Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Wyższa kwota wolna od podatków w 2018 r.

123RF
Na rozwišzaniach wprowadzonych od 1 stycznia zyskajš osoby prowadzšce działalnoœć gospodarczš, z której dochody sš obcišżone stawkš liniowš, a jednoczeœnie osišgajšce niewielkie dochody opodatkowane według skali.

Kwota zmniejszajšca podatek to kwota, o którš podatnik może zmniejszyć podatek należny od podstawy opodatkowania, obliczony z zastosowaniem skali podatkowej. W 2018 r. kwota zmniejszajšca podatek wynosi:

1) 1440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczajšcej 8 000 zł;

2) 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczonš według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczajšcej 13 000 zł;

3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczajšcej 85 528 zł;

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczonš według wzoru: 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczajšcej 127 000 zł.

Jak widać, wysokoœć tej kwoty uzależniona jest od tego, jakš podstawę opodatkowania uzyska podatnik.

Bez obowišzku zapłaty daniny

W ustawie o PIT nie ma definicji kwoty wolnej od podatku, ale nie budzi żadnych wštpliwoœci, że jest to kwota stanowišca podstawę obliczenia podatku, z osišgnięciem której nie wišże się obowišzek zapłaty podatku dochodowego. Podstawš obliczenia podatku jest natomiast dochód po dokonaniu odliczeń przewidzianych w ustawie o PIT, między innymi składek na ubezpieczenie społeczne, czy wydatków poniesionych w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W roku 2018 kwota wolna od podatku została podniesiona z 6600 zł do 8000 zł. Dla przypomnienia, do końca roku 2016 wynosiła ona 3091 zł.

Co istotne, o ile kiedyœ kwota wolna od podatku przysługiwała w takiej samej wysokoœci każdemu podatnikowi rozliczajšcemu swe dochody na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, o tyle od roku 2017 z możliwoœci skorzystania z pełnej kwoty wolnej od podatku majš prawo jedynie ci spoœród nich, których podstawa opodatkowania nie przekroczy wskazanej przez ustawodawcę granicy. W 2018 roku wynosi ona 8000 zł.

Podatnicy, których podstawa opodatkowania będzie wyższa niż 8000 zł, ale nie przekroczy 13 000 zł majš prawo do kwoty wolnej od podatku wyższej niż 3091 zł, ale niższej niż 8000 zł (jej dokładnš wysokoœć można poznać po wyliczeniu kwoty zmniejszajšcej podatek). Będzie ona tym niższa, im podstawa opodatkowania będzie wyższa niż 8000 zł.

Przykład

Podstawa opodatkowania wyniosła 9000 zł.

Kwota wolna od podatku: 1440 zł - 883 zł 98 gr × (9000 zł - 8000 zł) ÷ 5000 zł = 1263,20 zł.

Przykład

Podstawa opodatkowania wyniosła 10.000 zł.

Kwota wolna od podatku: 1440 zł - 883 zł 98 gr × (10 000 zł - 8000 zł) ÷ 5000 zł = 1086,41 zł.

Stała kwota wolna od podatku w wysokoœci 3091 zł przysługuje podatnikom, których podstawa opodatkowania przekroczy 13 000 zł, ale nie będzie wyższa niż 85 528 zł.

Z kolei podatnicy, których podstawa opodatkowania będzie wyższa niż 85 528, a jednoczeœnie nie przekroczy 127 000 zł, majš prawo do kwoty wolnej od podatku niższej niż 3091 zł, przy czym jest ona tym niższa, im podstawa opodatkowania będzie wyższa niż 85 528 zł.

Jak wyliczać zaliczki w trakcie roku

Co istotne, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy co do zasady zawsze należy brać pod uwagę kwotę zmniejszajšcš podatek w wysokoœci 556 zł 02 zł. Wyjštki dotyczš jedynie nielicznych sytuacji, na przykład wtedy, gdy podatnik złoży płatnikowi oœwiadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łšcznie z małżonkiem bšdŸ jako samotny rodzic, a za rok podatkowy jego przewidywane dochody nie przekroczš górnej granicy pierwszego przedziału skali i odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskujš żadnych dochodów z wyjštkiem renty rodzinnej. W takim przypadku zaliczki za wszystkie miesišce roku podatkowego wynoszš 18 proc. dochodu uzyskanego w danym miesišcu i sš dodatkowo pomniejszane za każdy miesišc o kwotę stanowišcš 1/12 kwoty zmniejszajšcej podatek. Z rozwišzania tego nie mogš skorzystać podatnicy prowadzšcy działalnoœć gospodarczš.

Skorzystajš nie tylko studenci

Założeniem ustawodawcy było, aby z wyższej kwoty wolnej od podatku mogli skorzystać podatnicy uzyskujšcy najniższe dochody, m.in. studenci sporadycznie podejmujšcy prace dorywcze. Na rozwišzaniu tym zyskajš jednak także ci podatnicy, którzy prowadzš działalnoœć gospodarczš, z której dochody sš opodatkowane podatkiem liniowym, ewentualnie gdy ich przychody opodatkowane sš zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa), a jednoczeœnie uzyskujš dochody opodatkowane według skali, na przykład z zasiłków, umowy o pracę, ewentualnie umów zlecenia czy o dzieło, w tym umów o dzieło, do których zastosowanie majš 50-proc. koszty uzyskania przychodów, a jednoczeœnie podstawa opodatkowania z racji uzyskiwania tych dochodów nie przekracza 8000 zł lub 13 000 zł. Niekiedy rozliczenie to może być wyjštkowo korzystne dla podatnika.

Przykład

Podatnik prowadzšcy działalnoœć gospodarczš opodatkowanš podatkiem liniowym uzyskał w 2018 r. także przychód w wysokoœci 16 000 zł z innego Ÿródła, tj. z tytułu przeniesienia praw autorskich. Z uwagi na zastosowanie 50-proc. zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, dochód (a zarazem podstawa opodatkowania) z tego tytułu wyniósł więc 8000 zł. Od dochodu tego płatnik pobrał zaliczkę na podatek dochodowy w wysokoœci 1440 zł (8000 × 18 proc.).

Podatek obliczony w zeznaniu rocznym PIT-37 wyniesie zero zł, w zwišzku z czym powstanie nadpłata w wysokoœci całej wczeœniej pobranej zaliczki, tj. 1440 zł.

Oznacza to, że podatnik nie zapłaci ani złotówki podatku z tytułu uzyskanego wynagrodzenia w wysokoœci 16 000 zł.

podstawa prawna: ustawa z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne (DzU z 2017 r. poz. 2175)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL