Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Antoni Kolek: Różny wiek emerytalny to dyskryminacja

123RF
Sygnały z Komisji Europejskiej wskazujš, że już niedługo rzšdzšcy będš musieli zrównać wiek emerytalny kobiet mężczyzn – uważa ekspert.

Kwestia zróżnicowania wieku przejœcia w stan spoczynku sędziów jest obecnie przedmiotem postępowania przeciwko Polsce w sprawie uchybienia zobowišzaniom państwa członkowskiego, w zwišzku z ustawš – Prawo o ustroju sšdów powszechnych. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że wprowadzenie odmiennego wieku przejœcia w stan spoczynku dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujšcych urzšd sędziowski jest sprzeczne z art. 157 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywš w sprawie równoœci płci w dziedzinie zatrudnienia i nosi znamiona dyskryminacji ze względu na płeć. Polski rzšd ma czas do końca sierpnia na odniesienie się bšdŸ zmianę zapisów dotyczšcych sędziów. Jednak KE zwraca uwagę, że obowišzujšca od 1 paŸdziernika reforma emerytalna przywracajšca zróżnicowany wiek emerytalny jest krokiem wstecz i ponownym wprowadzeniem zapisów sprzecznych z zasadš równego traktowania.

Obecnie w powszechnych systemach emerytalnych dla pracowników oprócz Polski tylko w szeœciu państwach UE (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Holandia, Litwa, Wielka Brytania) istnieje zróżnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć, jednak wszystkie te kraje przechodzš reformy zrównujšce wiek emerytalny – co jest akceptowane przez KE.

Zróżnicowany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w 2007 r. został zakwestionowany przez rzecznika praw obywatelskich. Trybunał Konstytucyjny w wyroku 15 lipca 2010 r. orzekł, że art. 24 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS w zakresie, w jakim przewiduje, że ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osišgnięciu wieku emerytalnego wynoszšcego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, jest zgodny z art. 32 i art. 33 konstytucji, wskazujšc, że sposób obliczania œwiadczenia nie może być jedynym kryterium zakwestionowania regulacji.

Argumenty o dyskryminacji kobiet można sformułować także w odniesieniu do wysokoœci emerytur. Na koniec 2016 r. uprawnionych do œwiadczeń emerytalnych z FUS było 5119,2 tys. osób, którym ZUS wypłacił œwiadczenia o łšcznej wartoœci ponad 130 mld zł. Przeciętna wysokoœć emerytury wynosiła 2126,36 zł, jednak w przypadku mężczyzn przeciętna wysokoœć œwiadczenia wynosiła 2628,76 zł, natomiast w przypadku kobiet była prawie o 1000 zł niższa i wyniosła 1783,66 zł. Oznacza to, że œrednia emerytura mężczyzny jest wyższa o 32,1 proc. i w porównaniu z tzw. gender gap (różnica wysokoœci wynagrodzeń kobiet i mężczyzn) jest ponad czterokrotnie większa.

Przywracajšca wiek emerytalny 60 lat dla kobiet 65 lat dla mężczyzn ustawa weszła w życie 1 paŸdziernika. Jednak pojawiajšce się sygnały z Komisji Europejskiej wskazujš, że być może już niedługo rzšdzšcy będš musieli podejmować działania w celu zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Autor jest prezesem zarzšdu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL