy o PIT:

a) nieruchomoœci lub ich częœci oraz udziału w nieruchomoœci,

b) spółdzielczego własnoœciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalnoœci gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomoœci i praw majštkowych okreœlonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, liczšc od końca roku kalendarzowego, w którym nastšpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, liczšc od końca miesišca, w którym nastšpiło nabycie.

W przypadku zamiany okresy te odnoszš się do każdej z osób dokonujšcej zamiany.

Czy upłynęło szeœć miesięcy

Należy zatem uznać, że opodatkowaniu PIT nie podlega przychód z zamiany rzeczy ruchomej, jeżeli podatnik był jej właœcicielem przez co najmniej szeœć miesięcy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT). W przypadku gdy do zamiany rzeczy dojdzie przed upływem tego okresu, wówczas zamiana ta jest wolna od opodatkowania tylko pod warunkiem, że przychody uzyskane z tytułu umowy zamiany nie przekraczajš kwoty 6000 zł. Limit zwolnienia dotyczy przy tym jednej umowy zamiany.

Przykład:

Pan Jan zawarł z panem Zbigniewem umowę zamiany roweru o wartoœci 4 200 zł na skuter o wartoœci 5 900 zł. Obaj panowie nie prowadzš działalnoœci gospodarczej, a będšce przedmiotem zamiany rzeczy nabyli 3–4 miesišce wczeœniej. Przychody z zamiany tych rzeczy u obu panów korzystajš ze zwolnienia z PIT.   —Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 32b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 200)

podstawa prawna: ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 459 ze zm.)

Zamiana w kodeksie cywilnym

Przez umowę zamiany każda ze stron zobowišzuje się przenieœć na drugš stronę własnoœć rzeczy w zamian za zobowišzanie się do przeniesienia własnoœci innej rzeczy (art. 603 kodeksu cywilnego). Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży (art. 604 kodeksu cywilnego).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL