Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Eryk Łon: Czy można wrócić do obniżek stóp

materiały prasowe NBP
Warto rozważyć zaangażowanie NBP zarówno na rynku obligacji korporacyjnych, jak i na rynku akcji.

Szefowa amerykańskiego banku centralnego Janet Yellen udzieliła we wrzeœniu ciekawej wypowiedzi na temat perspektyw tamtejszej polityki pieniężnej. W USA trwa faza zaostrzania owej polityki i pojawiajš się opinie o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Tymczasem Janet Yellen powiedziała, że możliwe jest także obniżenie stóp procentowych albo podjęcie innych działań majšcych na celu złagodzenie polityki pieniężnej. Dała przykład sytuacji, kiedy powrót do dyskusji o obniżce stóp byłby możliwy.

Wyraziła przekonanie, że ,,negatywny szok dla gospodarki uzasadniałby wprowadzenie zmian w polityce redukcji bilansu, a znaczšcy szok – pogorszenie się perspektyw dla gospodarki – mógłby z powrotem skłonić Fed do obniżki stóp procentowych do zera". Ta wypowiedŸ szefowej Fedu ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Pokazuje bowiem, że bank centralny powinien starać się być gotowy na różne scenariusze.

Wspominam o tym dlatego, że z podobnš sytuacjš mamy do czynienia w Polsce. Pojawiajš się ostatnio opinie o możliwym rozpoczęciu fazy zaostrzania polityki pieniężnej przez NBP. Z drugiej strony, idšc tokiem rozumowania Janet Yellen, warto się zastanowić, czy byłby możliwy powrót do dyskusji o obniżeniu stóp procentowych w Polsce.

Teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, w której NBP będzie skłonny w najbliższych kilku miesišcach łagodzić politykę pieniężnš. Naturalnie nie wiemy, czy będzie to możliwe, a przede wszystkim, czy będzie to potrzebne. Być może nie. Zawsze jednak warto być przygotowanym na różne scenariusze, nawet bardzo niespodziewane.

Zanim zostałem członkiem RPP, byłem aktywnym inwestorem na polskim rynku akcji i kontraktów terminowych na WIG20. Kiedy zajmowałem długš pozycję na kontraktach, w każdej chwili byłem gotów jš odwrócić na pozycję krótkš lub po prostu zamknšć, jeœli pojawiały się ku temu warunki. Nie będę więc ukrywał, że moje doœwiadczenie inwestycyjne skłania mnie do bardzo elastycznego sposobu patrzenia na polskš politykę pieniężnš.

Sposoby łagodzenia polityki pieniężnej

Chociaż pojawiajš się opinie o możliwych podwyżkach stóp, warto zadać sobie pytanie o warunki, w jakich możliwy byłby powrót do fazy łagodzenia polityki pieniężnej. Przede wszystkim jednak warto zadawać pytanie o to, na czym owo łagodzenie mogłoby polegać.

Jestem elastyczny w odniesieniu do wyboru metod. Uważam, że owo łagodzenie może być dokonywane nie tylko przez obniżkę stóp procentowych czy też rezerw obowišzkowych albo interwencje walutowe. Jednš z alternatywnych możliwoœci jest zaangażowanie banku centralnego na rynku kapitałowym. W tym kontekœcie warto korzystać z doœwiadczeń innych banków centralnych. Może warto np. rozważyć zaangażowanie banku centralnego zarówno na rynku obligacji korporacyjnych, jak i na rynku akcji.

Pamiętam, że kiedy deficyt budżetowy w USA zmniejszył się na tyle, że mówiło się wręcz, iż go nie będzie, rozważano ciekawe scenariusze działania amerykańskiego banku centralnego. Zastanawiano się wówczas np., w jakiego typu aktywa angażować się będzie Fed, jeœli zmniejszy się potrzeba emisji obligacji skarbowych pod finansowanie amerykańskiego deficytu. Wprawdzie w USA deficyt budżetowy nadal występuje, ale pojawiły się inne warunki, które zaczęły skłaniać tamtejszy bank centralny do myœlenia o angażowaniu się w różne segmenty rynku kapitałowego.

W ostatnich miesišcach toczy się dyskusja o ewentualnym zaangażowaniu Fedu na rynku akcji. Oczywiœcie wymagałoby to zapewne zmian prawnych, z ekonomicznego punktu widzenia jednak taka dyskusja ma sens. Rozważa się nawet zaangażowanie na rynku obligacji korporacyjnych, co mogłoby być potrzebne do ewentualnego przeciwdziałania sygnałom ochłodzenia gospodarczego.

Warto pamiętać, że skup obligacji korporacyjnych prowadzony jest już przez Bank Anglii, Bank Japonii i Europejski Bank Centralny. Osobiœcie nie widziałbym nic dziwnego, gdyby w uzasadnionej sytuacji prowadził je także Narodowy Bank Polski.

Oczywiœcie wielkoœć rynku obligacji korporacyjnych w stosunku do PKB jest w Polsce istotnie mniejsza niż np. w USA. Mimo to działania te można rozważyć, chociażby dlatego, że perspektywy rozwoju rynku obligacji korporacyjnych sš korzystne, a finansowanie działalnoœci firm za pomocš tego instrumentu jest we współczesnym œwiecie czymœ zupełnie normalnym.

Wydaje się, że obligacje korporacyjne, które mógłby nabywać NBP, powinny mieć rating inwestycyjny. Powstaje pytanie, jak go należałoby okreœlać. Istniejš różne agencje, które przyznajš tego typu oceny, można by jednak skorzystać także z doœwiadczeń Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK przyznaje bowiem oceny ratingowe poszczególnym krajom œwiata (œciœle rzecz bioršc, robi to Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, w której BGK ma 37 proc. udziałów – red.). Myœlę, że mógłby podobnie czynić także w odniesieniu do emitentów, będšcych podmiotami gospodarczymi.

NBP a rynek akcji

Powstaje pytanie o ewentualne zaangażowanie się NBP na rynku akcji w Polsce. Osobiœcie uważam takš aktywnoœć za dopuszczalnš. Warto przy okazji zauważyć, że na Węgrzech bank centralny nabył pakiet akcji giełdy w Budapeszcie. Ten przykład wskazuje na zasadnoœć takiej współpracy z instytucjš rynku kapitałowego, jakš jest Giełda Papierów Wartoœciowych. Warto więc się zastanowić nad szczegółami aktywnoœci na rynku akcji.

Dotychczas banki centralne zaangażowane były na tym rynku w ramach zarzšdzania rezerwami walutowymi. Ten rodzaj aktywnoœci przejawiały i przejawiajš np. Bank Norwegii, Bank Czech, Bank Izraela oraz Szwajcarski Bank Narodowy. Pewna częœć rezerw tych instytucji składała się z akcji spółek notowanych na zagranicznych giełdach.

Rynek akcji jako kanał transmisji

Sytuacja w tym względzie może ulec w przyszłoœci zmianie. Warto bowiem zauważyć, że np. Bank Japonii w ramach skupu aktywów dokonywał i dokonuje skupu jednostek funduszy inwestycyjnych lokujšcych aktywa na giełdzie w Tokio. Można więc powiedzieć, że ta działalnoœć BoJ służy wsparciu nie zagranicznego, ale rodzimego rynku akcji.

Być może w przyszłoœci tego typu aktywnoœć banków centralnych skierowana na krajowy rynek akcji ulegnie poszerzeniu. Warto bowiem zauważyć, że prowadzšc politykę pieniężnš, mogš one oddziaływać na gospodarkę za pomocš różnych kanałów transmisji impulsów monetarnych. Jednym z takich kanałów jest, a przynajmniej może być, krajowy rynek akcji.

O skali znaczenia działalnoœci Banku Japonii œwiadczy fakt, że wedle szacunków ok. 10 proc. akcjonariatu spółek notowanych na giełdzie tokijskiej znajduje się pod poœredniš kontrolš BoJ. To ważny sygnał zwiastujšcy zmiany w sposobie prowadzenia polityki pieniężnej.

Jest możliwe, że w przyszłoœci także i NBP będzie podejmował działania na polskim rynku akcji. Oczywiœcie wymaga to przygotowań organizacyjnych. Niezbędny jest też wybór przesłanek takiej aktywnoœci.

W każdym razie sprawa aktywnoœci na rynku obligacji korporacyjnych i rynku akcji powinna być coraz uważniej analizowana zarówno na polu naukowym, jak i w strukturach organizacyjnych NBP.

Autor jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (dziœ Uniwersytet Ekonomiczny) i prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Od 2015 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Finansów Publicznych UE. Autor Raportu „Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL