Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Polska i Ukraina w epoce postgiedroyciowskiej

Poparcie Polski dla Ukrainy w sprawach strategicznych zawsze było jednoznaczne i bezwarunkowe. Polska jest również jednym z państw, które wspierajš Ukrainę na arenie międzynarodowej i tłumaczš jej znaczenie. Warto pamiętać, że za państwo europejskie Ukrainę uznaje 87 proc. Polaków, a jedynie 54 proc. Niemców i 48 proc. Francuzów. Na zdjęciu „Marsz godnoœci” w Kijowie w lutym 2015 r.
AFP, Sergei Supinsky
Odwoływanie się do idei Jerzego Giedroycia nie rozwišże obecnych polsko-ukraińskich sporów. Choć bowiem szerzej nie jest to zauważane, przesłanie programu ukraińskiego „Kultury" już się wypełniło.

Na Ukrainie po 2014 r. doszło do fundamentalnych zmian, które w większoœci sš bardzo korzystne dla Polski. Jednoczeœnie dla stosunków polsko-ukraińskich przeobrażenia te przyniosły nowe wyzwania, doprowadzajšc do najważniejszego na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza przewartoœciowania relacji dwustronnych.

Spór o historię sprawił, że po obu stronach granicy znowu słychać wezwania do powrotu do idei Jerzego Giedroycia, które jakoby miałyby się stać panaceum na obecny kryzys. Wypracowany przez paryskš „Kulturę" program wschodni był niezwykle ważnym drogowskazem dla niepodległej Polski. Jednak każda, najlepsza nawet, koncepcja wymaga weryfikacji i rewizji, gdy zmienia się rzeczywistoœć.

Idei utożsamianej z Jerzym Giedroyciem (w uproszczeniu, gdyż pierwszoplanowš rolę w jej stworzeniu odegrał Juliusz Mieroszewski) nie należy kanonizować i na siłę dostosowywać do każdej sytuacji. Program „Kultury" spełnił swojš historycznš rolę i niewštpliwie jest nie tylko jednym z największych fenomenów w historii polskiej myœli politycznej, ale jego znaczenie wykracza poza Polskę.

Kwestia ukraińska była i pozostanie kluczowym zagadnieniem polskiej polityki wschodniej i jednym z priorytetowych w polityce zagranicznej. Relacje z Kijowem ważne sš również w kontekœcie sytuacji w całym regionie. Dlatego też w Polsce potrzebna jest dyskusja na temat nowej wizji stosunków z Ukrainš, która będzie dostosowana do zmian, jakie zaszły w ostatnich latach.

Ten egzamin zdaliœmy

Fundamenty polityki wschodniej Polski po 1991 r. zostały położone w wyniku konsekwentnej, trwajšcej kilka dziesięcioleci pracy redakcji miesięcznika „Kultura", która w polskich dziejach była inicjatywš bez precedensu. W oczekiwaniu na koniunkturę międzynarodowš w podparyskim Maisons-Laffitte wykuwany był program dla przyszłej Polski, której odrodzenie – w głębokim przekonaniu Redaktora i jego współpracowników – było jedynie kwestiš czasu. Niewštpliwie trzeba było wiele fantazji i odwagi, aby jeszcze w czasach stalinizmu snuć rozważania na temat przyszłego ułożenia spraw polskich.

Wœród tematów uznanych przez „Kulturę" za kluczowe znajdowały się stosunki demokratycznej Polski z sšsiadami na Wschodzie. Najważniejszym założeniem programu wschodniego pisma było uznanie prawa ujarzmionych narodów do samostanowienia oraz zrzeczenie się polskich roszczeń do dawnych ziem wschodnich. Redakcja wyszła z wizjonerskiego i ogromnie wówczas kontrowersyjnego założenia, że uznanie przez Polaków pojałtańskiej granicy na Wschodzie jest warunkiem niezbędnym dla przyszłej współpracy z niepodległymi Ukrainš, Litwš i Białorusiš. „Niech Litwini (...) cieszš się swym Wilnem, a we Lwowie niech powiewa sino-żółty sztandar" – napisał w 1952 r. na łamach „Kultury" ks. Józef Majewski, co można uznać za formalny poczštek trudnego, ale skutecznego propagowania tej idei. Bez współpracy Polaków z Ukraińcami, Litwinami i Białorusinami oraz bez normalizacji relacji między narodami tworzšcymi niegdyœ Rzeczpospolitš niemożliwe było bowiem rozbrojenie i pokonanie rosyjskiego imperializmu. Jak to ujšł Juliusz Mieroszewski: „Rosja dominujšca nad narodami w Europie Wschodniej jest rywalem nie do pokonania".

„Kultura" przyznawała szczególne miejsce Ukrainie, uznanej za kluczowy element bezpieczeństwa w regionie i swoisty klucz do deimperializacji Rosji. Zgodnie z tym myœleniem wolnoœć Polski zależała od wolnoœci Ukrainy. Stšd brały się systematyczne działania Giedroycia i jego współpracowników na rzecz ukraińskiej niepodległoœci, przypominanie o sprawie ukraińskiej na arenie międzynarodowej, zabiegi na rzecz porozumienia z Ukrainš oraz budowanie i rozwijanie kontaktów z jej emigracyjnymi œrodowiskami.

W efekcie podparyski miesięcznik stworzył nowš wizję wzajemnych stosunków. Jej czołowe założenia zostały przejęte przez opozycję demokratycznš w kraju, a następnie legły u podstaw polityki wolnej Polski. Nawet jeœli nieco wyolbrzymiamy dziœ rolę „Kultury" w kwestii akceptacji przez Polaków utraty ziem wschodnich i zarazem nie doceniamy roli, jakš dla przemiany myœlenia Polaków o utraconych Kresach odegrał okres PRL, to faktem jest, że po latach 1989–1991 w polskim Sejmie nigdy nie zasiadła partia polityczna, która wysunęłaby program rewizjonistyczny. Kwestia granicy na Wschodzie na zawsze została zamknięta.

„Kultura" walnie przyczyniła się zatem do przełomu w postrzeganiu wschodnich sšsiadów. Elity polityczne niepodległej Polski zaczęły – co kluczowe – zgodnie wdrażać w życie jej program wschodni. W gruncie rzeczy był to wybór logiczny i jedyny racjonalny po 1989 r. Sięgnięcie po inny scenariusz byłoby zwyczajnie działaniem samobójczym.

Kwestia ukraińska stała się jednš z najważniejszych, z jakimi suwerenne państwo polskie musiało się zmierzyć. Polska, która jako pierwsza na œwiecie uznała niepodległoœć Ukrainy, zdała ten egzamin. W latach 90. ubiegłego wieku „Kultura", uzupełniajšc wczeœniejsze idee Mieroszewskiego, nie ustawała w wysiłkach na rzecz przekonania polskich elit rzšdzšcych do wsparcia Kijowa, ale kolejne rzšdy same to rozumiały. Stšd konsekwentne wspieranie młodego państwa ukraińskiego, jego podmiotowoœci, wysiłki na rzecz demokratyzacji, europeizacji i integracji euroatlantyckiej, przypominanie o sprawie ukraińskiej na arenie międzynarodowej pod nieformalnym hasłem „Ukraina to nie Rosja" (póŸniej stało się ono tytułem ksišżki Leonida Kuczmy). Polska była i pozostaje także jednym z niewielu państw europejskich, które w swojej polityce wobec Europy Wschodniej konsekwentnie trzymajš się linii „Najpierw Ukraina, potem Rosja". Jednoczeœnie sprawy trudne w relacjach dwustronnych, w tym przede wszystkim kwestia zbrodni wołyńskiej, były wprawdzie podnoszone, ale w sposób delikatny, w oczekiwaniu, aż pewne procesy dojrzejš na samej Ukrainie.

Najważniejszym celem tej polityki było wspieranie procesu budowy suwerennego państwa ukraińskiego, tak aby już nigdy nie mogło zostać zwasalizowane przez Rosję. Od samego poczštku opierała się ona na ideach „Kultury", które – jak trafnie ujšł to Zdzisław Najder – stały się „kanonicznym składnikiem ideowym polskiej polityki zagranicznej".

Region po przemeblowaniu

Ukraińskie przesłanie „Kultury" pozostawało aktualne przez ponad dwie dekady po rozpadzie Zwišzku Sowieckiego i pojawieniu się na politycznej mapie Europy Wschodniej niepodległej Ukrainy. Przez cały ten okres kwestia stabilnoœci oraz trwałoœci nowego państwa pozostawała otwarta. Można było mieć wštpliwoœci (a przynajmniej wielu je miało) co do utrzymania przez nie suwerennoœci przy formalnym zachowaniu atrybutów państwowych. Dla Kijowa głównym zagrożeniem była rewizjonistyczna polityka Rosji, która nigdy nie pogodziła się z istnieniem niezależnej Ukrainy. Przejęcie kontroli nad państwem ukraińskim było – i pozostaje wcišż – jednym z czołowych zadań polityki rosyjskiej. W okresie rzšdów Wiktora Janukowycza, gdy Kijów coraz silniej osuwał się w orbitę wpływów rosyjskich, Moskwa zdawała się być blisko realizacji tego celu.

Rewolucja godnoœci i wybuch konfliktu rosyjsko-ukraińskiego stały się punktem zwrotnym. W efekcie doszło do przyspieszenia procesu budowy i wzmacniania tożsamoœci państwowej oraz jej ekspansji na regiony wschodnie i południowe. Kijów wyszedł z rosyjskiej sfery wpływów i jednoznacznie wybrał (co ważne, wyboru tego dokonały nie tylko elity, ale także – po raz pierwszy na takš skalę – ogromna większoœć społeczeństwa) kierunek zachodni jako strategiczny. To być może najbardziej doniosła zmiana na kontynencie europejskim w cišgu ostatnich dziesięcioleci.

Następstwem jest de facto powstawanie nowej Ukrainy, co całkowicie przemeblowuje sytuację w regionie. Wydaje się, że w Polsce i na Zachodzie wcišż nie uœwiadomiono sobie w pełni znaczenia tej zmiany.

Trwajšca wojna z Rosjš nie prowadzi oczywiœcie do natychmiastowej europeizacji Ukrainy, ale wyraŸny wybór wektora zachodniego przez Kijów pozostanie opcjš niemajšcš alternatywy. Nie może już być powrotu do dawnego modelu relacji ukraińsko-rosyjskich, gdyż Kijów nieodwracalnie uzyskał podmiotowoœć. Naprawa stosunków z imperialnym sšsiadem zajmie zapewne długie lata i można ostrożnie liczyć, że Ukraina mniej lub bardziej efektywnie, ale jednak wykorzysta ten czas.

Wcišż stojš przed niš jednak najróżniejsze wyzwania. Zagrożenia większe od Rosji leżš bowiem w polityce wewnętrznej. Widoczna jest niezdolnoœć do stworzenia masy krytycznej niezbędnej do transformacji antyrozwojowego systemu politycznego i ekonomicznego. Reformy rozczarowujš. a długotrwała zapaœć gospodarcza sprawiła, że Ukraina jest dzisiaj najbiedniejszym – obok Mołdawii – państwem europejskim.

Mimo regularnych kryzysów wewnętrznych i niezliczonych bolšczek, których pokonanie zajmie jeszcze wiele lat, doœwiadczenia ostatnich miesięcy dobitnie pokazujš, że słabe i skorumpowane państwo ukraińskie w relacjach z sšsiadami potrafi walczyć o swoje interesy. Chodzi tu przede wszystkim o Rosję, która jeszcze nie zrozumiała, że nie wygra wojny z Ukrainš. Moskwa bowiem – co zauważył już Mieroszewski pół wieku temu – Ukraińców z reguły nie docenia. Jednak nowa asertywnoœć Kijowa ujawniła się również w relacjach z innymi sšsiadami: Węgrami, Polskš, Rumuniš, Białorusiš, a nawet Uniš Europejskš. Nie jest celem tego tekstu ocenianie, kto ma ile racji w trwajšcych sporach, ale podkreœlenie, że w sprawach uznawanych przez Ukrainę za prestiżowe i dotyczšce dumy narodowej, Kijów jest trudnym i niezwykle upartym negocjatorem.

Bez naiwnego romantyzmu

Opisane wyżej przemiany wewnętrzne na Ukrainie – niezakończone, ale nieodwracalne – oznaczajš realizację fundamentalnego celu polskiej polityki wschodniej. Oto powstało państwo podmiotowe, niezależne od Rosji, będšce trwałym elementem układu międzynarodowego, jednoznacznie opowiadajšce się za integracjš ze strukturami euroatlantyckimi. Z punktu widzenia interesów Polski (w tym naszego bezpieczeństwa, na którym zawsze cieniem kładzie się Rosja) jest to niezwykle korzystne. W ten sposób kluczowe założenia ukraińskiej częœci doktryny Giedroycia zostały zrealizowane, przenoszšc tę wizjonerskš wizję do podręczników historii.

Paradoksalnie ten pomyœlny dla Polski rozwój sytuacji nad Dnieprem, w połšczeniu z bardziej asertywnš polskš politykš wobec Ukrainy po 2015 r. i zmianami w naszej polityce historycznej, doprowadził do największego po 1991 r. kryzysu w stosunkach dwustronnych. Jego katalizatorem stała się historia. Nowa Ukraina, która pozostaje jednym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej, stawia przed Warszawš nowe wyzwania. Ważne jest przede wszystkim dostrzeżenie i zrozumienie zmian, jakie tam zaszły (i które będš się pogłębiać), aby w odpowiedni sposób na nie reagować. Oczywiœcie nie oznacza to, że rewizji wymaga całokształt polskiej polityki ukraińskiej. Nasze podstawowe cele pozostajš niezmienne. Należy do nich dalsze popieranie Ukrainy na arenie międzynarodowej, wspomaganie procesu jej demokratyzacji, transformacji i integracji europejskiej. Można powtórzyć za XX-wiecznym publicystš i sowietologiem Włodzimierzem Bšczkowskim, że „nie jesteœmy ukrainofilami", ale stabilna, rozwijajšca się i europejska Ukraina leży w najlepiej pojętym interesie RP.

Program wschodni „Kultury" był przede wszystkim do głębi realistyczny. Również dzisiaj powinniœmy patrzeć na Ukrainę realistycznie, bez naiwnego i szkodliwego romantyzmu. Towarzyszyć temu musi wyzbycie się zarówno paternalizmu podszytego nieumiejętnie maskowanym poczuciem wyższoœci, jak i bezkrytycznego podejœcia ukrainofilskiego, pobłażliwie i w każdej sytuacji próbujšcego tłumaczyć drugš stronę.

W obu krajach częste jest przekonanie, że „nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy". Należy pamiętać, że myœl ta pojawiła się (w różnych zresztš formach) w emigracyjnym œrodowisku częœci polskiej opozycji, choć największš popularnoœć zyskała w cišgu ostatnich dwóch dekad jako uzasadnienie dla rozwoju strategicznych stosunków polsko-ukraińskich. Przestała być aktualna po wejœciu Polski do NATO w 1999 r. Polskie bezpieczeństwo zależy dzisiaj nie od Ukrainy, ale od przyszłoœci i stabilnoœci paktu północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Sam Mieroszewski był zresztš przekonany, że Polska może być wolna jedynie jako częœć międzynarodowego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Zniknięcie – czysto teoretyczne – niepodległej Ukrainy skutkowałoby znaczšcym obniżeniem poziomu naszego bezpieczeństwa, ale przecież nie byłoby równoznaczne z utratš przez nas niepodległoœci. Ciekawe i wiele mówišce jest natomiast to, że nad Dnieprem nie istnieje przeœwiadczenie, że to wolnoœć Polski przyczyniła się do zdobycia i utrzymania niepodległoœci przez Ukrainę.

Drugš utartš i przyjmowanš bezkrytycznie tezš jest ukute pół wieku temu i powtarzane za „Kulturš" stanowisko, że pozycja Polski na Wschodzie determinuje polskš pozycję na Zachodzie. Bez wštpienia skuteczna polityka wschodnia wpływa i wzmacnia nasze możliwoœci na Zachodzie. Znaczenie międzynarodowe zależy jednak nie od tego, jakie będš relacje Polski z Ukrainš, ale od siły i rozwoju naszej gospodarki, skutecznoœci polskiej polityki w UE i utrzymania strategicznej obecnoœci Stanów Zjednoczonych w Europie. Istnienie niepodległej Ukrainy i – oby także – Białorusi to „potęgowanie sił naszych" (za Bšczkowskim), gdyż podmiotowoœć obu tych państw koryguje niekorzystnš przez większoœć ponad 300 ostatnich lat sytuację międzynarodowš w regionie. Rozwój wydarzeń za naszš granicš zachodniš jest jednak znacznie ważniejszy.

Odtruć atmosferę

We wznowionych w ostatnich miesišcach z nowš mocš polskich dyskusjach o Ukrainie i polityce wobec tego państwa poruszamy się najczęœciej wokół tego samego paradygmatu, nie dostrzegajšc jego wyczerpania. Wielu uczestników tych debat zamiast chłodnego, racjonalnego myœlenia poddaje się emocjom, a te zawsze sš złym doradcš. Nakłada się to na stosunek danego komentatora do rzšdu Prawa i Sprawiedliwoœci, co tylko zniekształca diagnozę sytuacji. W rezultacie z pola widzenia znikajš zmiany, jakie zachodzš na samej Ukrainie, wokół Polski, ale również w samej Polsce. W dodatku na spór polsko-ukraiński nakłada się silny spór polsko-polski. Tymczasem, aby stać się skutecznš, polityka wobec Kijowa (jak i każda inna na kierunkach strategicznych) powinna się opierać na ponadpartyjnym konsensusie. Można się spierać o taktykę, ale nie o strategię. Myœl „Kultury" głoszšca, że Polska nie może sobie pozwolić na więcej niż jeden program wschodni, pozostaje aktualna. Nie chodzi tu tylko o obecny rzšd, ale o każdy kolejny, który w przyszłoœci obejmie władzę.

Za pewnik można przyjšć, że w dajšcej się przewidzieć przyszłoœci Ukraina pozostanie dla Polski trudnym partnerem. Przede wszystkim ze względu na – chcemy tego czy nie – spór o interpretację historii. Jak działać w tej sytuacji? W 1976 r. Jerzy Giedroyc pisał do Iwana Kedryna-Rudnyckiego, znanego ukraińskiego historyka i działacza emigracyjnego: „Dużo jest spraw między Polakami i Ukraińcami – spraw przykrych czy bardzo ciężkich. (...) W interesie chyba naszych narodów leży znormalizowanie stosunków, co wymaga powiedzenia sobie w oczy całej prawdy – ale tylko prawdy". Ta recepta z pewnoœciš jest aktualna.

Nie należy mieć złudzeń: krytyczne spojrzenie na własne dzieje zajmie Ukraińcom jeszcze wiele, może bardzo wiele lat. Nie ma narodu, któremu przyszłoby to łatwo. W dłuższej perspektywie można mieć co najwyżej nadzieję na pewne zbliżenie pozycji i ocen. To jednak wymaga gestu ze strony władz ukraińskich, który sprowadzałby się do jasnej i niepozostawiajšcej żadnych wštpliwoœci oceny wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.

Pojednanie leży w interesie obu stron, bo doprowadziłoby do odtrucia atmosfery. Polacy sami jednak tego nie załatwiš – tym bardziej że przez wiele lat cierpliwie, może nazbyt cierpliwie, próbowaliœmy Ukraińcom wytłumaczyć, o co nam chodzi. Ci jednak albo nie chcieli zrozumieć, albo potraktowali to jako wyraz naszej słaboœci, bo przecież „nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy". Zgodnie zaœ z tym hasłem to Warszawie zależy bardziej na Ukrainie niż odwrotnie, co zwalnia Kijów ze starań o dobre relacje.

Ukraińscy decydenci polityczni powinni więc skończyć z nic nieznaczšcym wezwaniem „do zostawienia historii historykom" i zrozumieć, że bez ich odważnych decyzji przeszłoœć w dalszym cišgu będzie się kładła cieniem na stosunkach między naszymi państwami i społeczeństwami.

Czołowym postulatem polskiej polityki wobec Ukrainy powinna być neutralizacja destrukcyjnego wpływu historii na relacje dwustronne przy jednoczesnym podkreœlaniu wspólnych interesów w tych – licznych przecież – obszarach, w których one występujš. Partnerstwo polsko-ukraińskie ma wszelkie podstawy, aby funkcjonować, ale wymaga to odbudowy zaufania i zmiany sposobu komunikacji oraz niebagatelizowania przez stronę ukraińskš problemów historycznych.

Poparcie Polski dla Ukrainy w sprawach strategicznych zawsze było i pozostaje jednoznaczne i bezwarunkowe. Co więcej, w cišgu ostatnich dwóch lat w wielu sferach (między innymi wojskowej) współpraca stała się aktywniejsza niż kiedykolwiek wczeœniej – często pozostaje to niedostrzegane. Polska jest również jednym z państw, które realnie wspierajš Ukrainę na arenie międzynarodowej i tłumaczš jej znaczenie. Kijów najczęœciej tę polskš rolę ignoruje, mylšc się w ocenie liczby swoich przyjaciół na Zachodzie. Dlatego w tym kontekœcie warto pamiętać, że za państwo europejskie Ukrainę uznaje 87 proc. Polaków i jedynie 54 proc. Niemców, 48 proc. Francuzów i 43 proc. Holendrów (badanie Kantar Public z wrzeœnia 2017 r.). Wyniki te pokazujš, jak ważne pozostaje zapewnienie – nadal nieoczywistej – nieodwracalnoœci otwarcia Zachodu na Ukrainę. Polska w dalszym cišgu może tu odegrać istotnš rolę.

Niezwykle ważnym nowym kontekstem stosunków bilateralnych jest też około miliona Ukraińców pracujšcych w Polsce. Nasza gospodarka ich potrzebuje, a dokonywane przez nich transfery finansowe znacznie poprawiajš sytuację wielu ukraińskich gospodarstw domowych (transfery to około 3,5 proc. PKB Ukrainy). Ich obecnoœć niesie również dla społeczeństwa polskiego wiele wyzwań zwišzanych z możliwoœciš wzrostu napięć i ksenofobii. Duże miasta po raz pierwszy od czasów II wojny œwiatowej stajš się wieloetniczne, a język ukraiński ponownie jest drugim najczęœciej używanym w naszym kraju. Czy zdamy ten egzamin dojrzałoœci? Zależy to od samych Polaków oraz od mšdrej polityki państwa. Alternatywš jest pojawienie się problemu tak dużego, że może on przyćmić spory o historię.

Nie musimy się przyjaŸnić

Jeœli polsko-ukraińskie partnerstwo ma pozostać w przyszłoœci czymœ więcej niż propagandowym sloganem, niezbędne jest wzięcie przez Ukrainę współodpowiedzialnoœci za wzajemne stosunki – od ćwierćwiecza ich siłš napędowš jest bowiem Warszawa. W latach 90. nad Dnieprem pojawiło się hasło „strategicznego partnerstwa", którego nigdy nie napełniono realnš treœciš. O ile kwestia ukraińska zawsze pozostawała jednš z ważniejszych w polskiej polityce zagranicznej, o tyle kwestia polska w polityce zagranicznej naszego sšsiada odgrywała rolę niewielkš. W Kijowie nie ma i nigdy nie było żadnej koncepcji politycznej, która proponowałaby, jak ułożyć sobie relacje z Warszawš. Ukraińska doktryna Giedroycia nigdy nie powstała. Mało tego – trudno nawet znaleŸć jakikolwiek tekst koncepcyjny ważnego polityka, który próbowałby ujšć to, czego chce Ukraina od Polski, jakie jest miejsce naszego kraju w jej polityce zachodniej i jak te cele osišgnšć.

Jest to zadziwiajšcy wyraz politycznej krótkowzrocznoœci. Co więcej, stosunek sporej częœci elit wobec Polski podszyty jest dozš tradycyjnej ukraińskiej nieufnoœci. Udało się jš wprawdzie znaczšco złagodzić w cišgu ostatnich dwóch dekad, ale z nowš siłš powróciła ona najpierw w 2016 r. w zwišzku z uchwałš Sejmu o ludobójstwie wołyńskim, a następnie – w spotęgowanej formie – jesieniš 2017 r., po kilku niedyplomatycznych wypowiedziach ze strony polskiej i popełnionych przez nas błędach (na przykład niedoszła ilustracja cmentarza Orlšt Lwowskich w polskich paszportach).

Dziœ oczywiste i często artykułowane po obu stronach granicy jest zagrożenie rosyjskie. Postulat walki z nim jest słuszny, ale na samym podkreœlaniu niebezpieczeństwa zwišzanego z neoimperialnš politykš Rosji trudno zbudować trwały fundament współpracy – szczególnie jeœli samemu tworzy się warunki sprzyjajšce takim działaniom Moskwy. Dlatego tak ważny jest postulat Mieroszewskiego „oczyszczenia pola z upiornych błędów", które napędzajš politykę Rosji w regionie. Także dzisiaj wielu Ukraińców gotowych jest manifestować nie tyle przyjaŸń polsko-ukraińskš, ile wspólnš nienawiœć do Rosjan. Na fali ostatnich, mocno ożywionych po obu stronach, emocji Rosja zaczęła wręcz znikać z pola widzenia jako przysłowiowy trzeci, który korzysta tam, gdzie dwóch się bije. Tymczasem należy pamiętać o przestrodze Bohdana Osadczuka, że „Kreml ma koncepcję poróżnienia Polski z Ukrainš. Jest to bodaj kluczowe zadanie rosyjskiej dyplomacji w naszym regionie". Dzisiaj słowa te sš aktualne bardziej niż kiedykolwiek wczeœniej.

Aby prowadzić skutecznš politykę potrzebna jest przede wszystkim realistyczna ocena. Zapewne relacje polsko-ukraińskie czeka jeszcze niejeden mniejszy lub większy kryzys. Nie należy mieć złudzeń – przy obecnych emocjach oraz dynamice politycznej porozumienie długo jeszcze będzie niemożliwe. Sam Giedroyc nie docenił potencjału sporów symboliczno-historycznych między Polakami a Ukraińcami. A te sš najtrudniejsze do rozwišzania i niestety prowadzš do sytuacji, w której symbole i Ÿle rozumiany prestiż stajš się ważniejsze niż realne interesy wpływajšce na sprawy fundamentalne dla obu krajów.

Jeszcze w latach 90. Vytautas Landsbergis, jeden z ojców założycieli współczesnej Litwy, oponował przeciwko nazywaniu relacji polsko-litewskich braterskimi, stwierdzajšc: „My nie bracia, my sšsiedzi". Choć podobne słowa w kontekœcie relacji Polski i Ukrainy nie padły, to wydaje się, że oba państwa znalazły się w podobnym momencie jak Warszawa i Wilno przed ćwierćwieczem: nasze kontakty nabierajš nowego i paradoksalnie bardziej dojrzałego wymiaru. Nawet jeœli to dopiero poczštek drogi. Nie musimy się przyjaŸnić, ale – uwzględniajšc wiele wspólnych interesów – nie wolno zapominać, że utrzymywanie dobrych stosunków z całš pewnoœciš jest zarówno polskš, jak i ukraińskš racjš stanu.

Wojciech Konończuk jest kierownikiem Zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii w Oœrodku Studiów Wschodnich, stałym współpracownikiem „Nowej Europy Wschodniej"

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL