Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Jan Maciejewski: Dżuma i potop

Fotorzepa, Robert Gardziński
Oran! Oran!" – wezwanie do udziału w cierpieniu, sygnał wysłany przez Alberta Camusa w czas i przestrzeń. „Dżuma" miała być sprawozdaniem z dramatycznej walki z absurdalnoœciš zła; do tak wielkiej pokory w jego obliczu, że nawet nadzieja na zwycięstwo jest tu czymœ nie na miejscu, objawem pychy.

Pojšć absurdalnoœć œwiata, koniecznoœć przegranej i mimo to wytrwać w oporze, który i tak nic nie zmieni – to przykazanie, którego przestrzegajš „œwięci bez Boga", bohaterowie powieœci, dramatów i esejów Camusa.

Dżuma przychodzi spod ziemi. Szczury o zakrwawionych mordkach wychodzš z piwnic i kanałów, by umrzeć na powierzchni. Prawda tkwi zawsze w podziemiach. Tak jak w koncepcjach, które zdominowały europejskš, a zwłaszcza francuskš humanistykę w XX w. W marksizmie podziemiem była baza, w psychoanalizie – nieœwiadomoœć, w strukturalizmie – struktury myœlenia i działania. Za każdym razem twórcy tych koncepcji zdawali się powtarzać credo, którym Zygmunt Freud otwierał swš najważniejszš pracę „Objaœnianie marzeń sennych" – fragment „Eneidy" Wergiliusza: „Gdy niebo mi oporne, piekło wzruszę do dna".

W tej wizji cierpienie nigdy nie przynosi odkupienia. Zło – wojna, choroba, œmierć – może jedynie zawiesić wykonanie ostatecznego wyroku. „Bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika. Może przez dziesištki lat pozostać uœpiony. Nadejdzie, być może, dzień, kiedy na nieszczęœcie ludzi dżuma obudzi swe szczury i poœle je, by umierały w szczęœliwym mieœcie". Camus zdaje sobie sprawę, że zło, które tkwi u spodu rzeczywistoœci zostanie tam na zawsze. To dlatego zwycięstwo w walce z nim jest niemożliwe. Może pozostawać niewidoczne, być może nawet uda się o nim na jakiœ czas zapomnieć, ale spotkanie z nim, odparcie jego ataku, oznacza jedynie zawieszenie broni.

Camus jest najwybitniejszym przedstawicielem XX-wiecznego ateizmu. Nie tego naiwnego, antyklerykalnego jazgotu, który nie tyle nienawidzi religii, co boi się jej niezrozumiałej siły. Camus reprezentuje ateizm autentyczny; taki, którego Ÿródłem jest cierpienie, nieumiejętnoœć dostrzeżenia w nim jakiegokolwiek sensu. Ateizm, który jest œwiadomy tego, że pozostaje brakiem, który przepełnia poczucie pustki. Ateizm, który woli pozostać w tym mroku niż zdać się na naiwne teodycee; teorie, które uzasadniajšc istnienie zła, sankcjonujš jednoczeœnie jego istnienie. To byłoby zdradš cierpienia ofiar zła, przejœciem nad nim do porzšdku dziennego. To ateizm, który jest milczeniem człowieka w odpowiedzi na milczenie Boga.

To nie w szukaniu odpowiedzi na cierpienie, ale w samym sposobie doœwiadczania go tkwi odpowiedŸ na tak pojmowany ateizm. W chrzeœcijaństwie koniec przenika się z poczštkiem, zło z odkupieniem, œmierć z nowym życiem. Dlatego jednym z najważniejszych symboli tej religii jest woda. Kontakt z niš oznacza z jednej strony rozpad i zniszczenie, a z drugiej – regenerację. Potop jest siłš, która niszczy stary œwiat, ale jednoczeœnie niesie w sobie zarodki nowego życia. Identyczny mechanizm działa w przypadku pierwszego sakramentu chrzeœcijaństwa, chrztu. Jak pisał œw. Jan Chryzostom: „Chrzest uprzytamnia nam œmierć, pogrzebanie, życie i zmartwychwstanie. Gdy zanurzamy głowę w wodzie jakby w grobie, stary człowiek zostaje zanurzony i cały pogrzebany; gdy wychodzimy z wody, jednoczeœnie ukazuje się nowy człowiek".

Deszcz, który wywołuje potop, przychodzi z nieba, nie spod ziemi, jak dżuma. Ten sposób doœwiadczania cierpienia również, jak ateizm Camusa, zakłada milczenie człowieka, ale tym razem jest ono odpowiedziš na pytania, które Bóg zadał Hiobowi: „Gdzieœ był, gdy zakładałem ziemię? Czyœ w życiu rozkazał rankowi, wyznaczył miejsce jutrzence?".

Tamto milczenie było buntem, to jest modlitwš. Oba pozostajš równie trudne, gwałtowne i autentyczne. Ale tylko jedno z nich pozostawia człowiekowi nadzieję.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL