Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Będzie zmiana sposobu opodatkowania przychodów z programów motywacyjnych

Fotolia.com
Tylko spółki akcyjne, które bezpoœrednio zatrudniajš osoby uprawnione, mogłyby tworzyć programy motywacyjne korzystajšce z preferencyjnego opodatkowania – przekonuje ekspert.

Projekt zmian m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opublikowany 12 lipca 2017 r., dotyczy m.in. sposobu opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych. Trudno nie zauważyć, że proponowane przepisy sš odpowiedziš na pytania zadawane przez podatników we wnioskach o interpretacje podatkowe. Wydaje się, że projektowane zmiany dzielš się na dwie grupy: te dotyczšce programów motywacyjnych opartych na akcjach i te odnoszšce się do programów motywacyjnych działajšcych na podstawie instrumentów pochodnych. Powstaje pytanie, co będš oznaczały dla podatników zmiany wprowadzone w obecnym kształcie.

Według aktualnego brzmienia projektu jedynie spółki akcyjne, które bezpoœrednio zatrudniajš osoby uprawnione, mogłyby tworzyć programy motywacyjne korzystajšce z preferencyjnego opodatkowania. Wyjštkiem byłyby spółki dominujšce nad takimi podmiotami, które również miałyby uprawnienie do realizacji takiego programu.

Wprowadzenie programu motywacyjnego musiałoby nastšpić w drodze uchwały walnego zgromadzenia. Osobami uprawnionymi korzystajšcymi z preferencji podatkowych mogliby być tylko ci zatrudnieni na podstawie stosunku pracy lub osoby, których dochody zalicza się do Ÿródła działalnoœć wykonywana osobiœcie (czyli np. osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, umowy-zlecenia czy członkowie zarzšdu lub rady nadzorczej). Po spełnieniu powyższych kryteriów, o ile następstwem programu motywacyjnego będzie nabycie akcji, przychód uzyskany z tytułu uczestnictwa w nim mógłby być opodatkowany dopiero w momencie zbycia akcji i z zastosowaniem 19-proc. stawki podatkowej. Preferencja nie będzie miała jednak zastosowania do spółek, których siedziba znajduje się poza obszarem UE czy EOG.

Sytuacja osób uzyskujšcych przychody w ramach programów motywacyjnych opartych na instrumentach pochodnych rozliczanych gotówkowo jest również mniej korzystna. Zmiany wprowadzajš bowiem zasadę, zgodnie z którš takie przychody byłyby opodatkowane tak jak Ÿródło, w ramach którego zostały uzyskane. Jej zastosowanie byłoby ograniczone do sytuacji, w których instrumenty pochodne byłyby nabywane nieodpłatnie lub jako œwiadczenie w naturze. Wówczas oznaczałoby to koniecznoœć opodatkowania przychodów z zastosowaniem skali podatkowej, tj. stawek 18 proc. i 32 proc.

Jeœli w wyniku realizacji instrumentu pochodnego uczestnik programu nabyłby akcje, spełniajšc jednoczeœnie wczeœniej opisane kryteria, to opodatkowanie mogłoby być odsunięte w czasie do momentu ich zbycia, a zastosowanie znajdowałaby stawka 19 proc. Jeœli jednak uczestnik takiego programu nabyłby akcje spółki niemajšcej siedziby na terenie UE czy EOG, to jego przychód byłby opodatkowany dwukrotnie: raz z zastosowaniem stawek 18 proc. i 32 proc. w chwili realizacji instrumentu pochodnego, a drugi raz stawkš 19 proc przy zbyciu akcji.

Majšc na uwadze proponowane zmiany, warto przyjrzeć się programom motywacyjnym funkcjonujšcym w spółkach, aby znać ich konsekwencje podatkowe w wypadku, gdyby nowelizacja weszła w życie. ?

Aleksander Dyl, Junior Associate w Praktyce PIT i ZUS, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL