Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Instytucje Europy nie uratujš

Fotorzepa/Jerzy Dudek
Naprawa projektu europejskiego to przede wszystkim naprawa złych krajowych polityk gospodarczych prowadzšcych do utraty konkurencyjnoœci.

Sš już mocne podstawy do podtrzymania tezy, że próba pokryzysowej naprawy projektu europejskiego będzie wiodła przez pogłębionš integrację strefy euro. Porozumienie na osi Paryż–Bonn ogranicza się jednak, jak do tej pory, do propozycji instytucjonalnej rozbudowy lub domknięcia już istniejšcych elementów projektu europejskiego. Unia bankowa z gwarancjš depozytów, wspólny paneuropejski produkt bankowy, niewielki budżet dla strefy euro, minister finansów dla strefy euro, przekształcenie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (ESM) w Europejski Fundusz Walutowy – wszystkie te elementy rozbudowy instytucjonalnej majš być projektami otwartymi dla krajów Unii niebędšcych członkami strefy euro. To dla nas dobra wiadomoœć. Niech rzšdy, które nie chcš pogłębiać instytucjonalnej integracji w Europie, tłumaczš się z tego przed własnymi obywatelami.

Jednak tak naprawdę kwestia rekonstrukcji projektu europejskiego nie ogranicza się przecież do izolowanych zmian instytucjonalnych. Powołanie nowych instytucji nie sprawi, że projekt zjednoczonej Europy zyska aplauz eurosceptyków.

Euro bez konwergencji

Istota problemu z europejskš integracjš sprowadza się bowiem do tego, że w latach 1999–2014 w grupie 12 krajów, które przystšpiły do strefy euro (od razu lub z opóŸnieniem), nie odnotowano realnej konwergencji mierzonej rozpiętoœciš dochodów. Wręcz przeciwnie: na linii Północ–Południe różnice się powiększyły. Luka dochodowa między Grecjš a œredniš dochodu w strefie euro jest szersza. W przypadku Hiszpanii i Portugalii pozostała w zasadzie bez zmian. Na integracji monetarnej nie skorzystali też Włosi. I właœnie brak realnej konwergencji skłonił mnóstwo ludzi do stawiania pytań o opłacalnoœć i sens projektu wspólnego europejskiego pienišdza.

To tu pożywkę znalazł silny nurt politycznego populizmu, który na sztandary wpisał hasło wystšpienia ze strefy euro. I stšd płynie merytorycznie ubogi nurt dyskursu ekonomicznego, gdzie głównym obwinionym za utratę konkurencyjnoœci stał się przewartoœciowany kurs walutowy. Własna waluta, możliwoœć jej dewaluacji, jest w tym myœleniu instrumentem odzyskania trwałej konkurencyjnoœci, zwiększenia dynamiki wzrostu gospodarczego i tym samym szybkiej realnej konwergencji dla krajów niekonkurencyjnych.

Na bazie realnych, trudnych do zakwestionowania faktów powstały więc dwie przeciwstawne narracje. Pierwsza widzi ratunek dla strefy euro głównie w instytucjonalnej rozbudowie i pogłębieniu mechanizmów wspólnotowych. Druga twierdzi, że systemowy błšd wpisany w konstrukcję obszaru wspólnego pienišdza przekreœla możliwoœć konwergencji i dlatego trzeba ten projekt zamknšć poprzez „uporzšdkowanš dekompozycję".

Ani jedna, ani druga skrajnoœć nie sš skutecznym lekarstwem na chorobę toczšcš dziœ europejski projekt. Instytucje sš z pewnoœciš ważne. Np. niezależny ESM, przekształcony w Europejski Fundusz Walutowy, może nie tylko utrudnić powtórkę z kryzysu finansowego, ale też mógłby wesprzeć rozwój produktywnych inwestycji. Ale zmiany instytucjonalne nie usuwajš głównych przeszkód na drodze do realnej konwergencji. Tym bardziej nie dokona tego „uporzšdkowana dekompozycja".

Kłopot z rozbudowš instytucjonalnš jest taki, że dzisiejszy problem ze zróżnicowaniami dochodowymi w strefie euro można konsekwentnie rozwišzać tylko poprzez federalizm, którego immanentnš cechš sš transfery z obszarów bogatszych do uboższych. Na to jednak nie ma zgody politycznej zamożniejszych krajów strefy euro. Trzeba też pamiętać, że wewnštrzunijne transfery to tylko 1,6 proc. skumulowanego PKB UE. W USA sięgajš one 8,4 proc. PKB, nie likwidujšc gigantycznych różnic międzystanowych. Droga do unii fiskalnej w Europie, mierzona konkretnym przepływem pieniędzy podatników od bogatszych do biedniejszych, jest nie tylko odległa, ale i nie gwarantuje szybkiego sukcesu. Instytucjonalna rozbudowa strefy euro, unikajšca nazwania federacjš przystanku końcowego, to za mało na dzisiejsze bolšczki Europy.

Przyczyny, dla których w czasie kilkunastu lat działania wspólny pienišdz nie doprowadził do przyspieszenia konwergencji w strefie euro, sš złożone. Po pierwsze, z tych 18 lat istnienia projektu prawie połowa przypadła na czas największego powojennego œwiatowego kryzysu gospodarczego, który bezlitoœnie obnażył tolerowanš latami niekonkurencyjnoœć niektórych krajów. Po drugie, dały o sobie znać z pewnoœciš braki instytucjonalne projektu, jego słaboœci, które teraz próbuje się właœnie, nie bez oporów przecież, sztukować. Po trzecie jednak – i moim zdaniem najważniejsze – z całš mocš ujawniły się strukturalne bariery gospodarki, przekładajšce się na nikły wzrost produktywnoœci. W przypadku najsłabszych, najmocniej dotkniętych kryzysem, krajów strefy euro te strukturalne słaboœci były jeszcze wzmacniane poprzez niskiej jakoœci autonomicznš politykę gospodarczš.

Obiektywne słaboœci

Jakie sš te najważniejsze strukturalne problemy gospodarki europejskiej? Do roku 2030 „rdzenna" ludnoœć Europy w wieku produkcyjnym skurczy się o 4 proc., czyli o 14 mln, a do 2050 o 12 proc., czyli o 42 mln. Jesteœmy starzejšcym się społeczeństwem, o niskiej aktywnoœci zawodowej kobiet i ludzi w wieku dojrzałym. W 2013 r. mieliœmy w Europie tylko 35 proc. aktywnych ekonomicznie ludzi w wieku 55–74 lata, a równoczeœnie od lat 70. œrednia długoœć życia wzrosła tu o ponad dziewięć lat. Towarzyszyło temu skrócenie œredniego efektywnego wieku przejœcia na emeryturę o szeœć. Z takimi trendami społeczno-demograficznymi Europa daleko nie zajedzie.

Nie zdoła ich odwrócić zdecentralizowana, nieraz kosztowna, polityka pronatalistyczna, prowadzona z umiarkowanym powodzeniem na szczeblach krajowych. Mówišc wprost: nasze 500 zł na dziecko przeniesione na szczebel paneuropejski i fundowane z budżetu Unii (co zostało nawet wpisane do programu rzšdzšcej w Polsce partii) demografii nie odwróci. Europa bez imigrantów sobie nie poradzi. Budowanie administracyjnych barier hamujšcych napływ imigracji uniemożliwi odbudowę jednego z głównych czynników wzrostu potencjału europejskiej gospodarki, jakim jest topniejšcy zasób pracy. I niech nas nie zmylš aktualne wysokie wskaŸniki bezrobocia w niektórych krajach Unii. To wynik kryzysu, który widać w podstawowych wskaŸnikach makro. Ale nawet absorpcja wszystkich dzisiejszych bezrobotnych w UE, posunięta do szacowanej œrednio na 6 proc. naturalnej stopy bezrobocia, nie zdoła trwale odwrócić długoterminowych trendów demograficznych.

Ludzie starsi, kobiety i bezrobotni powinni powiększyć zasób pracy w Europie. I regulacje w tym zakresie leżš całkowicie w kompetencjach lokalnych rzšdów. Bruksela tego nie załatwi. Ale tego problemu nie rozwišzuje się poprzez ryglowanie lokalnych rynków pracy, bo większoœć krajów europejskich – poza chwalebnymi wyjštkami Niemiec, Danii i Holandii – cierpi na strukturalne niedopasowanie popytu do podaży na rynku pracy. Zamykajšc europejski rynek pracy przed imigrantami, nie rozwišżemy kwestii lokalnego bezrobocia. Potęgujemy natomiast problemy wynikajšce z trendów demograficznych. To droga donikšd.

Brak ršk do pracy w połšczeniu z relatywnie małymi inwestycjami (inwestycje nie mogš rosnšć przy tak dużej systemowej niepewnoœci) oznacza skurczenie się potencjalnego europejskiego PKB w tempie zbliżonym do 10 proc. już w perspektywie najbliższej dekady. Dla zaspokojenia aspiracji utrzymania dzisiejszej pozycji w œwiecie (25 proc. globalnego PKB) Europa potrzebuje inwestować nie mniej niż 550 mld EUR rocznie i stworzyć minimum 20 mln nowych miejsc pracy. Mamy z czego inwestować, bo zasób kapitału w Europie jest duży, a do odzyskania wyników sprzed kryzysu sporo nam brakuje. Produkcja jest wcišż o ok. 15 proc. poniżej trendu przedkryzysowego. Luka popytowa szacowana jest na ponad 2 proc. europejskiego PKB. Poziom PKB na głowę w ujęciu parytetu siły nabywczej w kontynentalnej Europie dopiero zbliża się do poziomu sprzed kryzysu.

Europa musi otworzyć się na import pracowników. A jedyna droga do wzrostu popytu inwestycyjnego wiedzie przez zniesienie systemowego ryzyka dla europejskiego projektu. Migracja sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Trwałoœć projektu eliminuje ryzyko polityczne dla inwestorów. Europa musi jednak zadbać – inaczej niż dotšd – o asymilację ludnoœci napływowej i jej przystosowanie do potrzeb miejscowych rynków pracy. Musi też zadbać o znaczšce podniesienie migracji wewnštrzunijnej. Dziœ ten przepływ jest œmiesznie niski. Nie przekraczał w 2012 r. 0,35 proc. populacji. Po ostatniej fali uchodŸców ten wskaŸnik statystycznie zapewne wzroœnie, ale wcišż będzie odbiegał od obrazujšcych mobilnoœć wskaŸników migracji między stanami w USA (2,2 proc. populacji); kantonami w Szwajcarii (1,7 proc.) czy przemieszczeniami między landami w Niemczech (1,4 proc.).

Wielki kryzys migracyjny był okazjš do podjęcia kluczowych dla Europy wyzwań. Zamiast tego stał się nacechowanym negatywnymi emocjami sporem o podział kwot uchodŸców. Europa wbrew obiegowym opiniom ma bardzo wysoki poziom heterogenicznoœci. Nieporozumienia biorš się z nagłaœniania problemów zwišzanych ze skupiskami emigracyjnymi. To one zdominowały opinię publicznš i przyczyniły się do rozbudzenia strachu i wzrostu znaczenia ksenofobicznych ruchów. Ale demografii nie da się zakrzyczeć.

Potrzeba mšdrych rzšdów

Jeœli konwergencji nie gwarantujš same zmiany instytucjonalne, ani tym bardziej „pokojowa dekompozycja" strefy euro, to co mogłoby jš przyspieszyć? Jest kilka kluczowych dla podniesienia europejskiej konkurencyjnoœci obszarów.

1. Reformy o charakterze podażowym, które mogš zostać wdrożone tylko na szczeblach lokalnych. Bruksela niewiele pomoże przy odbiurokratyzowaniu krajowych gospodarek. Podatki – przypomnijmy – sš i powinny pozostać domenš ustawodawców krajowych. Podobnie jak zapewnienie elastycznoœci lokalnych rynków pracy i wykorzystanie zasobów pracy.

2. Bruksela ma pewnš rolę do odegrania przy dokończeniu procesu ujednolicania i integrowania lokalnych rynków. Dotyczy to głównie usług, w tym coraz ważniejszych dla cyfrowej gospodarki usług finansowych.

3. Na tym etapie rozwoju, na jakim jest dziœ Unia, podniesienie produktywnoœci nie uda się bez wzięcia pod lupę sektora publicznego. Wystarczy uœwiadomić sobie, że jego waga w skumulowanym PKB kontynentu sięga dziœ aż 26 proc., przy publicznych transferach, które stanowiš dodatkowo 22 proc. PKB. Blisko połowa PKB Unii przechodzi przez sektor publiczny, którego produktywnoœć sukcesywnie spada. Żebyœmy nawet stawali na głowie, podnoszšc konkurencyjnoœć europejskiego sektora prywatnego, całej gospodarki europejskiej nie poderwiemy do lotu, nie naruszajšc dobrze strzeżonych interesów kolosa, jakim jest sektor publiczny. To też zadanie głównie lokalnych rzšdów, nie dla Brukseli.

4. Europa potrzebuje całkowitego otwarcia na handel międzynarodowy. Bez handlu wewnštrzunijnego jej udział w globalnym handlu towarowym i usługach komercyjnych sięga 13 proc., więcej niż Chin, Japonii czy USA. Tego potencjału nie wolno zmarnować. Handel z zewnętrznymi partnerami jest antycykliczny i wychodzi na zdrowie gospodarkom europejskim o zdywersyfikowanych rynkach eksportowych, co widać po przykładzie Niemiec. Rozwój handlu zewnętrznego Unii to, zwłaszcza po wyborach w USA, wielki problem. TTIP już nie odżyje, a protekcjonizm jest w ostrym natarciu.

Po pište wreszcie, dla powodzenia europejskiego projektu potrzebne sš nakierowane na przyszłoœć inwestycje. Chodzi o innowacje, edukację, infrastrukturę, znaczšcy spadek zużycia energii, który pocišgnie za sobš obniżkę niekonkurencyjnych dziœ europejskich cen jej noœników. Każda z tych kategorii inwestycji powinna być wspierana przez fundusze unijne. Ale efektywnoœć wykorzystania funduszy przyznanych w ramach zatwierdzonych przez Brukselę projektów zależy od lokalnych dysponentów.

Jeœli ktoœ wierzy w sens – również ten ekonomiczny – projektu europejskiego, którego konsekwencjš powinna być realna konwergencja między jego uczestnikami, nie może abstrahować od doœwiadczeń kilkunastu lat działania strefy euro. Niwelowanie zróżnicowań nie nastšpi samoistnie ani po rozbudowie instytucjonalnej (jeœli będzie ona tak niekonsekwentna jak dotšd, bo poddana politycznym limitom), ani tym bardziej po powrocie do spirali konkurencyjnych dewaluacji.

Naprawa projektu europejskiego to przede wszystkim naprawa złych krajowych polityk gospodarczych prowadzšcych do utraty konkurencyjnoœci. Ten projekt nie może się udać przy samobójczych przedsięwzięciach forsowanych przez rzšdy w imię utrzymania popularnoœci. A Bruksela odgrywać przy tym może jedynie pomocniczš, choć zarazem kluczowš, rolę w projektowaniu i przezwyciężaniu obiektywnie występujšcych strukturalnych barier rozwoju.

Autor jest głównym ekonomistš Polskiej Rady Biznesu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL