Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Sibiga: zmiany komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym

Fotolia.com
Każdy podmiot publiczny ma obowišzek przyjmować dokumenty przez elektronicznš skrzynkę podawczš. Organ prowadzšcy postępowanie administracyjne nie musi jednak doręczać ich w ten sposób – uważa prawnik.

Ustawa nowelizujšca Kodeks postępowania administracyjnego z 7 kwietnia 2017 r., która weszła w życie 1 czerwca, istotnie zmieniła zasady komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. Dotyczšcy elektronicznych doręczeń nowy przepis art. 392 kpa został jednak na tyle wadliwie sformułowany, że już spowodował trudnoœci interpretacyjne.

E-skrzynka podawcza

Według art. 392 k.p.a., gdy uczestnikiem postępowania będšcym adresatem pisma organu prowadzšcego postępowanie jest podmiot publiczny, to doręczenia dokonuje się na jego elektronicznš skrzynkę podawczš (ESP). Zarówno pojęcie podmiotu publicznego, jak i elektronicznej skrzynki podawczej należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy o informatyzacji działalnoœci podmiotów realizujšcych zadania publiczne. Do podmiotów publicznych ustawa zalicza szeroki kršg podmiotów wykonujšcych zadania publiczne, w tym m.in. organy administracji rzšdowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sšdy, jednostki organizacyjne prokuratury czy jednostki samorzšdu terytorialnego i ich organy. Z kolei elektroniczna skrzynka podawcza to œrodek komunikacji elektronicznej służšcy do przekazywania online dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego, a każdy podmiot publiczny ma obowišzek utworzyć i obsługiwać takš skrzynkę.

Według uzasadnienia projektu ustawy zmieniajšcej kodeks nowy przepis art. 392 k.p.a. zmierza do wyrażenia wprost zasady, zgodnie z którš w przypadku doręczania pism podmiotowi publicznemu (gdy jest stronš lub innym uczestnikiem postępowania) będzie następowało na ESP tego podmiotu bez wymogu uzyskania uprzedniej zgody na takie elektroniczne doręczanie.

E-przyjmowanie

Deklarowany w uzasadnieniu cel wprowadzenia rozwišzania jest jak najbardziej przekonujšcy. Już w 2005 r. w przepisach wykonawczych do ustawy o informatyzacji działalnoœci podmiotów realizujšcych zadania publiczne nałożono na podmioty publiczne obowišzek przyjmowania dokumentów elektronicznych za poœrednictwem ESP. PóŸniej obowišzek ten przeniesiono na poziom samej ustawy o informatyzacji. Podmiotom publicznym zapewniono więc wystarczajšco dużo czasu na utworzenie ESP oraz zapewnienie obsługi odbierania w ten sposób e-dokumentów. Do wejœcia w życie nowelizacji (1 czerwca br.) obowišzywała – wyrażona w art. 391 §1 k.p.a. – zasada, z której wynika, że to od woli odbiorcy pisma zależało, w jakiej postaci będzie otrzymywał od organu pisma (papierowo albo elektronicznie). Według tej zasady elektroniczne doręczenie jest uzależnione od wniesienia e-podania przez ESP organu prowadzšcego postępowanie lub akceptacji przez uczestnika takiego sposobu komunikacji (przez zwrócenie się uczestnika do organu o e-doręczenie lub wyrażenie przez niego na to zgody). Jednoczeœnie odbiorca w każdym momencie w postępowaniu może zrezygnować z elektronicznego doręczania.

Nowy przepis art. 392 k.p.a. wyłšcza stosowanie wspomnianej zasady do podmiotów publicznych, które powinny być przecież od dawna przygotowane do przyjmowania e-dokumentów za pomocš ESP. W przypadku pozostałych uczestników postępowania pozostawiono zasadę wyboru formy doręczeń wraz z możliwoœciš rezygnacji z doręczenia elektronicznego.

E-doręczanie

Odrębnš kwestiš jest jednak, czy organ administracji publicznej prowadzšcy postępowanie ma obowišzek doręczania pism podmiotom publicznym poprzez ESP. Oznaczałoby to przeniesienie całej komunikacji między podmiotami publicznymi do obrotu elektronicznego. Tak daleko idšca zmiana w komunikacji wymaga jednoznacznego w swojej treœci przepisu, który okreœla wszystkie konsekwencje komunikacji elektronicznej jako jedynego sposobu doręczania pism w postępowaniu. Tych wymogów art. 392 k.p.a. nie spełnia.

Dodany nowelizacjš przepis wprost okreœla relacje między przepisami dotyczšcymi doręczeń. W zdaniu drugim art. 392 k.p.a. wyłšczono stosowanie art. 391 k.p.a. (dotyczšcego doręczeń elektronicznych), ale już nie art. 39 k.p.a., który odnosi się do doręczeń tradycyjnych. Ostatni z tych przepisów przewiduje, że doręczenie dokumentów dokonuje się przez operatora pocztowego, przez pracowników organu lub przez inne upoważnione osoby lub organy, co oczywiœcie odnosi się do dokumentów w postaci papierowej. Organ musi dokonać wyboru spoœród dwóch przepisów (art. 39 i art. 392 k.p.a.), a z redakcji obu przepisów wynika, że każdy z nich formułuje obligatoryjne zasady doręczania korespondencji w postaci, którš reguluje. W art. 392 k.p.a. użyto co prawda wprost zwrotu „obowišzany", ale jedynie w odniesieniu do udostępniania i obsługi ESP przez podmiot publiczny (odbiorcę dokumentu).

Innym argumentem przeciw uznaniu, że podmioty publiczne majš obowišzek stosowania jedynie e-doręczeń, jest brak okreœlenia w k.p.a. konsekwencji sytuacji, w których doręczenie za pomocš ESP okazuje się z różnych przyczyn nieskuteczne. Nie wprowadzono fikcji doręczenia ani nie nakazano organowi przejœć do wydania i doręczenia pisma w postaci papierowej. Przepis art. 46 § 6 k.p.a., w którym ustalono fikcję doręczenia elektronicznego, odnosi się bowiem jedynie do odbiorców innych niż podmioty publiczne.

Z pewnoœciš należy także wzišć pod uwagę zasadę szybkoœci i prostoty postępowania wyrażonš w art. 12 k.p.a., ponieważ można z niej odczytywać, że organ, majšc do wyboru różne możliwoœci, w pierwszej kolejnoœci powinien dšżyć do doręczenia elektronicznego. Zasadniczo bowiem w większym stopniu realizuje ono wspomnianš zasadę niż doręczenie papierowe. Jednak na podstawie tak niejednoznacznych przepisów znowelizowanego k.p.a. nie można formułować stanowiska o każdorazowym obowišzkowym doręczeniu za poœrednictwem ESP.

Warto również zwrócić uwagę, że projektujšc nowy przepis, nie przeprowadzono szczegółowej analizy, czy podmioty publiczne będšce odbiorcami dokumentów mogš wykorzystać w kolejnych postępowaniach otrzymane e-dokumenty. Ograniczeniem w tym względzie może być ustalony w przepisach szczególny wymóg stosowania formy pisemnej. ?

Grzegorz Sibiga jest kierownikiem Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN oraz adwokatem w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL