Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Maciejewski: Marcowa walka o pamięć

Fotorzepa, Robert Gardzinski
W kalendarzu dzieli je od siebie tylko kilka dni. Ale to jedyne, co zbliża do siebie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i rocznicę Marca '68.

Poczštek marca jest od paru lat czasem walki na pamięć. Pamięć o tym, czyj opór wobec PRL był ważniejszy, kto poniósł większš ofiarę i bardziej przyczynił się do odzyskania suwerennoœci. Jest to więc walka o mit założycielski III RP. Obie strony majš swoje telewizje i gazety, własnych bohaterów, osobne obchody. Pełnš gotowoœć bojowš na wojnę o pamięć zbiorowš Polaków. Wojnę, w której i jedni, i drudzy skazani sš na porażkę.

Pokolenie Marca '68 nie doczekało się swoich spadkobierców. Œrodowisko tzw. komandosów, lewicowych intelektualistów, dla biografii politycznej których Marzec jest datš kluczowš, poczštkiem intelektualnej drogi prowadzšcej ku III RP, nie potrafiło przetłumaczyć swojego doœwiadczenia. Opowiedzieć o szoku wywołanym przez zerwanie pępowiny lojalnoœci łšczšcej ich z PRL. Nadziei, poczucia siły i sprawczoœci wynikajšcej z przebudowania wyobraŸni: zastšpienia mitu rewolucji mitem społeczeństwa obywatelskiego. Odnalezienia trzeciej – wiodšcej między kapitalizmem i socjalizmem – drogi.

Język praw i wolnoœci jednostki, który przed 50 laty wydawał się być dla lewicowych intelektualistów rewolucyjnym odkryciem, trzeciš drogš wiodšcš między kapitalizmem i socjalizmem, zużył się i spowszedniał w III RP. Nie zaprowadzi już nikogo na barykady, nie spowoduje szybszego bicia serca, nie przemebluje wyobraŸni dzisiejszym dwudziesto- i trzydziestolatkom. Waga i znaczenie Marca w pamięci Polaków blednš w tempie dyktowanym przez pogłębiajšcy się kryzys demokracji liberalnej.

Opowieœć o Żołnierzach Wyklętych ma to coœ – jest w stanie rozgrzać wyobraŸnię wychowujšcych się w zimnym, demokratyczno-liberalnym porzšdku młodych Polaków. Została też, w przeciwieństwie do mitu Marca '68, sprawnie przetłumaczona na język popkultury. Mimo że dużo odleglejsza w czasie od wydarzeń marcowych epopeja o Żołnierzach Wyklętych nie wydaje się anachroniczna. Jednak ani ci, którzy kult ten krzewiš, ani próbujšcy go zwalczać, nie spróbowali chyba nigdy na poważnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat teraz. Skšd ta fascynacja, łatwoœć utożsamienia się z ludŸmi żyjšcymi w tak kompletnie różnych od naszych czasach?

Młodzi Polacy zaczęli uważać się za póŸnych wnuków Wyklętych, bo odnaleŸli w tej opowieœci brakujšcy element ich własnej historii. Doœwiadczenie braku nadziei, skazania na porażkę, w obliczu której można było jednak zachować godnoœć. Patos przegranej, heroicznoœć i wielkoœć odnalezione w sytuacji bez wyjœcia. Żołnierze Wyklęci sš odpowiedziš na klincz, w jakim znalazły się ich biografie. Uwišzanie kredytem, nisko płatna i jeszcze mniej satysfakcjonujšca praca, brak perspektyw. Popularnoœć mitu o tych, którzy żyli prawem wilka, jest smutnym post scriptum do opowieœci, którš rówieœnicy i młodsi od III RP słyszeli w swojej młodoœci. Opowieœci o nieskrępowanych możliwoœciach, jakie dajš kapitalizm i wolny rynek. O tym, że wszystko jest w ich rękach; że jeœli tylko wystarczy im talentu i samozaparcia, mogš być, kim zechcš.

Kiedy młody chłopak spod Grójca czy Tarnowa wkłada jednš z tych obœmiewanych przez wielkomiejskich ironistów koszulek upamiętniajšcych Żołnierzy Wyklętych, nie szuka w ten sposób historycznej sprawiedliwoœci. Nie zajmuje politycznego stanowiska, nie dowodzi, że jego umysł został zatruty przez „wyziewy polskiego mesjanizmu". Próbuje po prostu znaleŸć we własnej biografii opowieœć, zaczerpnšć z mitu o Wyklętych trochę poczucia godnoœci. Ich obecnoœć w masowej wyobraŸni jest odpowiedziš na niepełnš i nieprawdziwš mitologię III RP. Ale nie nadaje się na mit założycielski nowej Polski.

Pomaga odnaleŸć godnoœć, ale już nie politycznš i historycznš sprawczoœć. Nie daje nowej nadziei, pomaga jedynie uœmierzyć ból wywołany jej brakiem. I tak – pół wieku po Marcu '68 – znów musimy szukać trzeciej drogi.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL