Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Jerzy Cieślik: Start-upy: tak, ale przedsiębiorcze

wikipedia
W przeciwieństwie od rutynowego prowadzenia działalnoœci gospodarczej start-up to swoisty eksperyment – tymczasowa organizacja służšca do przetestowania nowego modelu biznesowego.

Ostatnio zapanowała u nas moda na start-upy. Badacze i publicyœci, ale także politycy, debatujš nad tym, co zrobić, by start-upy mogły rozkwitać w naszym kraju. Jak grzyby po deszczu powstajš różnorodne organizacje, ale także nieformalne inicjatywy sieciowe, których celem jest wspieranie założycieli start-upów. Niestety, towarzyszy temu zamieszanie pojęciowe i brak jasnoœci, czym tak właœciwie jest start-up?

Pierwsze wyjaœnienie jest bardzo prozaiczne. Start-up to po prostu zapoczštkowanie działalnoœci gospodarczej, tylko nazwane bardziej atrakcyjnie, zwłaszcza dla młodych adeptów biznesu, co niestety stanowi kolejny przykład zaœmiecania języka polskiego. Tak można by wnioskować z najnowszej edycji „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015" Banku Pekao SA, którego wiodšcym tematem były właœnie start-upy. Dla potrzeb badania zostały one zdefiniowane jako młode firmy prowadzšce działalnoœć nie dłużej niż trzy lata. Mówimy zatem o dużej zbiorowoœci, gdyż co roku w Polsce rejestruje się ok. 350 tys. nowych podmiotów gospodarczych. Dodajmy, że kategoria poczštkujšcego przedsiębiorcy jest rozpowszechniona w badaniach międzynarodowych. W największym, obejmujšcym ponad 100 krajów, projekcie Global Entrepreneurship Monitor przyjęta cezura wieku to 3,5 roku.

Eksperyment o wyjštkowych cechach

Ale jest też inne rozumienie start-upu – jako poczštkujšcego podmiotu o wyjštkowych cechach. W przeciwieństwie do rutynowego prowadzenia działalnoœci gospodarczej start-up to swoisty eksperyment – tymczasowa organizacja służšca do przetestowania nowego modelu biznesowego. Dopiero gdy test się uda, można przejœć do regularnego działania. Tego typu podmioty często kojarzš się z wysokš innowacyjnoœciš. Stšd w ramach rzšdowych prac nad tzw. małš ustawš o innowacyjnoœci zdefiniowano start-upy jako nowo powstałe przedsiębiorstwa prowadzšce działalnoœć badawczo-rozwojowš. W praktyce jednak specyfika start-upów wynika przede wszystkim z koncentracji ich działalnoœci w dziedzinie zastosowań technologii informatycznych i internetu, dziedziny, której wkład do rozwoju współczesnej gospodarki jest ogromny. Najnowszy raport Fundacji Startup Poland (2015) okreœla tym mianem przedsięwzięcia, w których przetwarzanie informacji i pochodne technologie stanowiš kluczowy element ich modelu biznesowego. Jeszcze węższy, bo ograniczony do tworzenia oprogramowania zakres działalnoœci uwzględnia firma Compass, która od 2012 r. prezentuje doroczny, globalny ranking centrów technologicznych, miast i obszarów metropolitalnych szczególnie przyjaznych start-upom.

Profesjonaliœci i pasjonaci

Specyfika branży usług informatycznych, która uzasadnia potrzebę odrębnego traktowania start-upów w odniesieniu do „zwyczajnych" poczštkujšcych firm, to przede wszystkim stosunkowo niski próg kapitałowy dla rozpoczęcia działalnoœci oraz możliwoœć prowadzenia biznesu w pojedynkę bšdŸ w niewielkim zespole. To przycišga liczne rzesze tych, którzy chcieliby powtórzyć sukces założycieli Apple'a, Google'a czy Facebooka. W praktyce wyjœcie na globalny rynek z przełomowym rozwišzaniem udaje się tylko nielicznym. Pozostali muszš się zadowolić sukcesem w skali krajowej, lecz zdecydowana większoœć z nich po prostu znika z rynku, bo ryzyko porażki jest w tej dziedzinie bardzo duże.

Specyfika informatycznych start-upów ma także wymiar kulturowy. Mamy tu bowiem do czynienia z młodymi profesjonalistami, pasjonatami informatyki, którzy zachowujš otwartš postawę, chętnie współpracujš z innymi start-upami, dzielšc się wiedzš i doœwiadczeniem. Jest to œrodowisko niesłychanie aktywne w różnorodnych i spontanicznych inicjatywach o charakterze sieciowym. Na tle ogólnego braku zaufania i niechęci do współpracy, œrodowisko start-upów to niewštpliwie ewenement na mapie polskiej przedsiębiorczoœci.

Rodzšcy się ruch polskich start-upów niewštpliwie zasługuje na wsparcie w ramach polityki proinnowacyjnej państwa. Wskazujš na to także doœwiadczenia wielu krajów wysoko rozwiniętych. Ale angażowanie w tym celu œrodków publicznych musi uwzględniać pewne niepokojšce zjawiska wœród osób rozpoczynajšcych działalnoœć w Polsce, w tym także informatycznych start-upów. Chodzi m.in. o nieprzygotowanie do prowadzenia biznesu w sposób zorganizowany, rentowny i z myœlš o większej skali. Widoczny jest także brak realizmu w ocenie własnych umiejętnoœci i predyspozycji oraz upatrywanie przyczyn wszelkich trudnoœci w czynnikach zewnętrznych. W cytowanym wczeœniej badaniu przeprowadzonym na zlecenie Banku Pekao SA 86 proc. poczštkujšcych przedsiębiorców jako głównš barierę rozwoju uznało wysokie pozapłacowe koszty pracy.

Mniej podatków, więcej ulg

Na poczštkowym etapie, gdzie firma nie zatrudnia jeszcze pracowników, chodzi przede wszystkim o składki ZUS dla samych właœcicieli, które i tak sš przecież niższe w porównaniu z osobami zatrudnionymi na etacie, a jeszcze bardziej obniżone w cišgu pierwszych dwóch lat prowadzenia działalnoœci.

Postulaty założycieli informatycznych start-upów, którzy uczestniczyli w konsultacjach dotyczšcych założeń „Planu odpowiedzialnego rozwoju", idš jeszcze dalej. Oprócz ulg w ZUS oczekujš oni dofinansowania tworzonych nowych miejsc pracy i całkowitego zwolnienia z podatku i obowišzku prowadzenia księgowoœci, gdy obroty firmy nie przekraczajš 1 mln euro. Widać tu wyraŸnie kierunek myœlenia o własnym biznesie jako działalnoœci prowadzonej na bardzo niewielkš skalę. Przy takim podejœciu umiejętnoœci menedżerskie zwišzane z zarzšdzaniem dużymi projektami i zespołami ludzkimi czy z aktywnym wychodzeniem na rynki międzynarodowe nie majš większego znaczenia.

Względna obfitoœć œrodków unijnych po 2004 r. doprowadziła do tego, że kierujšc się szczytnym celem wspierania innowacyjnoœci, zapomniano o promowania postaw i umiejętnoœci stanowišcych kwintesencję przedsiębiorczoœci, takich jak ambicja do rozwinięcia biznesu na większš skalę, determinacja i upór w dšżeniu do celu mimo piętrzšcych się trudnoœci oraz satysfakcja z osišgnięcia gospodarczego sukcesu własnymi siłami, bez oglšdania się na pomoc z zewnštrz. A właœnie takie postawy dominowały w latach 90., dzięki czemu przedsiębiorcy wnieœli znaczšcy wkład do rozwoju polskiej gospodarki w dobie transformacji ustrojowej. Tymczasem œrodowisko współczesnych młodych firm informatycznych wręcz stawia na trwałe uzależnienie od pomocy publicznej, o czym œwiadczy chociażby Deklaracja Programowa Fundacji Startup Poland, gdzie start-up definiowany jest jako „firma w poczštkowej fazie rozwoju, potrzebujšca wsparcia merytorycznego i finansowego do przełożenia pomysłu na model biznesowy".

Aktualnie rzšd pracuje nad nowymi rozwišzaniami wychodzšcymi naprzeciw oczekiwaniom œrodowiska polskich start-upów. Byłoby dobrze, gdyby wsparcie integralnie łšczyło zachęty do wdrażania innowacyjnych rozwišzań z rozbudzaniem ducha przedsiębiorczoœci wœród młodych adeptów informatycznego biznesu. Będzie to z korzyœciš zarówno dla nich samych, jak i dla polskiej gospodarki.

Autor jest profesorem i dyrektorem Centrum Przedsiębiorczoœci w Akademii Leona KoŸmińskiego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL