Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Papież Franciszek

Franciszek: Papież, który się spieszy

AFP
Franciszkowi nie tylko udało się uruchomić dyskusję na temat Koœcioła, ale przede wszystkim wyprowadzić jš z auli synodalnych i sal uniwersyteckich na ulicę – pisze publicysta „Rzeczpospolitej”

Nieco ponad rok po wyborze na Stolicę Piotrowš  – w sierpniu 2014 roku - wracajšc z podróży do Azji papież powiedział dziennikarzom, że „jego możliwoœci skończš się za dwa, trzy lata”.

Rok póŸniej w rozmowie z meksykańskš telewizjš mówił, że ma przeczucie, iż jego pontyfikat będzie krótki. Czas jego trwania oceniał na cztery do pięciu lat. Podobnych wypowiedzi np. sugestii o przejœciu jak Benedykt XVI na emeryturę było więcej. I jeœli spojrzeć na minione pięć lat w tej perspektywie nikogo nie powinna dziwić intensywnoœć tego pontyfikatu. Gołym okiem widać, że papież się spieszy.

Pojawiajš się głosy – wcale nierzadkie –  że ów poœpiech powoduje, że Franciszek popełnia błędy, że łódŸ Piotrowš kieruje na skały, że wprowadza zamieszanie i próbuje zmienić nauczanie Koœcioła. Zarzuty te w głównej mierze dotyczš kilku zapisów adhortacji Amoris Laetitia, kwestii ewentualnego zniesienia celibatu czy wprowadzenia stałego diakonatu dla kobiet. W Polsce wœród księży, a także niektórych biskupów, całej rzeszy œwieckich daje się słyszeć stwierdzenie, że „tego papieża trzeba przeczekać”.

Wynika to z pewnego niezrozumienia Franciszka. A jest w jego nauczaniu pewna fraza, którš przypomina on w formie zasady, jakš powinni kierować się ludzie w swoim życiu, niemal na każdym kroku. Zasada ta – w moim przekonaniu – pozwala na uchwycenie myœli i kierunku w jakim chce podšżać ten papież. Zwłaszcza, że Franciszek odnosi jš nie tylko do życia religijnego, ale także społeczno-politycznego.

 Il tempo e superiore allo spazio - czas jest ważniejszy niż przestrzeń. Po raz pierwszy tego sformułowania, w kontekœcie czysto religijnym, Franciszek użył w encyklice Lumen fidei, którš wydał w czerwcu 2013 roku. Piszšc o dynamice wiary, nadziei i miłoœci stwierdził, że kierujš one człowieka ku pewnej przyszłoœci, która jest inna aniżeli „iluzoryczne propozycje bożków tego œwiata”. „Nie pozwólmy, by nam skradziono nadzieję, nie pozwólmy, żeby zniszczyły jš natychmiastowe rozwišzania i propozycje, które blokujš nas na drodze, rozpraszajš czas, przemieniajšc go w przestrzeń. Czas zawsze przewyższa przestrzeń – pisał. – W przestrzeni krystalizujš się projekty, czas natomiast zawsze kieruje ku przyszłoœci i pobudza do tego, by iœć z nadziejš” .

Pięć miesięcy póŸniej – w listopadzie 2013 r. – zasada ta pojawiła się w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium. Tym razem zarówno w odniesieniu do religii, jak i polityki. W kontekœcie społecznym zasada ta pozwala spokojnie pracować „bez obsesji na punkcie natychmiastowych rezultatów”. Jej przyjęcie – zdaniem papieża – pomaga bez przeszkód przejœć przez zmiany „jakie narzuca dynamizm rzeczywistoœci”. „Jeden z grzechów, z jakim się czasem spotykamy w działalnoœci społeczno-politycznej, polega na uprzywilejowaniu przestrzeni władzy kosztem czasu procesów – stwierdza Franciszek. – Przyznanie prymatu przestrzeni prowadzi do szaleństwa, by wszystko rozwišzać natychmiast, by spróbować zagarnšć wszystkie przestrzenie władzy i autoformacji. Oznacza to usztywnienie procesów i usiłowanie ich zatrzymania. Przyznanie prymatu czasowi oznacza zajęcie się bardziej rozpoczęciem procesów niż posiadaniem przestrzeni” – precyzuje.

Zasadę tę Franciszek odnosi też do ewangelizacji. Tłumaczy bowiem, że „by brać pod uwagę horyzont” trzeba zainicjować pewne procesy i „podjšć długš drogę”, bo sš rzeczy, których nie możemy jeszcze zrozumieć i „należy oczekiwać Ducha Œwiętego”.

W Evangelii gaudium papież obszernie tłumaczy co rozumie pod pojęciem czasu, a co to jest przestrzeń. Spróbuję to w kilku zdaniach opisać. Czas jest czymœ co było, jest i będzie, a jego kres nadejdzie wraz z nastaniem nieskończonoœci – innymi słowy czegoœ dziœ nam nie znanego, ale do którego jako chrzeœcijanie dšżymy. Przestrzeń zaœ to ograniczona chwila, którš spędzamy na ziemi. Jej poczštek wyznacza dzień urodzin, koniec zaœ œmierć. I tu na ziemi żyjemy w dwubiegunowym napięciu między czasem, a przestrzeniš.

Kolejny raz owš zasadę Franciszek przywołuje w encyklice Laudato Si. Znów w kontekœcie społeczno-politycznym. Pisze bowiem, że dramatem współczesnej polityki jest koncentrowanie się na rezultatach doraŸnych. Stwierdza, że politycy kierowani przez interes wyborczy „nie narażajš się łatwo na drażnienie ludzi działaniami, które mogłyby pogorszyć poziom konsumpcji”. Ta krótkowzrocznoœć powoduje też, że rzšdy nie włšczajš w swojš politykę „dalekowzrocznego programu ochrony œrodowiska”. „W ten sposób zapominamy, że ťczas jest ważniejszy niż przestrzeńŤ, że nasze działania sš zawsze owocniejsze, kiedy bardziej troszczymy się o generowanie rozwoju niż opanowanie przestrzeni władzy – pisze. – Wielkoœć polityczna ukazuje się wtedy, gdy w trudnych chwilach działamy w oparciu o wielkie zasady i myœlimy długofalowo o dobru wspólnym”.

I na koniec adhortacja apostolska Amoris laetitia. Swojš zasadę Franciszek przypomina już w punkcie trzecim tego dokumentu. Podkreœlajšc, że czas jest ważniejszy niż przestrzeń, stwierdza, że „nie wszystkie dyskusje doktrynalne, moralne czy duszpasterskie powinny być rozstrzygane interwencjami Magisterium”. Przyznaje, że Koœciół powinien mieć jednoœć doktryny i działania, ale nie ma przeszkód ku temu, „by istniały różne sposoby interpretowania pewnych aspektów nauczania lub niektórych wynikajšcych z niego konsekwencji”. „Będzie się tak działo – mówi Franciszek – aż, czas Duch nie doprowadzi nas do całej prawdy, to znaczy, kiedy wprowadzi nas w pełni w tajemnicę Chrystusa i będziemy mogli widzieć wszystko Jego spojrzeniem”.

Przypominam tę zasadę Franciszka i obszernie go cytuję, bo nie ulega wštpliwoœci, że udało mu się uruchomić dyskusję na temat Koœcioła. Papież wyprowadził jš z auli synodalnych i sal uniwersyteckich na ulicę. Nieustannie powtarzajšc, że miłosierdzie Boże jest niepojęte, nieskończone i każdy może go doœwiadczyć chce wsłuchiwać się w głos ludu. Uruchamia procesy, które w krótkiej perspektywie faktycznie wyglšdajš jako działanie na szkodę Koœcioła, ale w dłuższej mogš mu przynieœć potrzebne mu ożywienie. Zwłaszcza, że papież nie namawia wcale do jakichœ bezrefleksyjnych działań, ale powtarza, że trzeba rozeznawać, cišgle towarzyszyć i włšczać. Nie odpychać, ale integrować.

Owo uruchamianie procesów, nieustanne pobudzanie do myœlenia i szukania dróg – to w mojej ocenie największe osišgnięcie minionych pięciu lat tego pontyfikatu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL