Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Płace

Fundusz socjalny: wykorzystanie środków nie tylko na pomoc

Wsparcie finansowe potrzebujšcych to tylko jeden z wielu aspektów rozporzšdzenia œrodkami socjalnymi. Można je przeznaczyć m.in. na opłacenie œwiadczeń atrakcyjnych dla potencjalnych pracowników.

Œrodki z zfœs można przeznaczyć wyłšcznie na działalnoœć socjalnš, tj. wypoczynek pracowników, działalnoœć kulturalno-oœwiatowš, sportowo-rekreacyjnš, opiekę nad dziećmi, pomoc na cele mieszkaniowe, czy też pomoc materialno-rzeczowš lub finansowš.

Ustawodawca nie dookreœlił, na czym majš polegać konkretne formy ww. aspektów działalnoœci socjalnej, pozostawiajšc to decyzji pracodawcy. Czy można zatem te œrodki przeznaczyć na œwiadczenia najbardziej pożšdane na rynku pracy?

Opieka lekarska

Za przykład może nam posłużyć dodatkowe ubezpieczenie medyczne. Obecnie zdaje się przeważać poglšd, że nie jest dopuszczalne jego finansowanie z zfœs, bowiem taka forma wspomagania pracowników nie mieœci się rzekomo właœnie w pojęciu działalnoœci socjalnej.

Czy taki poglšd należy przyjšć bezkrytycznie? Zdecydowanie nie.

Sšdy powszechne coraz częœciej dopuszczajš finansowanie niektórych œwiadczeń medycznych z zfœs, np. szczepionek (wyrok Sšdu Apelacyjnego w Poznaniu z 12 listopada 2015 r., III AUa 242/15). Swoje stanowisko uzasadniajš głównie tym, że tego rodzaju œwiadczenie rzeczowe przynosi pracownikom skutek socjalny w postaci utrzymania okreœlonego poziomu finansowego w okresie wzmożonych zachorowań i chroni ich przed negatywnymi skutkami finansowymi choroby. A zatem zdecydowanš korzyœć z tego rodzaju działań pracodawcy odnoszš osoby o mniejszych dochodach, które bardziej odczuwajš otrzymywanie zmniejszonego wynagrodzenia chorobowego (ewentualnie zasiłku chorobowego).

Analogicznš argumentację można niewštpliwie zastosować do dodatkowych ubezpieczeń medycznych.

Kluczowe kryterium

Istotny w tym kontekœcie jest wymóg stosowania przez pracodawcę, jako dyspozytora zfœs, kryterium socjalnego.

Ustawodawca nie dookreœlił, na czym majš polegać konkretne formy ww. aspektów działalnoœci socjalnej. Sformułował jedynie wymóg uwzględniania kryterium socjalnego, tj. sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej osoby uprawnionej do otrzymania œwiadczenia.

Co więcej, w orzecznictwie można spotkać stanowisko, że kryterium socjalne okreœlone w art. 8 ustawy nie odnosi się do całoœci działalnoœci socjalnej, a jedynie do ulgowych œwiadczeń i usług. Sšd Najwyższy w wyroku z 23 paŸdziernika 2008 r. (II PK 74/08) uznał, że regulamin może przewidywać wydatkowanie œrodków funduszu na inne jeszcze cele mieszczšce się w ramach działalnoœci socjalnej oraz ustalać inne zasady korzystania z tych œwiadczeń.

Jakkolwiek stanowisko to jest krytykowane, to można je coraz częœciej spotkać w orzeczeniach sšdów powszechnych (np. wyrok Sšdu Okręgowego w Olsztynie z 30 paŸdziernika 2015 r., IV U 654/14, czy wyrok Sšdu Okręgowego w Poznaniu z 22 lutego 2016 r., VII U 3275/15).

Warto pamiętać, że w przypadku wykorzystania œrodków funduszu w sposób sprzeczny z ustawš, tak wypłacone œwiadczenia mogš zostać „oskładkowane" oraz powstanie obowišzek odprowadzenia od nich podatku.

Ponadto, jeżeli u pracodawcy działajš zwišzki zawodowe, to majš one prawo żšdać zwrotu nieprawidłowo (w sposób sprzeczny z ustawš) wydatkowanych œrodków, przy czym ryzyko to ulega znacznemu zmniejszeniu, jeżeli zwišzki wyrażš uprzedniš zgodę na okreœlony sposób wydatkowania œrodków funduszu. ?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL