Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

PIT: zwrot wydatku, który nie jest kosztem, nie powiększa przychodu

123RF
Spedytor nie może odliczyć kary umownej zapłaconej zleceniodawcy w zwišzku nienależytym wykonaniem usługi transportowej, wykonywanej z udziałem podwykonawcy. Uzyskana od przewoŸnika rekompensata będzie wtedy obojętna podatkowo.

Spedytor (osoba fizyczna) zlecił przewoŸnikowi (osoba fizyczna) jako podwykonawcy usługę przewozu towarów na trasie Niemcy – Polska. Towar miał zostać dostarczony odbiorcy w Polsce 18 grudnia 2017 r., ale stało się to już 15 grudnia 2017 r. (pištek). W zwišzku z awariš cišgnika siodłowego przewoŸnik kontaktował się telefonicznie z odbiorcš towaru, czy jest rozładunek możliwy jeszcze tego samego dnia. Niestety, magazyn odbiorcy był już nieczynny. PrzewoŸnik pozostawił naczepę z towarem na parkingu przy stacji paliw w miejscowoœci, gdzie odbiorca ma siedzibę, z zamiarem dostawy w poniedziałek, 18 grudnia 2017 r., nie informujšc o tym spedytora. Cišgnikiem natomiast odjechał do zakładu mechanicznego.

Zabezpieczona naczepa, jednak bez nadzoru kierowcy, pozostała na parkingu. W trakcie postoju została skradziona. PrzewoŸnik niezwłocznie poinformował o tym odbiorcę towaru, spedytora oraz zgłosił sprawę policji. Wszczęte dochodzenie policyjne nie doprowadziło do wykrycia sprawców. Spedytor, a także oddzielnie przewoŸnik, zwrócili się do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania. Niestety, obaj otrzymali odmowę. W zleceniu przewozu była bowiem wzmianka, że kierowca nie może pozostawić naczepy bez dozoru na dłużej niż 30 minut. Na nic zdała się argumentacja, że pozostawienie naczepy na parkingu było spowodowane koniecznoœciš naprawy cišgnika oraz póŸniejszej dostawy. W konsekwencji, firma zlecajšca przewóz towarów obcišżyła spedytora notš obcišżeniowš z tytułu kary umownej. Z kolei spedytor kwotš kary umownej obcišżył przewoŸnika. Zgodnie z umowš pomiędzy spedytorem a przewoŸnikiem w przypadku niewykonania bšdŸ nienależytego wykonania usługi strona jest zobowišzana do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody poprzez zapłatę kary umownej. PrzewoŸnik współpracuje z firmš spedycyjnš od wielu lat i został wybrany w drodze szczegółowej selekcji pod względem jakoœci usług i sprzętu samochodowego dostosowanego do przewozów międzynarodowych. PrzewoŸnik (podwykonawca) posiada niezbędne zezwolenia na transport zarówno krajowy, jak i międzynarodowy oraz jest objęty ubezpieczeniem OC przewoŸnika drogowego w ruchu krajowym i zagranicznym. Czy kara umowna zapłacona przez spedytora jest dla niego kosztem uzyskania przychodu? Czy odszkodowanie otrzymane od podwykonawcy (przewoŸnika) powinien ujšć w przychodach? – pyta czytelniczka.

Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług sš wykluczone z kosztów podatkowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT.

Niezgodnie z umowš

W analizowanej sprawie wystawione noty obcišżeniowe zwišzane sš z nienależytym wykonaniem zobowišzania przez przewoŸnika (podwykonawcę), któremu spedytor podzlecił wykonanie usługi transportowej, za którš odpowiada przed klientem na podstawie zawartej z nim umowy. Z tego względu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT, kwota wynikajšca z wystawionej przez zleceniodawcę noty obcišżeniowej nie może być dla spedytora kosztem uzyskania przychodów.

Za przychód z pozarolniczej działalnoœci gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłšczeniu wartoœci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujšcych sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (zob. art. 14 ust. 1 ustawy o PIT). Przychodem z działalnoœci gospodarczej sš również otrzymane kary umowne (zob. art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT).

Do przychodów z działalnoœci gospodarczej nie zalicza się z kolei zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT).

Ten sam, a nie taki sam

Aby dany wydatek mógł być zaliczony do kategorii „innych wydatków", o których mowa art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT, musi on być wczeœniej przez podatnika poniesiony, a następnie zwrócony temu podatnikowi. Dodatkowo, wydatek poniesiony powinien być odpowiednikiem wydatku zwróconego. Tak więc „wydatek zwrócony" to ten sam, a nie taki sam wydatek, który został poniesiony. „Zwróconym innym wydatkiem" nie jest bowiem uzyskana przez podatnika kwota, która tylko odpowiada wartoœci poniesionego wydatku. Taka wykładnia omawianego przepisu powoduje, że kwota otrzymana przez spedytora z tytułu zapłaty noty obcišżeniowej przez przewoŸnika (podwykonawcę) jest tym samym wydatkiem (a nie takim samym wydatkiem), który został uprzednio poniesiony przez spedytora na zapłatę noty obcišżeniowej, wystawionej przez zleceniodawcę.

Zatem skoro zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT nota obcišżeniowa wystawiona spedytorowi przez zleceniodawcę nie może zostać zaliczona w ciężar kosztów podatkowych, to w tej częœci kwota otrzymana przez spedytora z tytułu noty obcišżeniowej, zapłaconej przez przewoŸnika (podwykonawcę), jako zwrot innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT, nie będzie stanowić przychodu z prowadzonej przez spedytora działalnoœci gospodarczej.

Zaprezentowane stanowisko podzielił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 10 paŸdziernika 2017 r. (0111-KDIB1-1.4011.128.2017.2.SG).

Autor jest doradcš podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL