Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Przetargi: udział konsorcjów w postępowaniach o zamówienie publiczne

Fotolia.com
Wskazanie przez członka konsorcjum, że uczestniczył w wykonaniu zamówienia publicznego, nie oznacza jeszcze, że może wykazać się on doœwiadczeniem. Musi faktycznie brać w nim udział – twierdzš eksperci Katarzyna KuŸma i Wojciech Hartung.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej w polskiej sprawie Esaprojekt (sygn. C-387/14) może istotnie wpłynšć na praktykę udziału konsorcjów w postępowaniach o zamówienie publiczne. Tym bardziej że przepisy prawa unijnego w tym zakresie nie podlegały istotnym zmianom i obowišzujš w bardzo zbliżonym brzmieniu również obecnie.

Przypomnijmy, że Trybunał uznał, iż nie stanowi automatycznie doœwiadczenia danego wykonawcy projekt, który realizował on jako członek konsorcjum. Zdaniem Trybunału w sytuacjach, gdy wykonawca polega na doœwiadczeniu konsorcjum, doœwiadczenie to należy oceniać w zależnoœci od konkretnego zakresu udziału danego wykonawcy w realizacji zamówienia. W omawianej sprawie chodziło o doœwiadczenie we wdrażaniu okreœlonego systemu informatycznego.

Trybunał stwierdził, że wykonawca nabywa realne doœwiadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem konsorcjum, ale wyłšcznie przez bezpoœredni udział w realizacji okreœlonej częœci zamówienia. Wynika z tego – zdaniem Trybunału – że wykonawca nie może polegać, do celów wymaganego przez zamawiajšcego doœwiadczenia, na realizacji przez innych członków konsorcjum œwiadczeń, w których faktycznie i konkretnie nie brał udziału.

W tym kontekœcie warto przypomnieć, że dotychczas w Polsce dominował poglšd, w myœl którego uczestnik konsorcjum jest uprawniony do powoływania się na doœwiadczenie zdobyte podczas realizacji zamówienia, a doœwiadczenia tego nie można ograniczać jedynie do czynnoœci faktycznie wykonywanych w ramach inwestycji (np. orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z 13 czerwca 2008 r. w sprawie 530/08 czy z 26 stycznia 2015 r. w sprawie 65/15). Podstaw do takiego stanowiska doszukiwano się w ustawowej odpowiedzialnoœci solidarnej członków konsorcjum za prawidłowe wykonanie zamówienia.

W Polsce kluczowe znaczenie przypisywane jest zatem odpowiedzialnoœci (prawnej i faktycznej) za prawidłowš realizację zamówienia, przy czym udział w jego wykonaniu może polegać, podobnie jak w przypadku podwykonawców, na działaniach wyłšcznie organizacyjnych. Stanowisko Trybunału nie uwzględnia niestety żadnej z tych istotnych okolicznoœci. Z jednej strony można powiedzieć, że dyrektywy unijne o odpowiedzialnoœci solidarnej w ogóle nie wspominajš (jedynie w zakresie ewentualnej solidarnej odpowiedzialnoœci tzw. podmiotu trzeciego za użyczany potencjał finansowy) i nie ma ona znaczenia dla udzielenia odpowiedzi na zadane Trybunałowi pytanie. Z drugiej jednak strony można argumentować, że brak uwzględnienia przez Trybunał kwestii solidarnej odpowiedzialnoœci powoduje, iż wyrok może nie mieć wpływu na sytuację konsorcjantów w Polsce (trzeba zauważyć, że polski rzšd w uwagach pisemnych niestety nie wspomniał o tej specyfice, a szkoda).

W tym kontekœcie warto wspomnieć, iż uzyskanie doœwiadczenia i referencji w zwišzku z realizowanym zamówieniem ma również inny wymiar. Chodzi o sytuacje, gdy konsorcjum nie zrealizuje zamówienia, z czym mogš się wišzać sankcje w postaci wykluczenia z przyszłych postępowań. W takim przypadku element solidarnej odpowiedzialnoœci może powodować, że nierzetelne zachowanie jednego członka konsorcjum obcišży również drugiego, jeœli nie zdoła wywišzać się z obowišzków umownych. Skoro miałby on uzyskiwać prawo do doœwiadczenia (referencje) w przypadku doprowadzenia do prawidłowej realizacji zamówienia również w stosunku do wykonania zadań, za które w ramach konsorcjum nie odpowiadał, to z drugiej strony powinien ponosić również negatywne konsekwencje wynikajšce z solidarnej odpowiedzialnoœci.

Być może omawiany wyrok powinien stanowić podstawę do dyskusji o zniesieniu ustawowej solidarnej odpowiedzialnoœci wykonawców występujšcych w konsorcjum. Przecież został on zniesiony w ustawie o partnerstwie publiczno-prawnym; nie ma go również w ustawie o koncesji, a zatem w ustawach zbliżonych do zamówień publicznych. Co więcej, solidarnej odpowiedzialnoœci członków konsorcjum nie narzuca nam również prawo unijne i w wielu przypadkach nie wydaje się ona zasadna. ?

Katarzyna KuŸma jest partnerem, a Wojciech Hartung counselem w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL