Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Tomasz Terlikowski: Chrześcijaństwa – siła nonkonformizmu

Fotorzepa, Waldemar Kompała
Jeœli jest w obecnym œwiecie jakaœ rzeczywiœcie nonkonformistyczna siła społeczna, to nie jest niš ani współczesna lewica, ani neoliberałowie, ani – żal to powiedzieć – konserwatyœci, ale... chrzeœcijaństwo.

Opiera się ono bowiem rzeczywiœcie na wartoœciach i normach, które stojš – jeœli tylko chrzeœcijanie majš odwagę to powiedzieć – w całkowitej kontrze do tego, w co wierzy œwiat. Płodnoœć jest dla nas znakiem Bożego błogosławieństwa, a nie zagrożeniem, przed którym trzeba się bronić za pomocš gumy albo przez faszerowanie się hormonami. Cierpienie nie jest pozbawionš sensu klęskš medycyny, ale aktem, który ma znaczenie w Bożym programie zbawienia œwiata, gdy utożsamiany jest z Krzyżem Chrystusa (już samo to, że zbawienie przyszło do nas przez cierpienie, jest dla współczesnego œwiata nie do zaakceptowania). Wolnoœć nie oznacza dla nas wolnoœci do grzeszenia, ale... wolnoœć wyboru dobra. I wreszcie rodzina nie jest w chrzeœcijaństwie przestrzeniš zniewolenia, ale uœwięcenia (nie zawsze łatwego), oraz przestrzeniš, w której na œwiat przyszedł Bóg.

Wszystko to razem czyni chrzeœcijaństwo siłš rzeczywiœcie rewolucyjnš, odrzucajšcš zastany œwiat i przynoszšcš realnš, a nie jedynie wirtualnš zmianę. Ta rewolucja jednak nie ma nic wspólnego z tymi, które znamy z historii. Tu nie chodzi o przejęcie władzy, o walkę, ale o codziennoœć. Doskonale pokazuje to arcybiskup Charles Chaput, którego wypowiedzi i ksišżki sš wielkim credo nonkonformistycznego chrzeœcijaństwa. „Kiedy młodzi ludzie pytajš mnie, jak zmienić œwiat, odpowiadam im, że majš się kochać, zawrzeć małżeństwo, pozostać sobie wiernymi, mieć dużo dzieci i wychować te dzieci na mężczyzn i kobiety o chrzeœcijańskim charakterze. Wiara jest ziarnem, a nie kwiatem na jednš noc. Ona wymaga czasu, miłoœci i wysiłku. Pienišdze sš ważne, ale nigdy nie sš najważniejsze. Przyszłoœć należy do ludzi z dziećmi, a nie z rzeczami. Rzeczy niszczejš i rdzewieję, a każde dziecko jest wszechœwiatem możliwoœci, który sięga ku wiecznoœci, łšczšc nasze wspomnienie i nadzieje w znak Bożej miłoœci na pokolenia. To jest naprawdę ważne. Dusza dziecka powstaje na wiecznoœć" – mówił ostatnio arcybiskup Charles Chaput.

Rewolucja chrzeœcijańska to zatem zwyczajne (przynajmniej jeszcze kilkanaœcie, może kilkadziesišt lat temu) życie, codziennoœć przeniknięta wiarš, małżeństwo, które choć czasem trudne, jest budowane na całe życie, wychowanie dzieci i wspólnota Koœcioła. Niby nic wielkiego, ale właœnie to zmienia życia i cywilizacje. Gdy kilka lat temu w Poznaniu uczestniczyłem w spotkaniu na temat kryzysu chrystianizmu, Grzegorz Górny w swoim referacie powiedział, że jedynym lekarstwem na niego jest naœladowanie pierwszych chrzeœcijan. A co oni robili? Nawracali się, zawierali małżeństwa i mieli dzieci albo zaczynali życie mnisze i żyli wiarš, tworzšc wspólnoty. I tak powstała, po kilku stuleciach, wielka cywilizacja chrzeœcijańska. Przed nami stoi podobne wyzwanie.

A jeœli się to nie uda? Jeœli nie podejmiemy wyzwania? Arcybiskup Chaput bez paniki i histerii, ale także jasno pokazuje, co się wówczas stanie. „Jeœli chcesz zobaczyć oblicze Europy za sto lat, chyba że wydarzy się cud, spójrz na twarze młodych islamskich imigrantów. Islam ma przyszłoœć, bowiem islam wierzy w dzieci. Bez transcendentnej wiary, która czyni życie wartym życia, nie ma powodów, by mieć dzieci. A gdzie nie ma dzieci, nie ma wyobraŸni, nie ma powodów, by się poœwięcać, i nie ma przyszłoœci. Przynajmniej szeœciu najważniejszych europejskich przywódców w ogóle nie ma dzieci. Ich œwiat się kończy. Trudno uniknšć uczucia, że większoœć Europy już jest martwa albo zmierza ku œmierci" – podkreœlił arcybiskup. Te słowa nie majš nas przybijać, bo nasza Ojczyzna nie jest po tej stronie, ale po tamtej. One majš nam uœwiadomić, w jakiej sytuacji się znajdujemy, i jak bardzo potrzebujemy prawdziwej rewolucji. Rewolucji ducha i Ewangelii. Bez niej wszyscy zginiemy. Na wiecznoœć!

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL