Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Jan Maciejewski: Społeczeństwo w maskach

W „Obcym” Alberta Camusa główny bohater za wszelkš cenę chce żyć poza społeczeństwem. Camus nazwał stworzonš przez siebie postać „jedynym Chrystusem, na jakiego nas stać”. Na zdjęciu Marcello Mastroianni w ekranizacji powieœci w reżyserii Luchino Viscontiego z 1967 r.
BE&W
Stoimy przed alternatywš: albo nadal będziemy żyć w społeczeństwie opartym na sprawowanej z zewnštrz kontroli, wymuszanym przez sieć nadzoru posłuszeństwie, albo spróbujemy stworzyć wspólnotę odpowiedzialnoœci.

I aby wszystko się dopełniło, abym poczuł się mniej samotny, pozostało mi jeszcze pragnšć, by w dniu mojej egzekucji było dużo widzów i by mnie powitali okrzykami nienawiœci". Tymi słowami kończy się historia Meursaulta, tytułowego „Obcego" z powieœci Alberta Camusa. Człowieka obojętnego, żyjšcego obok innych ludzi; niepodejmujšcego z nimi „gry w społeczeństwo". Pewnego dnia zabija na plaży człowieka, nie wiadomo właœciwie dlaczego. W więzieniu odmawia zarówno przyjęcia kapelana, jak i wysłania pisma z proœbš o ułaskawienie. Nie chce ani przebaczenia, ani łaski. Chce tylko konsekwentnie, do samego końca, wytrwać w obcoœci wobec ludzi. Nie walczy ze społeczeństwem, tym bardziej nie chce go zmienić. Chce tylko nie mieć z nim i z narzucanymi przez niego normami nic wspólnego.

Camus nazwał stworzonš przez siebie postać „jedynym Chrystusem, na jakiego nas stać". Kimœ, kto woli umrzeć sam z prawdš o samym sobie i swoim czynie, niż szukajšc zrozumienia u wspólnoty, wydać się na jej pastwę. „Obcy" stawia przed nami dwa pytania. Po pierwsze, przeciwko czemu właœciwie zbuntował się Meursault i po drugie, czy można znaleŸć innš, bardziej twórczš formę na wyrażenie sprzeciwu wobec stanu, w jakim znajduje się społeczeństwo?

Samotnoœć kontrolowana

Nowoczesny człowiek – wolny, niezależny, samotny, silny, racjonalny, odpowiedzialny, odważny. Taki miał się stać, do tego za wszelkš cenę dšżył. Cenš tš była separacja, oddzielenie się od œwiata i innych ludzi. ródło poznania, moralnoœci i prawa bije wewnštrz człowieka. To, co jest na zewnštrz niego, przesłania, zakłóca ostroœć widzenia. Dlatego stanie się on tym doskonalszy, im bardziej będzie podejrzliwy wobec tego, co przychodzi z zewnštrz niego, rzeczywistoœć ta jest Ÿródłem mamišcych pozorów. Doskonałoœć i wolnoœć można osišgnšć jedynie w samotnoœci, posługujšc się czystym rozumem.

Według Arystotelesa ten, który żyje poza wspólnotš, może być tylko zwierzęciem albo Bogiem. Klasycy nowoczesnej myœli filozoficznej przekonywali, że oddalenie się od innych ludzi jest jedynš drogš do tego, by ze zwierzęcia stać się Bogiem; stworzyć siebie na nowo, już nie według reguł, które próbowało nam się narzucić z zewnštrz, za poœrednictwem tradycji, religii czy obyczaju, ale zgodnie z nakazami najwyższego kryterium – własnego rozumu. Wolny, czysty rozum wydajšcy moralne nakazy samotnemu, oderwanemu od œwiata człowiekowi – to miał być przepis na stworzenie nowej, bardziej racjonalnej, lepszej ludzkoœci.

W tym samym czasie zmienia się zupełnie sposób wymierzania sprawiedliwoœci: publicznie wykonywane wyroki zastępuje instytucja więzienia. Akt kary i przestrogi zostaje zamieniony na proces resocjalizacji. Odosobnienie ma nie tyle ukarać przestępcę, ile sprowadzić go z powrotem na dobrš drogę, odizolować go na pewien czas od społeczeństwa, by póŸniej mógł do niego wrócić. Wzrost znaczenia więzień pokazuje kierunek, w jakim zmieniała się władza.

Publiczna kaŸń œwieciła złowrogim blaskiem władzy suwerena. Była starannie zaplanowanym ceremoniałem, który obserwujšcemu go tłumowi prezentował moc władcy. Kara więzienia odseparowuje skazańca od społecznoœci. Jednoczeœnie obok więzień powstaje cały szereg innych „instytucji poprawy", w których osadzeni zostajš już nie przestępcy, ale ci wszyscy, którzy odstawali od społecznej normy – sieroty, biedni, chorzy psychicznie.

W ten sposób cała wspólnota zostaje otoczona niewidzialnš sieciš kontroli i przymusu, resocjalizacji i wychowania. Władza stała się mniej widoczna (blask kaŸni zgasł), ale za to wszechobecna. „Więzienie kontynuuje na powierzonych mu ciałach pracę rozpoczętš gdzie indziej, którš całe społeczeństwo wykonuje na każdym obywatelu za pomocš niezliczonych mechanizmów dyscyplinarnych", pisał Michel Foucault w ksišżce „Nadzorować i karać. Narodziny więzienia". Wspólnota została œciœle opleciona sieciš kontroli i nadzoru. Przybyło zakładów odosobnienia, które nie majš reedukować przestępców. Przez to rozróżnienie między winnym a niewinnym zaczyna się rozmywać, bo różnica między poszczególnymi instytucjami poprawy, a tym ostatecznym, więzieniem, staje się coraz mniej wyczuwalna.

Te dwa ruchy – idei i praktyki społecznej, oœwiecenia i kontroli społecznej, dokonały się równolegle ze sobš i w imię tych samych haseł: humanizmu, postępu, praw człowieka. Z czasem okazało się jednak, że człowiek nie jest w stanie ponieœć brzemienia samotnej odpowiedzialnoœci przed własnym rozumem, nie potrafi sam narzucać sobie ograniczeń, a z tych, które dyktowały mu tradycja czy religia, został już praktycznie wyzwolony. Tak powstało społeczeństwo masowe, złożone z samotnych, niezdolnych do stworzenia wspólnoty indywiduów. Natomiast szczytne idee poprawy i doskonalenia społeczeństwa przez cišgły nadzór tworzš dusznš atmosferę wszechobecnoœci władzy, najbardziej odczuwalnš w ustrojach totalitarnych, ale nie tylko w nich. Samotnoœć zewszšd kontrolowana, wspólnota utrzymywana w ryzach przez sieć nadzoru, ale nie przez więzi łšczšce jej członków – tym skończył się projekt stworzenia nowego człowieka i lepszego społeczeństwa.

Przeciwko temu właœnie zbuntował się bohater „Obcego", przeciwko samotnoœci i kontroli, pozornym więziom i wiernoœci prawu wyłšcznie z lęku przed karš. Jego bunt polegał na doprowadzeniu swej samotnoœci do jej ostatecznych konsekwencji, aż poza granice prawa, gdzie czekała go kara œmierci. Ale czy na pewno był on jedynym Chrystusem, na jakiego nas stać?

Ta, która oskarża i wzywa

Twarz – to jš trzeba przeciwstawić pustce masowego społeczeństwa i gęstej sieci nadzoru. Twarz wzywa, oskarża i zobowišzuje, ale zupełnie inaczej niż abstrakcyjne reguły czystego rozumu czy formy kontroli nowoczesnej władzy. Twarz jest konkretna, zawsze jedyna i niepowtarzalna, a przez to jakoœciowo zupełnie inna od ogólnych kategorii etycznych czy politycznych. Do twarzy się nie przemawia, nie poucza się jej ani nie kontroluje. Z twarzš się rozmawia, kocha jš i o niš troszczy. Tylko ona jest w stanie wywołać wstrzšs (poczucie winy, tęsknotę, nadzieję), który sprawi, że będziemy chcieli odmienić swoje życie, a nie jedynie czuli się do tego zobowišzani czy przymuszeni.

„Twarz budzi myœlenie, które jest myœleniem nie o czymœ lub o kimœ, ale myœleniem dla, a więc takim, które nie jest wiedzš, lecz poddaniem się, które stawia pod znakiem zapytania mnie samego i budzi we mnie odpowiedzialnoœć. Twarz mnie oskarża i mnie wzywa, wobec niej tracę swojš niewinnoœć i nie mogę pozostać obojętnym" – pisała Barbara Skarga we wstępie do „Całoœci i nieskończonoœci" Emmanuela Levinasa, który wprowadził termin „twarz" do słownika współczesnej filozofii.

Winston, główny bohater „Roku 1984" George'a Orwella, zostaje poddany najwymyœlniejszym torturom. Ich celem nie jest wydobycie od niego zeznań, zarówno te prawdziwe, jak i zmyœlone już dawno zresztš złożył. Jego oprawcom chodzi o to, żeby pokochał Wielkiego Brata, personifikację totalitarnego systemu. Winston nie jest na to gotowy tak długo, jak uczucie miłoœci wišże go z żywš, prawdziwš osobš – Juliš, jego byłš kochankš. Żeby zerwać tę więŸ i sprawić, by bohater powieœci Orwella stał się ostatecznie oddany systemowi, przygotowano dla niego torturę, która będzie spełnieniem jego najczarniejszego koszmaru – strachu przed szczurami atakujšcymi jego twarz.

„Maska zamykała się wokół twarzy Winstona. Druty dotykały policzków. I wówczas zrozumiał, że na całym œwiecie istnieje tylko jedna osoba, na którš może przenieœć tę straszliwš torturę – jedno ciało, którym może się zasłonić przed szczurami. I zaczšł wrzeszczeć jak opętany, powtarzajšc w kółko: – Zróbcie to Julii! Nie mnie! Nie obchodzi mnie, co się z niš stanie. Niech jej zeżrš twarz, obgryzš aż do koœci".

Nie tylko totalitaryzm, ale każdy inny system społeczny, który chce zmienić człowieka, dopasować go do swojej, a nie jego, prawdy, boi się twarzy jak niczego innego na œwiecie. Przetrwaniu jego abstrakcyjnych reguł zagraża jej konkretnoœć. To dlatego bohater „Roku 1984" ostatecznie zdradził swoje człowieczeństwo, stracił je, stał się po prostu kolejnym dopasowanym do systemu elementem w momencie, w którym zasłonił się przed cierpieniem twarzš ukochanej. „Spojrzał na ogromnš twarz. Zajęło mu czterdzieœci lat, nim odkrył, jaki to uœmiech kryje się pod czarnym wšsem. Och, cóż za okrutna, niepotrzebna pomyłka. Ale wszystko było już dobrze, walka się skończyła. Odniósł zwycięstwo nad samym sobš. Kochał Wielkiego Brata".

Wspólnota winy

Czy na „logice twarzy" – szczeroœci, spotkaniu, bezpoœredniej więzi, można zbudować społeczny system? Czy może ona skutecznie zastšpić dyscyplinujšcš sieć nadzoru? „Wspólnota twarzy" musiałaby zostać oparta na gotowoœci osobistego ponoszenia odpowiedzialnoœci za własne czyny, na przekonaniu, że wszystkie decyzje, akty podejmowane w państwie majš swoich autorów.

W Cesarstwie Rzymskim budowniczy mostu musiał znajdować się pod nim w trakcie próby obcišżeniowej, w Wielkiej Brytanii, jeszcze kilka wieków temu, obowišzek ten dotyczył również jego rodziny. Wspólnota twarzy jest tš, w której jej członkowie nie ukrywajš się za bezosobowš siatkš zależnoœci i procesów, tylko ryzykujš własnš skórš – sš gotowi do przyznania się do winy, a co za tym idzie, również uzyskania przebaczenia. Meursault z powieœci Camus nie chciał rozgrzeszenia od Koœcioła ani aktu łaski od państwa, bo żył we wspólnocie bez twarzy, gdzie przebaczenie nie było w stanie przynieœć oczyszczenia. Nie miał z kim stanšć twarzš w twarz, nikogo, komu mógłby wyznać swoje winy, bo społeczeństwo, w którym żył, zbudowane było nie na zasadzie osobistej odpowiedzialnoœci, tylko posłuszeństwa, uległoœci wobec z zewnštrz narzucanych reguł.

Przełom, jakim jest przejœcie od społeczeństwa posłuszeństwa do wspólnoty odpowiedzialnoœci, widać było najwyraŸniej w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. To o tym przełomie w „Etyce Solidarnoœci" ks. Józef Tischner pisał: „Ludzie odrzucajš maski z twarzy, wychodzš z kryjówek, ukazujš prawdziwe twarze".

O tym samym zjawisku, ale z innej perspektywy, pisała Jadwiga Staniszkis jako o odbudowywaniu wspólnoty. Polegało ono na powszechnym poczuciu, że „coœ się zmienia", dokonuje się jakiœ przełom. Ale nie tylko obiektywnie – w społeczeństwie, państwie czy prawie, ale przede wszystkim subiektywnie – poszczególni uczestnicy protestu doœwiadczali wewnętrznej, radykalnej przemiany, a jednoczeœnie mieli poczucie, że ci, którzy sš obok nich, przeżywajš coœ bardzo podobnego. To doœwiadczenie konkretyzowało się w formach religijnych, przede wszystkim w odbywajšcych się w Stoczni na masowš skalę spowiedziach. Żeby przemiana była całoœciowa, integralna, musi sięgać najgłębiej, aż do samego sumienia. Jedna z najbardziej intymnych czynnoœci, jakš jest spowiedŸ, wyznanie win i proœba o przebaczenie, odbywajšca się w Stoczni niemal wszędzie i stale, tworzyła krajobraz rodzšcej się wspólnoty odpowiedzialnoœci.

Nie tylko robotnicy poddawali się temu nastrojowi. „Bez przerwy na mównicę wychodzili jacyœ ludzie z zewnštrz, np. dziennikarze przysłani do Stoczni przez swoje redakcje, zwykle partyjni i... spowiadali się przed tymi robotnikami. Mówili, jakimi to byli œwiniami i jak teraz doznajš oczyszczenia" – opowiadała w jednym z wywiadów Staniszkis, która spędziła niemal cały okres strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Społeczeństwo oparte na sprawowanej z zewnštrz kontroli, wymuszanym przez sieć nadzoru posłuszeństwie, albo wspólnota odpowiedzialnoœci. Taka jest alternatywa, przed jakš stoimy. Meursault nie jest jedynym Chrystusem, na jakiego nas stać. Przynajmniej dopóki mamy twarze.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL