Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Gminy czekajš na wyrok TSUE w sprawie VAT

123RF
Już 29 wrzeœnia 2015 r. zostanie ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej (TSUE), na który czekajš wszystkie gminy w Polsce.

Już 29 wrzeœnia 2015 r. zostanie ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej (TSUE), na który czekajš wszystkie gminy w Polsce. Sprawa dotyczy tego, czy gminne jednostki budżetowe stanowiš wraz z gminš jednego i tego samego podatnika VAT (sprawa C-276/14 Gmina Wrocław).

Choć dopiero za tydzień poznamy ostatecznš odpowiedŸ na powyższe pytanie, to już teraz wiemy, że będzie ona pozytywna, czyli taka, iż gminne jednostki budżetowe nie mogš stanowić odrębnego od samej gminy podatnika VAT. Tak bowiem wynika z opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, wydanej 30 czerwca 2015 r. I choć uczynił to tylko w sposób poœredni, a nie wprost, to właœnie takie, a nie inne stanowisko z tej opinii wynika.

Rzecznik co do meritum przyjšł, iż skoro gminne jednostki budżetowe nie posiadajš samodzielnoœci gospodarczej, co stwierdził już Naczelny Sšd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FPS 1/13) i formalnie stwierdzić to musi ponownie, to powinny one wraz z gminš stanowić jednego i tego samego podatnika VAT, o tym samym numerze NIP. A ponieważ Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej prawie zawsze powiela opinię swojego rzecznika, to stanie się tak, jak on opiniuje. W konsekwencji gminne jednostki budżetowe, będš zobowišzane do przekazywania własnej gminie czšstkowych deklaracji VAT-7 w celu złożenia przez tę gminę jednej skonsolidowanej deklaracji VAT-7 do urzędu skarbowego.

W chwili obecnej nie jest to jednak wymagane. Do ostatecznego przyjęcia takiego wymogu brakuje kilku ważnych – choć tylko formalnie – opinii. W przedmiotowej sprawie zostały bowiem wyrażone bardzo ważne dwie opinie i zostały podjęte dwa najważniejsze stanowiska merytoryczne, tj. przez NSA 24 czerwca 2013 r. w uchwale siedmiu sędziów i przez rzecznika TSUE 30 czerwca 2015 r. Œwiadczš one o tym, że konsolidacja rozliczeń VAT w gminach z ich jednostkami budżetowymi z pewnoœciš nastšpi. Pytanie tylko: kiedy?

Mimo iż nie znamy jeszcze formalnie wyroku TSUE, mamy do czynienia z góry przewidywalnym efektem finalnym. Te brakujšce wyroki, zarówno TSUE, jak i NSA, nie zmieniš jednak co do zasady podjętych już rozstrzygnięć merytorycznych. Co najwyżej NSA, który ponownie musi wyrazić stanowisko w ww. sprawie, w której już raz orzekał 24 czerwca 2013 r., wyjaœni dodatkowo pewne zagadnienia, na które zwrócił mu uwagę rzecznik.

Zważywszy na fakt, iż 30 czerwca 2015 r. rzecznik generalny Trybunału Europejskiego opowiedział się za centralizacjš VAT w gminach (choć nie bezpoœrednio), obecnie oczekujemy jedynie na oficjalne stanowisko Trybunału.

Po oficjalnym ogłoszeniu 29 wrzeœnia 2015 r. werdyktu przez Trybunał Europejski, sprawš musi zajšć się ponownie nasz polski sšd. Naczelny Sšd Administracyjny z pewnoœciš powieli swój werdykt, czyli uchwałę z 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt FPS 1/13). W uchwale tej NSA opowiedział się już za konsolidacjš rozliczeń VAT gminy z jej jednostkami budżetowymi.

Na koniec pozostaje oczekiwać na oficjalne stanowisko Ministra Finansów, który jako ostatni wypowie się w sprawie centralizacji VAT w gminach. Należy zatem przypuszczać, że najwczeœniej w 2016 r. ogłosi tzw. godzinę zero.

Oczywiœcie minister finansów musi dopuœcić (co bezpoœrednio wynika z opinii rzecznika Trybunału Europejskiego), możliwoœć składania przez gminy wstecznych korekt. Będš one możliwe z uwzględnieniem pięcioletniego okresu przedawnienia zobowišzania podatkowego w podatku VAT, czyli okresu 2011–2016. Będzie to dotyczyło wyłšcznie gmin, które takie podejœcie w swoim przypadku będš uważały za właœciwe i celowe. Pozostałe będš mogły ograniczyć się do wprowadzenia konsolidacji rozliczeń VAT na bieżšco.

Zatem od faktycznego wprowadzenia centralizacji rozliczeń VAT w danej konkretnej gminie, tj. uznania, iż gminne jednostki budżetowe stanowiš wraz z gminš jednego i tego samego podatnika VAT, jednostki te, zobowišzane będš do składania do własnej gminy czšstkowych deklaracji VAT-7 w celu złożenia przez niš jednej skonsolidowanej deklaracji VAT-7 do urzędu skarbowego.

Autorka jest niezależnym ekspertem i wykładowcš VAT

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL